ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
НА ИГРАТА „СПОДЕЛИ ДРАМАТА И МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИШ НАГРАДА“

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Играта „Сподели драмата и можеш да спечелиш награда“ (наричана за краткост по-долу „Играта“) се организира от „Загорка” АД (наричано за краткост по-долу „Организатор“) и се провежда на територията на обекти от верига магазини Кауфланд. „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД не е организатор на играта. Кампанията се организира от името и за сметка на „Загорка“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ № 41, с ЕИК: 123025273.

2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Играта, и са публикувани на официалните интернет страници на Организатора и на Кауфланд – http://www.heineken.com/bg/ и http://www.kaufland.bg/. Правилата са достъпни и на „Информация“ в магазините на Кауфланд, в които се провежда Играта.

3. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно лице, навършило 18 години, което има постоянен адрес на територията на Република България. В Играта нямат право да участват служители на Организатора и на Кауфланд, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

4. С извършването на което и да е от действията за участие в Играта, участниците декларират, че приемат настоящите Правила и отговарят на условията за участие.

5. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта, , ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта или изискванията на действащото законодателство във връзка с участието си в Играта.

6. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят да манипулират процеса по спечелването на наградите посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с предвидените в настоящите Правила. При установяване извършването на подобни нерегламентирани действия Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

7. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта е валидна в магазини Кауфланд в градовете: София, Перник, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Благоевград, Плевен, Добрич, Силистра, Шумен, Разград, Казанлък, Димитровград, Сливен, Хасково, Ямбол, Враца, Видин, Пазарджик, Монтана, Севлиево, Кюстендил, Ботевград, Търговище, Горна Оряховица, Габрово, Сандански, Кърджали, Дупница, Асеновград, Карлово.

8. Играта започва в 00:00:00 часа на 19.03.2018 г. и приключва в 23:59:59 часа на 15.04.2018 г.. Спечелените награди се предоставят в срок до 15.04.2018 г. включително.

9. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това навсякъде, където правилата са били публикувани, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.

РАЗДЕЛ II. НАГРАДИ

10. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са 345 броя рекламни спортни сака Хайнекен, 828 броя Хайнекен кен 0.33л и 1104 броя рекламни ключодържатели Хайнекен.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

11. Участието в Играта е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

12. Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

12.1. Да закупи минимум 4бр. Хайнекен продукти, от която и да е опаковка (за 4бр. Хайнекен продукти се зачита и 1 опаковка мултипак Хайнекен кен 4 x 0.5л или 1 кег Хайнекен 5л) от магазин от веригата Кауфланд, в които се провежда играта.

12.2. Да запази касовата бележка.

12.3. Да изисква промоционален „Хайнекен талон“ от бюро „Информация“ в магазина от веригата Кауфланд след предоставяне на касовата бележка от покупката. След удостоверяване на покупката да вземе своя талони да провери дали печели една от наградите.

Всеки участник има право на един талон за всяка покупка по т. 12.1 при предоставяне на съответната касова бележка.

Организаторът и търговската верига, в която се провежда промоцията, не носят отговорност за загубени от клиента касови бележки, удостоверяващи размера на покупката.

РАЗДЕЛ IV. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

13. С една покупка, отговаряща на изискванията на т. 12.1., не може да спечели повече от една награда.

14. С включването си в играта участниците дават изричното си съгласие личните им данни, доброволно предоставени във връзка с участието им в Играта, да бъдат обработвани от Организатора и „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД, за целите, свързани с настоящата Игра и съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Лични данни на участници ще се обработват доколкото е необходима проверка на възрастта на участниците.“

При поискване от страна на участници в Играта, служителят от „Информация“ е необходимо да покаже копие от удостоверението за Администратор на лични данни на Кауфланд.

РАЗДЕЛ V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

15. Физическото получаване на наградите – сакове, кенове бира и ключодържатели, ще се извършва в самия обект на Кауфланд от служителите на „Информация“.

16. Организаторът няма да предоставя награди след изтичане на крайния срок за участие в играта - 30.04.2018 г. Всички претенции за получаване на награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни. Организаторът не е задължени да води кореспонденция във връзка с тях.

РАЗДЕЛ VI. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ НАГРАДИ

17. Организаторът, както и Кауфланд, не отговарят за качеството на наградите.

РАЗДЕЛ VII. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА

18. Не се допуска замяна на награда за паричната й равностойност и/или за друга награда.

19. Не се допуска прехвърлянето на права върху награда върху друго лице преди получаването й.

РАЗДЕЛ VIII. ОТГОВОРНОСТ

20. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участник по време на участието му в настоящата игра.

РАЗДЕЛ IX. СПОРОВЕ

21. За всички оплаквания и/ или претенции във връзка с организирането и/ или провеждането на играта отговаря Организаторът.

22. Всеки евентуален правен спор между Организатора и/ или Кауфланд, от една страна, и участник, от друга, се решава по пътя на преговорите и добрата воля. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентния съд в гр. София.

23. Настоящите правила са достъпни на http://www.heineken.com/bg/ и http://www.kaufland.bg/, както и на „Информация“ във всички магазини на Кауфланд и влизат в сила, считано от 19.03.2018 г.

24. Официалните правила на играта са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

25. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване.

Настоящите правила са приети на 19.03.2018 г.

Следвайте ни

Facebook Twitter Instagram YouTube