ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

НА КАМПАНИЯТА „СПЕЧЕЛИ С ХАЙНЕКЕН SUMMER ACTIVATION“

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРАВИЛА

 1. Кампанията „СПЕЧЕЛИ С ХАЙНЕКЕН SUMMER ACTIVATION“ (наричана за краткост по-долу „Кампанията“) се организира от „Загорка” АД (наричано за краткост по-долу „Организатор“) и се провежда на територията само на обекти, обозначени с рекламни материали, комуникиращи настоящата промоция. Тези търговски обекти (наричано за краткост по-долу „Обектите”) не са организатор на играта. Кампанията се организира от името и за сметка на „Загорка“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ № 41, с ЕИК:123025273.

  Кампанията включва провеждане на една игра, като участието нея Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА.

 1. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Кампанията, и са публикувани на официалната интернет страница на Организатора – http://www.heineken.com/bg/.
 2. Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно лице, навършило 18 години, което има постоянен адрес на територията на Република България. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора и на Обектите, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
 3. С извършването на което и да е от действията за участие в Кампанията, участниците декларират, че приемат настоящите Правила и отговарят на условията за участие.
 4. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Кампанията, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Кампанията или изискванията на действащото законодателство във връзка с участието си в Кампанията.
 5. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят да манипулират процеса по спечелването на наградите посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с предвидените в настоящите Правила. При установяване извършването на подобни нерегламентирани действия Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
 6. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България. Играта е валидна в магазини, обозначени само с рекламен материал, който комуникира промоцията.
 7. Играта започва в 00:00:00 часа на датата, обозначена в рекламния материал в обекта и приключва в 23:59:59 часа на датата, обозначена в рекламния материал в обекта или до изчерпване на количествата награди.
 8. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това навсякъде, където правилата са били публикувани, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.

РАЗДЕЛ II. НАГРАДИ

10.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците са  12600 броя кен Хайнекен 330 мл. и 700 броя Хайнекен музикални колонки.

10.2. Съгласно чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица наградите, предоставяни в настоящата Кампания подлежат на данъчно облагане, ако тяхната стойност не е незначителна. Съгласно т.62 на Допълнителните разпоредби в същия закон, “Предметна печалба с незначителна стойност" за целите на чл. 13, ал.1, т. 21 е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лв. с ДДС.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА, ВКЛЮЧЕНА В КАМПАНИЯТА

 1. Участието в Кампанията е индивидуално. Всеки участник може да участва, по своя преценка.

  12.1. Всеки, който желае да участва за спечелването на някоя от посочените в т.10.1 награди и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

  12.2. Да закупи през периода на Кампанията два продукта по 0,5л  или един мултипак 4 х 0,5л с марката Хайнекен, от магазин, обозначен с рекламен материал, чрез който се комуникира Кампанията.

  12.3. Да изиска веднага промоционална „Хайнекен скреч карта“ от  „Касата“ в същия обект, в който е извършена покупката. След удостоверяване на покупката да вземе своя талон и чрез изтриване на скреч полето на талона да провери, дали печели една от наградите, описани в т.10.1.

  12.4. Всеки участник има право на един талон за всяка покупка по т. 12.2.

  12.5. Организаторът и Обектите, в които се провежда Кампанията, не носят отговорност за загубени от клиента касови бележки, удостоверяващи покупката на Хайнекен продуктите.

РАЗДЕЛ IV. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. С една покупка, отговаряща на изискванията на т. 12.2, не може да бъде спечелена повече от една награда.

  14.1. С включването си в Кампанията участниците дават изричното си съгласие личните им данни, доброволно предоставени във връзка с участието им в Кампаниятап по реда на т.15, б. „б“, да бъдат обработвани от Организатора съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за следните цели:
  а/ валидно участие в Кампанията;
  б/ осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди;

  14.2. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите по т.14.1, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане на адрес – гр. София, Малинова долина, ул. Донка Ушлинова №2, Garitage park, сграда 3, ет. 1.

  14.3. Отказът да се предоставят или обработват необходимите лични данни ще доведе до невъзможност за получаване на спечелената награда.
  14.4. Организаторът и Обектите декларират, че няма да разкриват предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата Кампания или в случаите, в които това е предвидено със закон.

  14.5. Печелившият дава своето изрично съгласие Организаторът да съхранява и обработва личните му данни за целите по т.14.1 за период от 1 (една) година след приключване на Кампанията, освен в случаите, в които данните са необходими за производства пред Комисията за защита на потребителите и други държавни органи. Във втората хипотеза данните се съхраняват за период от 1 година след приключване на производството.

РАЗДЕЛ V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Наградите ще бъдат предоставени както следва:
  a/ Наградата кен Heineken 0,33л. може да бъде взета от  „Касата“ на обекта, в който е направена покупката, стига той да е обозначен с рекламен материал, комуникиращ Кампанията
  б/ Наградата музикална колонка с марката Хайнекен, клиентът ще получи чрез куриер след заяваване на печеливш „Талон“ на телефон 0800 11 330 и подаване на информация за извършване на доставката – три имена, адрес за доставка и телефонен номер за връзка. След доставяне на наградата на посочен адрес, клиентът трябва да предостави печелившата „Скреч карта“ и касова бележка на куриера. Изпращането на наградата музикална колонка с марката Хайнекен ще бъде извършено в срок до 30.09.2020г.
 2. В случай че печелившият участник на наградата не отговаря на изискванията на т.3 от настоящите правила, същата няма да му бъде предоставена.
 3. Всеки участник в Кампанията се задължава да не възпрепятства по какъвто и да било начин участието на други участници в същата. Със запознаването с тези Официални правила и включването си в Кампанията всеки участник се съгласява и декларира, че не са налице обективни пречки за участието му в Кампанията и получаване на наградите.

РАЗДЕЛ VI. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ НАГРАДИ

 1. Организаторът, както и Обектите, не отговарят за качеството на наградите – Хайнекен музикална колонка.

РАЗДЕЛ VII. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА

 1. Не се допуска замяна на награда за паричната й равностойност и/или за друга награда.
 2. Не се допуска прехвърлянето на права върху награда върху друго лице преди получаването й.

РАЗДЕЛ VIII. ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът и Обектите не носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участник по време на участието му в настоящата Кампания, както и при използване на наградите.

РАЗДЕЛ IX. СПОРОВЕ

 1. За всички оплаквания и/ или претенции във връзка с организирането и/ или провеждането на Кампанията отговаря Организаторът.
 2. Всеки евентуален правен спор между Организатора и/ или Обектите, от една страна, и участник, от друга, се решава по пътя на преговорите и добрата воля. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентния съд в гр. София.
 3. Настоящите правила са достъпни на http://www.heineken.com/bg/ и влизат в сила, считано от 01.08.2020 г.
 4. Официалните правила на Кампанията са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.
 5. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване.

Следвайте ни

Facebook Twitter Instagram YouTube