POTIČEMO ODGOVORNOST

Buduæi da je Heineken svjetska premium robna marka piva, imamo priliku i odgovornost poticati umjereno konzumiranje alkohola.

Kao predvodnik na tržištu implementiramo dosljedan i uèinkovit pristup poticanju odgovornih stavova prema alkoholu i aktivno nastojimo sprijeèiti njegovu zlouporabu. Na taj naèin igramo aktivnu ulogu u smanjivanju neodgovornog konzumiranja alkohola.


ODGOVORNO OGLAŠAVANJE NAŠIH PROIZVODA
Naša pravila za odgovornu komercijalnu komunikaciju predstavljaju smjernice svim djelatnicima tvrtke Heineken koji se bave marketingom i prodajom naših proizvoda kako ne bismo doprinosili pretjeranoj ili neprikladnoj potrošnji.

Osim toga, usuglašeni smo s regionalnim i nacionalnim odredbama za oglašavanje piva i alkohola. Komercijalnu komunikaciju plasiramo samo ondje gdje je najmanje 70% gledatelja starije od 18 godina ili starije od dobne granice za kupovinu ako je ta granica viša od 18 godina. U našim komercijalnim oglasima pojavljuju se iskljuèivo ljudi koji imaju najmanje 25 godina te koji izgledaju i ponašaju se u skladu sa svojim godinama. Ne sugeriramo kako je alkohol kljuè uspjeha na društvenom ili seksualnom planu.

Komercijalnu komunikaciju definiramo kao sve aktivnosti koje se vrše u svrhu oglašavanja naših robnih marki (kako alkoholnih, tako i nealkoholnih verzija alkoholnih piæa). To ukljuèuje: oglašavanje, naziv tržišne marke, opis proizvoda, ambalažu i oznake, digitalnu komunikaciju i komunikaciju mobilnim telefonom, sponzorstva, plasman proizvoda, promocije (u ugostiteljskim objektima i u prodavaonicama) i materijale na prodajnom mjestu.


Pritisnite ovdje za: pravila za odgovornu komercijalnu komunikaciju

ZAPOSLENICI KAO AMBASADORI
Svoje zaposlenike ohrabrujemo da budu ambasadori odgovornog konzumiranja alkohola, kao i da sami budu odgovorni potrošaèi alkohola.

Tvrtke grupacije Heineken diljem svijeta primjenjuju Cool@Work — informativni i preventivni program korištenja alkohola na radnom mjestu. Cilj programa je poboljšanje sigurnosti i zdravstvenog stanja zaposlenika na radnom mjestu, osiguravanje odgovorne konzumacije alkohola i stvaranje svjesnosti, posveæenosti i ambasadorskog ozraèja meðu zaposlenicima.

Zaposlenici su podijeljeni u tri skupine i svakoj se od skupina dodjeljuju ciljane informacije i podrška:
  • Zelena: veæina, oni koji konzumiraju alkohol umjereno i odgovorno
  • Žuta: oni kod kojih postoji opasnost od razvoja problema vezanih uz alkohol zbog karakteristika ili aktivnosti na radnom mjestu
  • Crvena: pojedinci koji iskazuju probleme na radnom mjestu ili kod kojih postoje zdravstveni problemi zbog konzumacije alkohola

Naše globalne operativne kompanije svake godine primjenjuju ciljanu komunikaciju i obuku koristeæi alate i metode najprikladnije za potrebe lokalnog tržišta.

SURADNJA U OKVIRU INDUSTRIJE
Industrija može biti dragocjen partner u poticanju odgovorne konzumacije alkohola. Kombinirani utjecaj proizvoðaèa koji zajedno rade na rješavanju zajednièkih poteškoæa snažniji je i u odreðenim sluèajevima ima veæi utjecaj od tvrtki koje djeluju samostalno.

Industrijske grupacije, vladine i nevladine organizacije, udruženja potrošaèa, policijski službenici, zakonodavac, trgovci, vlasnici barova i gostionica te društvene udruge igraju dragocjenu ulogu s obzirom na poticanje odgovorne konzumacije.

Suraðujemo s proizvoðaèima piva na globalnoj (Worldwide Brewing Alliance), regionalnoj (npr. Europsko udruženje proizvoðaèa piva) i marketinškoj razini na zajednièkim inicijativama radi poticanja odgovorne konzumacije. Osim toga, suraðujemo sa širom industrijom proizvodnje alkohola na globalnoj razini (npr. International Center for Alcohol Policies), kao i na mnogim tržištima (npr. Portman Group, UK).

RAD U PARTNERSTVU
U suradnji s drugima potièemo odgovoran stav prema alkoholu i otvoreno isticanje negativnih posljedica uzrokovanih alkoholom. Svjetska zdravstvena organizacija prepoznala je kako proizvoðaèi piva mogu uèinkovito doprinijeti smanjenju negativnih posljedica uzrokovanih alkoholom.

Trenutno radimo u partnerstvu s brojnim nevladinim organizacijama i treæim stranama kako bismo istaknuli razlièite negativne posljedice uzrokovane alkoholom.

Cilj nam je do 2015. godine ostvariti partnerstvo koje æe nam pomoæi u smanjenju negativnih posljedica uzrokovanih alkoholom u svim tvrtkama koje se nalaze u našem veæinskom vlasništvu.

Slijedite nas

Facebook Twitter YouTube