PODPORA ODPOVĚDNOSTI

Protože je Heineken světová prémiová značka piva, máme příležitost i odpovědnost ukázat, že je mírná konzumace inspirativní.

Jako lídr trhu prosazujeme jednotný, efektivní postoj, který propaguje odpovědný přístup k alkoholu a aktivně odrazujeme od zneužívání alkoholu. Takto hrajeme aktivní roli při podpoře snižování nezodpovědné konzumace alkoholu.


zodpovědný marketing našich produktů

Naše pravidla zodpovědné komerční komunikace jsou vodítkem pro všechny zaměstnance společnosti Heineken, zapojené do marketingu a prodeje našich produktů, tak aby nepodporovali jejich nadměrnou nebo nevhodnou spotřebu. 

Dodržujeme také regionální i celostátní kodexy pro reklamu na alkoholické nápoje. Komerční komunikaci používáme pouze tam, kde je nejméně 70 % populace starší 18 let nebo v některých zemích, kde je minimální věková hranice pro legální nákup alkoholu vyšší než 18 let. V reklamách budou figurovat pouze osoby starší než 25 let, které se chovají a vypadají úměrně svému věku. Nebudeme naznačovat, že alkohol je klíčem k sociálnímu nebo sexuálnímu úspěchu. 

Komerční komunikaci definujeme jako veškeré aktivity prováděné za účelem propagace naší značky na trhu (alkoholické a všechny nealkoholické verze alkoholických produktů). To zahrnuje: veškerou reklamu, název značky, popisy produktu, balení a označování, digitální a mobilní komunikaci, sponzoring, umístění produktů, propagace (prodejní kanály) a prodejní materiály. 

Kliknutím zobrazíte: Pravidla zodpovědné komerční komunikace


ZAMĚSTNANCI JAKO VYSLANCI
Podporujeme naše zaměstnance, aby se stali vyslanci odpovědné konzumace alkoholu a stejně přistupovali i ke své vlastní konzumaci.

Společnost Heineken celosvětově implementuje program Cool@Work, zaměřený na informovanost a prevenci požívání alkoholu na pracovišti. Jeho cílem je zlepšení bezpečnosti, zdraví a informovanosti na pracovištích, propagace odpovědné konzumace alkoholu a podpora angažovanosti zaměstnanců.

Zaměstnanci jsou rozděleni do tří skupin a na každou skupinu jsou zaměřeny určité informace a podpora:
  • Zelená: Většina, kterou tvoří umírnění a odpovědní spotřebitelé.
  • Žlutá: Osoby s rizikem vzniku problémů s alkoholem z důvodu náplně a povahy práce.
  • Červená: Jednotlivci vykazující sníženou výkonnost anebo zdravotní potíže způsobené konzumací alkoholu.

Cílená komunikace a školení je prováděno každoročně prostřednictvím globálně působících společností, které používají nejvhodnější nástroje a metody vzhledem k potřebám místních trhů.

SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLEM

Průmysl může být hodnotným partnerem při propagaci odpovědného pití alkoholu. Kombinovaný vliv pivovarů, které na řešení problémů spolupracují, je mnohem silnější a v některých případech má větší vliv než snaha jednotlivých společností. 

Průmyslová uskupení, vládní i nevládní organizace, skupiny zákazníků, policie, zákonodárci, obchodníci, majitelé barů a restaurací a společenské skupiny hrají důležitou roli při podpoře odpovědné konzumace alkoholu. 

V rámci společné iniciativy propagace odpovědné konzumace spolupracujeme s pivovary na světové úrovni (organizace Worldwide Brewing Alliance), regionální úrovni (např. Brewers of Europe) i na úrovni jednotlivých trhů. V globálním měřítku spolupracujeme také se širším lihovarnickým průmyslem (např.International Center for Alkohol Policies) na mnoha trzích (např. Portman Group ve Velké Británii).


PRÁCE V PARTNERSKÉM VZTAHU

V oblasti propagace odpovědného přístupu k alkoholu a zaměření na problémy způsobené alkoholem budeme spolupracovat s ostatními výrobci. Podle Světové zdravotnické organizace mohou pivovary efektivně přispět ke snížení výskytu zdravotních problémů způsobených alkoholem. 

V současné době udržujeme partnerské vztahy s řadou nevládních neziskových organizací a třetích stran, které se podílejí na identifikaci různých oblastí problémů způsobených alkoholem. 

Náš závazek je do roku 2015 navázat partnerství a pomáhat při řešení problémů způsobených alkoholem ve všech společnostech, kde jsme většinovými vlastníky.

Sledujte nás

Facebook Twitter YouTube