Heineken
Heineken

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
НА ИГРАТА „Спечели уроци по катерене с Heineken и Walltopia“

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Играта „Спечели уроци по катерене с Heineken и Walltopia“ (наричана за краткост по-долу Играта) се организира от „Загорка” АД (наричано за краткост по-долу Организатор) и рекламна агенция „НЕКСТ ДИ СИ“ АД (наричано за краткост по-долу Агенцията).

2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Играта и са публикувани на сайта на Организатора – https://www.heineken.com/bg/heinekenwalltc.

3. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на https://www.heineken.com/bg/heinekenwalltc. В случай че участникът не е съгласен с извършените промени, същият следва да прекрати участието си в Играта с изпращането на и-мейл до heineken@next-dc.com.

4. Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането ѝ, което живее на територията на Република България. В Играта нямат право да участват служители на Организатора и на Агенцията, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

5. Организаторът и Агенцията имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.

6. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния/съответните участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената/спечелените в резултат на такива действия награда/награди.

7. Играта се организира и провежда на територията на Република България във фейсбук страницата на Heineken https://www.facebook.com/heineken/.

8. Играта започва в 18:00:00 часа на 17.05.2018 г. и приключва в 23:59:59 часа на 24.05.2018 г. Спечелените награди се потвърждават в срок до 31.05.2018 г.

9. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това във фейсбук страницата на Heineken https://www.facebook.com/heineken/, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.

РАЗДЕЛ II. НАГРАДИ

10. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са 4 индивидуални урока по катерене, водени от Емилиян Колевски в Walltopia Climbing Center (гр. София, бул. Цариградско шосе 111).

Наградата, която участниците в Играта могат да спечелят при спазване на условията за участие, е 4 индивидуални урока по катерене за двама с продължителност от общо 4 часа, разпределени в 4 различни дни.

10.1. Съгласно чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, необлагаеми доходи са предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън хазартните игри, посочени в чл.13, ал.1, т.20. Съгласно т.62 на Допълнителните разпоредби в същия закон,  “Предметна печалба с незначителна стойност" за целите на чл. 13, т. 21 е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 30 лв.

10.2. В тази връзка, получилите като награда 4 индивидуални урока по катерене за двама, следва да я декларират в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на наградата.

11. Общият брой на наградите е 4 индивидуални урока за двама за общо 2 победители, тоест общо 16 индивидуални урока по катерене.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

12. Участието в Играта е индивидуално и не е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

13. Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

13.1 Да открие публикацията с Играта във фейсбук страницата на Heineken (https://www.facebook.com/heineken/), публикуваа на 17.05.2018, и да тагне свой приятел през периода на промоцията (17.05.2018-2 4.05.2018).

13.2 Наградите ще се изтеглят на случаен принцип на 25.05.2018 г. и ще бъдат обявени в коментар под промоционалния пост във фейсбук страницата на Heineken (https://www.facebook.com/heineken/), публикуван на 17.05.2018 г.

14. При тегленете на печеливши участници ще бъдат изтеглени и трима резервни победители. В случай че основните победители се откажат от наградата си или не могат да бъдат намерени в продължение на два последователни дни, за да бъдат уведомени, наградата ще се получи от първия резервен победител. В случай че първият резервен победител се откаже от нея или не може да бъде намерен на предоставения от него личен профил във фейсбук в продължение на два последователни дни, за да бъде уведомен, наградата ще се получи от втория резервен победител. 

15. Всеки Участник може да участва само веднъж чрез един коментар под публикацията през периода на Играта, при условие че отговаря на т.9.1 от Правилата.

РАЗДЕЛ IV. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

16. Общо 2 участници ще бъдат изтеглени и ще спечелят по 4 индивидуални урока по катерене за двама, водени от Емилиян Колевски.

Уроците по катерене ще се проведат в Walltopia Climbing Center (бул. Цариградско шосе 111, гр. София) в продължение на две седмици, вторник и четвъртък, на следните дати:
05.06.2018 г. от 19:00 до 20:00
07.06.2018 г. от 19:00 до 20:00
12.06.2018 г. от 19:00 до 20:00
14.06.2018 г. от 19:00 до 20:00

16.1. Имената на спечелилите участници и на резервните печеливши се публикуват в коментар под промоционалния пост на Играта в деня на изтеглянето им.

16.2. Един участник в Играта не може да спечели повече от една награда.

16.3. В случай че спечелил участник няма възможност да присъства в посочените дни, губи правото си за урок по катерене.

РАЗДЕЛ V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

17. В срок до 3 (три) работни дни след публикуване на имената на печелившите Агенцията изпраща уведомление/съобщение на спечелилите чрез лично съобщение във фейсбук.

18. В срок до 5 (пет) работни дни от получаване на съобщението спечелилите участници следва да се свържат с Агенцията и да ѝ предоставят необходимите данни за получаване на наградата - три имена, дата и година на раждане и телефон за връзка.

19. Спечелилите участници получават наградите си директно в Walltopia Climbing Center на посочените дати в т.16.

20. Ако спечелилият участник не се свърже с Агенцията в срока по т.15 или не предостави необходимите данни за получаване на наградата, той губи правото да получи същата и тя се предоставя при спазване на условията на настоящия раздел на следващия по ред резервен печеливш за съответния вид награда.

21. При получаване на всяка от наградите печелившият трябва да докажe, че e пълнолетен, чрез представяне на куриера на документ за самоличност.

22. В случай че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години, същата се предоставя на следващия по ред резервен печеливш за съответния вид награда, който отговаря на изискванията на настоящите правила.

23. В случай че спечелилият участник не бъде открит на посочения от него профил във фейсбук и не се свърже с Агенцията, за да потърси наградата си в срок до 31.05.2018 г., Организаторът предоставя наградата на следващия по ред резервен печеливш.

24. Агенцията няма да предостави награда на спечелил участник, който е подал непълни или неверни данни.

25. Организаторът или Агенцията няма да предоставят награди след 04.06.2018 г. Всички претенции за получаване на награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни, Организаторът и Агенцията не са задължени да води кореспонденция във връзка с тях.

РАЗДЕЛ VI. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ НАГРАДИ

26. Организаторът и Агенцията не отговарят за качеството на наградите.

РАЗДЕЛ VII. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА

27. Не се допуска замяна на награди за паричната ѝ равностойност и/или други ценности.

28. Не се допуска прехвърлянето на права върху награда върху друго лице преди получаването ѝ.

РАЗДЕЛ VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

29. Агенцията е регистрирана по реда на Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с удостоверение № 301721 и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания.

30. С регистрирането си за участие в Играта участникът дава своето изрично съгласие за събиране и обработване на личните му данни (три имена, и-мейл адрес, телефон) от Агенцията и/или от негови партньори за следното:
- с цел валидно участие в Играта;
- за осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди;
- за уведомяване за други промоции и/или активности на Организатор.

31. В случай на спечелване на награда участниците в Играта се съгласяват, че техните имена могат да бъдат публикувани във фейсбук страницата на Организатора на адрес https://www.facebook.com/heineken/

32. Всеки участник има право да възрази срещу обработването по т.30, както и право на достъп, коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Агенцията, като изпрати писмено искане до същата на адрес гр. София бул. България 118, ет.1

33. Отказът да се предоставят личните данни по т.18 води до невъзможност за получаване на спечелената награда.

34. Агенцията декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата Игра или в случаите, в които това е предвидено със закон.

35. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участник по време на участието му в настоящата игра.

РАЗДЕЛ IX. СПОРОВЕ

36. Всеки евентуален правен спор между Организатора/Агенцията, от една страна и участник, от друга, се решава по пътя на преговорите и добрата воля. При невъзможност за постигане на съгласие спорът се решава от компетентния съд в Република България.

Настоящите правила са публикувани на https://www.heineken.com/bg/heinekenwalltc и влизат в сила, считано от 17.05.2018г.

РАЗДЕЛ X. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

37. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността участниците да се свържат с интернет сървъра, освен ако те не са предизвикани от умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не може да бъде подвеждан под отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на тока или техническа неизправност на компютъра, използван от участника. Организаторът отговаря само за вреди, причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни задължения по настоящите Условия за участие. Това не важи за случаите, когато е засегнат животът или здравето на участниците.

38. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, относими промени в действащото приложимо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Правила (вкл. водещи или които могат да доведат до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства, и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за възстановяване на причинената вреда.

39. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.

40. Организаторът не носи отговорност за кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

41. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет). Участникът може да направи справка за възможните разходи за Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или Интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.

42. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

43. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на негово имущество по време на, във връзка с или по повод на участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди, като такава се предоставя (ако е приложимо) съгласно условията на нейния производител/разпространител.

44. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

46. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

Следвайте ни

Facebook Twitter Instagram YouTube