ПОБЕДИТЕЛИ

ПУФ печелят:

ВОЙНОВ ВОЙНО 86 - РАДОСТИН ВОЙНОВ ЕТ
ХРИСТОВА КАЛИНКА-КАЛИНКА ХРИСТОВА ЕТ
ПАВЛОВ АСПА ЕТ
КАРААХМЕД ХАМДИ КАРААХМЕД-ХЪМ ЕТ
БЕЛЧЕВ БАРЕКС ООД
ЮСЕИНОВ ПАПАЗОВИ ООД
ПАНЧЕВ ПАНЧЕВ И СИЕ ЕТ
ДИМОВ ЕПОС ООД
МИНЕВ СТЕДИ СТЕФАН МИНЕВ ЕТ

РАНИЦА печелят:

ДИМИТРОВА ТОДОР ТОДОРОВ ЕТ
ВЕЛКОВ ГЛАРУС 07 ООД
СТАЙКОВ ИМПУЛС С ЕТ
ТОДОРОВ СЛОВ - СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ ЕТ
КОСЕВ КОСЕВ ЕООД
ХАРАЛАМБИЕВА МИР 95 ЕООД
СТОЙЧЕВ ЕУРО - 7 ООД
МИХАЙЛОВ КАСТЕЛ ООД
СТОЙЧЕВА-ДАСКАЛОВА ЛАЗУР 09 ЕООД
ДЪРМОНЕВ ДЖОЙ ДГ ООД
ГЕОРГИЕВ МИГ-ДИМ ООД
СТЕФНОВ ОРМАНЛИЯ-ДАНЧО СТЕФАНОВ ЕТ
ДЖАМБАЗОВ ПОЛИСТАРС ООД
ДИМИТРОВ ШИЙН СД ЕООД
МИХАЙЛОВ КАСТЕЛ ООД
ТОДОРОВ ТНТ 79 - ТОДОР ТОДОРОВ ЕТ
КУМАНОВ ИВОДИ 1002 ЕООД
КИРЯКОВА ВАСИЛ ТРЕНЕВ ЕТ
КИРОВ КУИК ООД
ЧИТАКОВ ЦВЕТЕ ЕЛЕНА ШОПОВА ЕТ
АЛЕКСАНДРОВ ЕКОЛЕС-2002 ЕООД
КЕМАЛОВ ПЛАМ ТРЕЙД ЕООД
ЗАГОРСКА СУПЕРМАГ ЕООД
ВЛАХОВ БИСТРИЦА-ВЛАХОВИ ООД
КОЛЕВ ЕЛКОНТРОЛ ООД
ЗАГОРСКА СУПЕРМАГ ЕООД
ДАСКАЛОВА КЕМИКОМ ООД
ТОДОРОВ СЛОВ - СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ ЕТ
МАНЧЕВ ДАКРОС-КРАСИМИР МАНЧЕВ ЕТ
КОЛЕВ ЕСТРЕА ЕООД
ПИПЕРКОВ ХАОС СОФТУЕР ООД
ЖИВКОВ СИСИ - ЖИВКОВА ООД
ВЛАХОВ БИСТРИЦА -ВЛАХОВИ ООД
МАРКОВСКИ ГРАДИНА ЕТ
ИВАНОВ ЗДРАВЕЦ ЕООД
РЮСТЕМОВ ОБЩИНА ОПАКА
АНДОНОВ НИКОЛАЙ АНДОНОВ 98 ЕТ
МИЛЕВ М.МИЛЕВА- ТОДОР МИЛЕВ ЕТ
ВЕЛЧЕВ ДАНИМА-88 ЕООД
РАДЕНКОВА НИКОЛА 28 ЕООД
АКТИВ БГ АД
СТОЯНОВ П И Н ТРАНС ЕООД
ТОНЧЕВА ДОНКА ТОТЕВА НЕЙКОВА
ГЕОРГИЕВ АРКО ИМПОРТ ЕООД
КОСЕВ МИЛЕНА ТОДОРОВА КОСЕВА
ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ ГРУП ЕООД
ХАДЖИЕВ ИВАН ХАДЖИЕВ ЕТ
ГАБРИЛОВ ГАБРИЛОВ ЕООД
РАЛЕНКОВ ФЛАБЪРИ ООД
СТОИЛОВ МИРЕЛ Н 92 - СТ. МИЛУШЕВ ЕТ

Първи резерви:

ТОДОРОВ ТНТ 79 - ТОДОР ТОДОРОВ ЕТ
ПАНАЛОВ ПРС-С.ПАНАЛОВ ЕТ
ВАСИЛЕВА ТАВИС - ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ЕТ
ДИМИТРОВ ГЛОБ СТАР-6 ДИМИТРОВИ СИЕ СД
ПАВЛОВА ЗАХАРИ ПАВЛОВ ЕТ
ЯНКОВ ЦВЕТЯНА ООД
ПАНАЙОТОВ НЕСТО ЕООД
МАНЕВ ИВА ПЛАМ ЕООД
АКТИВ БГ АД
СТОЯНОВА П И Н ТРАНС ЕООД
СТЕФАНОВ ЕКСПРЕС ЛИФТ-СЕРВИЗ ООД
ГРОЗДИЛОВ БОГИ МАРКЕТ ООД
ТАН ПОСОЛСТВО НА СР ВИЕТНАМ
ЗЛАТИНОВ БОРЯНА ГРИГОРОВА ЗЛАТИНОВА ЗП
ТОДОРОВ БИСТРОТО ЕООД
ЙОРДАНОВА ЮВЕНТА - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЕТ
ВЕЛЧЕВ ДАНИМА-88 ЕООД
КОМИТОВ КОМРАД-ЖЕКО КОМИТОВ ЕТ
ГРАМЧЕВ ЯКОВИ ЕЛЕГАНТ ООД
ХАДЖИЕВ ПЕРОДО ООД

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ С HEINEKEN SHARE UNMISSABLE MOMENTS“

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи правила за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта "Спечели с Heineken Share unmissable moments" ("Играта").

Играта се организира от „Загорка” АД (наричано за краткост по-долу „Възложител“) и провежда с помощта на „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км (“Метро”).

Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Играта. Настоящите правила са публикувани на сайта на Възложителя – http://www.heineken.com/bg/ и на този на Метро - http://www.metro.bg и са публично достъпни за целия период на Играта.

Играта се провежда в периода от 04.04.2019 г. до 01.05.2019 г. („Период на провеждане”), като започва в 00:00:00 часа на 04.04.2019 и приключва в 23:59:59 на 01.05.2019 г.

Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България във всички магазини на Метро на територията на България с изключение на складовите бази в Банско и Слънчев бряг.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Право да участват в Играта имат всички пълнолетни картодържатели на валидна клиентска карта Метро, които са регистрирани в клиентската база на Метро. В Играта не могат да участват служителите на Възложителя и на Метро, членовете на техните семейства (съпрузи, деца, родители, братя и сестри). Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В Периода на провеждане на Играта, всяко лице, което закупи продукти с марката Heineken на стойност минимум 50 (петдесет) лева с ДДС в магазините на Метро на една покупка (продуктите следва да са вписани в една фактура) („Участник“) автоматично се включва за участие в Играта и в тегленията на наградите. Продукти с марката Heineken, закупени от други търговски обекти, освен магазините на Метро не могат да се използват за участие и регистрация в Играта.

Всяко лице, което отговаря на условията по раздел II, може да участва в Играта неограничен брой пъти, като всяка покупка на отделна фактура на продукти с марка Heineken на обща стойност над 50,00 лв с ДДС се счита за едно участие, независимо от общата стойност на покупката (т.е. всяка фактура дава право на отделно участие).

Натрупването на минималната стойност на покупка с 2 или повече отделни покупки, отразени в повече от една фактура (например две отделни покупки за по-малко от 50 (петдесет) лева с ДДС, за които Участникът е получил две фактури) не дава право на регистрация за участие в Играта.

За да получат награда от Играта, победителите са длъжни да пазят и представят на куриера, който доставя наградите, фактурата от закупените продукти с марката Heineken, която доказва, че е била направена покупка на стойност минимум 50 (петдесет) лева с ДДС.

Забранени са всякакви действия от страна на Участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник/Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

Възложителят има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на http://www.heineken.com/bg/ и на http://www.metro.bg, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на Участниците не се дължат компенсации.

IV. НАГРАДИ

Наградите, които Участниците в Играта могат да спечелят при спазване на Правилата, са 50 броя спортни раници Heineken Шампионска лига и 9 броя пуфа футболна топка Heineken Шампионска лига.

Съгласно чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица наградите, предоставяни в настоящата Игра подлежат на данъчно облагане, ако тяхната стойност не е незначителна. Съгласно т.62 на Допълнителните разпоредби в същия закон, “Предметна печалба с незначителна стойност" за целите на чл. 13, ал.1, т. 21 е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лв. с ДДС“.

В случай че награда в настоящата Игра е на стойност, по-голяма от посочената в т.15 по-горе, печелившият Участник ще бъде уведомен за реалната й стойност в момента на получаването й с предоставянето на нарочно издадена за целта служебна бележка. Спечелилият следва да декларира стойността на наградата с подаването на годишна данъчна декларация в срок до 30.04.2020 г.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица преди получаването й.

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ

Определянето на печелившите Участници ще се извърши на 1 теглене, което ще се проведе на 20.05.2019 г. На посочената дата специализиран софтуер на случаен принцип и в присъствието на нотариус измежду всички Участници, които отговарят на условията за участие в Играта, ще изтегли имената на 59 печелившите Участника и 10 резервни печеливши.

В случай, че основният печеливш Участник се откаже от наградата си или не може да бъде намерен на предоставения от него телефон за контакт в системата на Метро в продължение на два последователни работни дни след съответното теглене, за да бъде уведомен, че печели награда, последната ще бъде предоставена на първия изтеглен резервен печеливш. В случай че първият резервен печеливш се откаже от нея или не може да бъде намерен на предоставения от него телефон за контакт в продължение на два последователни работни дни, за да бъде уведомен, наградата ще се получи от втория резервен печеливш.

Клиентските номера на печелившите Участници и на резервните печеливши ще бъдат публикувани на http://www.heineken.com/bg/ и на http://www.metro.bg в деня на изтеглянето им – 20.05.2019г.

Един Участник в Играта не може да спечели повече от една награда.

VI. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

Печелившите Участници получават наградите си чрез куриер на посочените от тях адреси при уведомяване най-късно до 3 (три) седмици след като са предоставили данни за извършване на доставката и срещу надлежно попълнена от участника /с трите му имена и ЕГН/ и разписана служебна бележка (отнася се за деветте печеливши, спечелили Пуф футболна топка Heineken Шампионска лига). След попълването й, последната се запечатва в непрозрачен плик пред куриера и му се предава. Бележката е необходима на Участника и на Възложителя във връзка със задължението, посочено в т.15, и надлежното й попълване и предаване е условие за получаване на наградата. Куриерските разходи са за сметка на Възложителя.

Ако печелившият Участник не предостави необходимите данни за получаване на наградата, той губи правото да получи същата и тя се предоставя при спазване на условията на настоящия раздел на следващия по ред резервен печеливш за тегленето.

При получаване на всяка от наградите, печелившият трябва да докажe, че e пълнолетен чрез представяне на куриера на документ за самоличност.

В случай че награда бъде спечелена от Участник, който не е навършил 18 години, същата се предоставя на следващия по ред резервен печеливш за съответното теглене, който отговаря на изискванията на настоящите правила.

В случай че печелившият Участник не бъде открит на посочения от него адрес и не потърси наградата си в срок до 10 работни дни, наградата се предоставя на следващия по ред резервен печеливш.

Метро няма да предостави награда на печеливш Участник, който е подал непълни или неверни данни при уведомяване.

На адреса, посочен от печелившия Участник, наградата се получава лично или от друго пълнолетно лице, упълномощено за това от печелившия.

Възложителят и Метро няма да предоставят награди след 30.06.2019 г. Всички претенции за получаване на награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни, като Възложителят и Метро не са задължени да водя кореспонденция във връзка с тях.

VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Възложителят и Метро не носят никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат с интернет страниците, на които са публикувани клиентските номера на печелившите. Възложителят и Метро не могат да бъде подвеждани под отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на тока или други подобни.

Възложителят и Метро имат право да прекратят Играта по всяко време поради технически причини, относими промени в действащото приложимо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Правила (вкл. водещи или които могат да доведат до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства, и/или други обстоятелства извън контрола на Възложителя и/или Метро, като обявят това по подходящ начин. В тези случаи Възложителят и Метро не дължат компенсация на Участниците. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Възложителят и/или Метро могат да предявят претенция срещу него за възстановяване на причинената вреда.

Възложителят и Метро не са длъжни да водят кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.

Възложителят и Метро не носят отговорност за кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

Всички Участници поемат за своя сметка всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за телефонна комуникация и достъп до интернет).

Възложителят и Мето не носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на негово имущество по време на, във връзка с или по повод на участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие. Възложителят и Метро не носят гаранционна отговорност за предоставяните награди, като такава се предоставя (ако е приложимо) съгласно условията на нейния производител / доставчик.

Участници, които не спазват Правилата ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

Възложителят и/или Метро не носят отговорност за претърпени от Участника и/или от трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

С включването си в Играта Участниците дават изричното си съгласие личните им данни да бъдат обработвани от Възложителя, Метро, и техните партньори съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за следните цели:

а/ валидно участие в Играта;

б/ осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди.

в/ изпълнение на изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, посочени в т.15.

Всеки Участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите по т.38, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Възложителя, като изпрати писмено искане до Възложителя на адрес – гр. София, ул. „Инж. Георги Белов“ №7 или до Метро Кеш енд Кери България ЕООД – гр. София 1784, бул.Цариградско шосе 7-11 км, Централен офис.

Отказът да се предоставят личните данни по т.22 води до невъзможност за получаване на спечелената награда.

Възложителят и Метро декларират, че няма да разкриват предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата Игра и за изпълнение на договора, сключен между него и Участника при общите условия на тези Правила, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

Възложителят ще съхранява и обработва личните данни на печелившите Участници, свързани с участието в Играта, за период от 1 (една) година след приключване на Играта, освен в случаите, в които данните са необходими за производства пред Комисията за защита на потребителите и други държавни органи. Във втората хипотеза данните се съхраняват за период от 1 година след приключване на производството. Личните данни, необходими за деклариране на голяма награда (пуф футболна топка Heineken Шампионска лига) – име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

IX. ДРУГИ

Възложителят и Метро си запазват правото да променят и допълват Правилата през периода на Играта. Изменените Правила ще бъдат в сила за всички трети лица от момента на публикуването им на http://www.heineken.com/bg/ и на http://www.metro.bg. В случай че Участник не е съгласен с промените в Правилата, той може да преустанови своето участие в Играта, като изпрати имейл със съответно съдържание за това на адрес: info@zagorkabg.com.

Евентуално възникнали спорове между Възложителя, Метро и Участниците в Играта се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентния съд в гр. София.

Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Правила няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не влече нищожност на Правилата на Играта, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона.

Към съдържанието на настоящите Правила и провеждането на Играта се прилага действащото законодателство на Република България.

Следвайте ни

Facebook Twitter Instagram YouTube