ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

HEINEKEN για την ενέργεια: «ΑΠΟΛΑΥΣΕ ΗΕΙΝΕΚΕΝ KAI ΚΕΡΔΙΣΕ»

 

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:
1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») με τίτλο «ΑΠΟΛΑΥΣΕ ΗΕΙΝΕΚΕΝ KAI ΚΕΡΔΙΣΕ» ο οποίος θα διεξαχθεί στα σημεία πώλησης που αναφέρονται στο Παράρτημα 1, το οποίο επισυνάπτεται στους παρόντες όρους συμμετοχής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών (από κοινού τα Καταστήματα και έκαστο το Κατάστημα.
1.2. Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με την εταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της Λ. Κηφισίας, αρ. 250-254 (στο εξής η «Διαφημιστική»).
1.3. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι»), οι οποίοι θα είναι ανηρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (ως ορίζεται στον όρο 3.1 κατωτέρω) στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας www.heineken.gr (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).
1.4. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
1.5. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό να επισκέπτεται τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
2.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ανωτέρω, καθώς και δ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
2.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού :
3.1. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα από 25/02/2020 και ώρα 21:00 έως και 30/05/2020 και ώρα 23:59 στα συγκεκριμένα συνεργαζόμενα Καταστήματα ανά την Ελλάδα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και κατά τις ώρες λειτουργίας των Καταστημάτων ή/και μέχρι την εξάντληση των Δώρων που θα διατεθούν από έκαστο Κατάστημα στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο, κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα (Διάρκεια του Διαγωνισμού).
3.2. Ο αριθμός των διαθέσιμων Δώρων που διατίθενται σε έκαστο Κατάστημα για τους σκοπούς του Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένος και δεν δύναται να αναπροσαρμοσθεί. Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι η Διάρκεια του Διαγωνισμού ενδέχεται να διαφοροποιείται μεταξύ Καταστημάτων, υπό την έννοια ότι σε περίπτωση εξάντλησης των Δώρων σε κάποιο Κατάστημα, αυτό ενδέχεται να μην προμηθεύεται με νέα Δώρα από τη Διοργανώτρια και ως εκ τούτου η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν εγγυώνται την διαθεσιμότητα των Δώρων σε όλα τα Καταστήματα και για όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.
3.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.
3.4. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.
3.5. Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για το Διαγωνισμό θα αναρτώνται στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων ή αναρτήσεων. Οι Συμμετέχοντες καλούνται να επισκέπτονται από καιρού σε καιρό τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
4.1. Με την αγορά, κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (ως αυτή ορίζεται στον όρο 3.1 ανωτέρω) στα Καταστήματα ή/και μέχρι την εξάντληση των Δώρων που θα διατεθούν από έκαστο Κατάστημα στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στον όρο 3 ανωτέρω, οποιασδήποτε μπύρας υπό το σήμα Heineken, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα, αφού κληθούν και αναγνώσουν και αποδεχθούν ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους, να παραλάβουν ένα κουπόνι από το κατάστημα και να δουν άμεσα εάν κέρδισαν ένα από τα Δώρα που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.1 των παρόντων Όρων. Ο κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό περισσότερες φορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα όρο.
4.2. Εάν κάποιος συμμετέχων δεν μεταβεί στα συνεργαζόμενα Καταστήματα για την απόκτηση μπύρας υπό το σήμα Heineken αλλά επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, μπορεί αφού κληθεί και αναγνώσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους να παραλάβει ένα κουπόνι από το κατάστημα και να δει άμεσα εάν κέρδισε ένα από τα Δώρα του Διαγωνισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1. των παρόντων Όρων.
4.3. Τα κουπόνια θα ενσωματώνουν ένα από τα κατωτέρω μηνύματα, ήτοι: (α) Συγχαρητήρια. Κέρδισες ένα πακέτο φιλοξενίας για τους ημιτελικούς του UEFA Champions League (β) Συγχαρητήρια. Κέρδισες ένα τραπέζι réservé για να δεις τον Τελικό UEFA Champions League Κωνσταντινούπολη 2020 με την παρέα σου. Το δώρο (β) αναφέρεται σε όλα τα καταστήματα του παραρτήματος Α, εκτός από τα καταστήματα της αλυσίδας Friday’s τα οποία εξαιρούνται.(γ) Συγχαρητήρια κέρδισες ένα συλλεκτικό δώρο Heineken (δ) Την επόμενη φορά θα είσαι πιο τυχερός. Τα διατιθέμενα από τα Καταστήματα Δώρα επιμερίζονται στη Διάρκεια του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο στο Παράρτημα Β αναλυτικό πίνακα.
4.4. Με την επιφύλαξη του όρου 4.2, για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται αγορά προϊόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 4.1.
4.5. Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων όρων όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια.
4.6. Δικαίωμα παραλαβής κουπονιού και ως εκ τούτου θεωρούμενη ως έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι αυτή η οποία: (α) γίνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν απάτης ή αθέμιτης συμπεριφοράς του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει λάβει χώρα από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.
4.7. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και μετά την κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

5. Προσφερόμενα δώρα Διαγωνισμού:
5.1. Τα δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού (από κοινού Δώρα και έκαστο Δώρο) είναι: 1) 20 πακέτα φιλοξενίας για ένα άτομο της Heineken για την 2η φάση των ημιτελικών του UEFA Champions League 2020 (τυχαία κατανεμημένα στα Καταστήματα και στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), και περιλαμβάνουν: - Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής (Άφιξη 05/05, Αναχώρηση 06/05) - Εισιτήριο αγώνα (κατηγορίας 1) - 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο (05/5) - Όλες τις μετακινήσεις, Φαγητό - Παρουσία συνοδού 2) συνολικά 2 τραπέζια με δωρεάν Heineken για τον νικητή και την παρέα του - έως 5 άτομα σύνολο και 2 μπίρες/άτομο - για την βραδιά του Tελικού του UEFA Champions League 2020 την 30/05/2020 (2 νικητήρια κουπόνια ανά Κατάστημα, στις χρονικές περιόδους που υποδεικνύονται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) και 3) 36 συλλεκτικά δώρα Heineken (ισόποσα κατανεμημένα ανά Κατάστημα και για όλη τη Διάρκεια του διαγωνισμού).
5.2. Το Δώρο που τυχόν κερδίζει ο εκάστοτε Συμμετέχων αναγράφεται στο κουπόνι που παρέλαβε σύμφωνα με την προαναφερθείσα υπό όρο 4 διαδικασία.
5.3. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς, εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο 210 67 52 493, από τις 10π.μ. έως τις 6μ.μ. για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για τα Δώρα.

6. Παραλαβή δώρων (εφεξής «Δώρο» ή «Δώρα»):
6.1. Τα Δώρα της παραγράφου 5.1 των παρόντων Όρων θα παραλαμβάνονται ως εξής:
6.1.1. Συλλεκτικά Δώρα Heineken: Η παραλαβή θα γίνεται άμεσα από τους νικητές από το αντίστοιχο Κατάστημα με την επίδειξη στον υπεύθυνο του Καταστήματος του αποδεικτικού της νίκης τους (κουπόνι).
6.1.2. Τραπέζι με δωρεάν Heineken για την βραδιά του τελικού του UEFA Champions League 2020 στις 30 Μαΐου 2020: Ο νικητής επιδεικνύει το κουπόνι του και ο υπεύθυνος του Καταστήματος, καταγράφει το όνομά του στο σχετικό calendar Match Night Final Reserve (ως κράτηση) για την βραδιά του τελικού. Τη συγκεκριμένη βραδιά, ο νικητής φιλοξενείται με την παρέα του (έως 5 άτομα σύνολο) στο τραπέζι με την ένδειξη Match Night Final Reserve.
6.1.3. Εισιτήρια για τους ημιτελικούς του UEFA Champions League: Ο νικητής κατόπιν ενημέρωσης από τον υπεύθυνο του Καταστήματος μπορεί να αποστείλει e-mail στη Διαφημιστική, στο info@frankandfame.gr, με θέμα ΝΙΚΗΤΗΣ HEINEKEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕ ΗΕΙΝΕΚΕΝ KAI ΚΕΡΔΙΣΕ, επισυνάπτοντας αποδεικτικό του (νικηφόρου κουπονιού και αναφέροντας το Κατάστημα στο οποίο αποκτήθηκε).
6.2. Οι νικητές των πακέτων φιλοξενίας θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Διαφημιστική το αργότερο μέχρι την 22/04/2020, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη οργάνωση του ταξιδιού. Σε περίπτωση καθυστερημένης επικοινωνίας του νικητή με τη Διαφημιστική, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν οιαδήποτε ευθύνη για την πιθανή μη πλήρη οργάνωση του Πακέτου Φιλοξενίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους.

7. Ευθύνη:
7.1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων, που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο.
7.2. Ειδικά για τα Πακέτα Φιλοξενίας για τον ημιτελικό του UEFA Champions League, οι νικητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι: (α) για τη οργάνωση και τα έξοδα της μετάβασής τους από την κατοικία τους στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στην Αθήνα, (β) για την απόκτηση των απαραίτητων προσωπικών και ταξιδιωτικών εγγράφων που χρειάζονται για την μετάβασή τους στον τόπο διεξαγωγής του τελικού, (γ) τα έξοδα μετάβασης, σίτισης και πιθανής διανυκτέρευσης και επιστροφής στην κατοικία τους από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής μη υπεχουσών οιασδήποτε ευθύνης.
7.3. Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και σε κάθε περίπτωση τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση τυχόν ευθύνη δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας.
7.4. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσουν μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιούν τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους, με προηγούμενη ανακοίνωση στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διαφημιστικής, της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
7.5. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες Όρους, , στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ., έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.
7.6. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.
7.7. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παρόντων Όρων Συμμετοχής.
7.8. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την περίπτωση ματαίωσης, αναβολής ή μη διεξαγωγής του ημιτελικού Uefa Champions League στις ανωτέρω αναφερόμενες ή σε άλλες ημερομηνίες και για οιοδήποτε λόγο και αιτία, περιλαμβανομένης της περίπτωσης τυχηρού γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας.
7.9. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διαφημιστική ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το Δώρο.
7.10. Η Διαφημιστική καθώς και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληροί, κατά την απόλυτη και ανεκτή κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.
7.11. Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού και τη παράδοση των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

8. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία
8.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
8.2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

9. Προσωπικά Δεδομένα
9.1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική κατ’ εντολή της Διοργανώτριας σύμφωνα τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς απόδοσης των Δώρων που αναφέρονται ανωτέρω υπό 5.1 (1) και 5.1 (2), την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της (GDPR, άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ και στ), σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο).
9.2. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική είναι: Α) Για τους νικητές του Δώρου υπό 5.1.(1) (Πακέτο φιλοξενίας για παρακολούθηση ενός ημιτελικού UEFA Champions League 2020): ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email, τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ταχυδρομική διεύθυνση. Β) Για τους νικητές του Δώρου υπό 5.1.(2) (Τραπέζι με δωρεάν Heineken για τη βραδιά του τελικού UEFA Champions league): ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.
9.3. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
9.4. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων.
9.5. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων, καθώς και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για προωθητικούς λόγους, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, πλην αυτών η τήρηση των οποίων επιβάλλεται για φορολογικούς λόγους (απόδειξη δαπανών και τήρηση των παραστατικών για την παράδοση των Δώρων).
9.6. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί, να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 έως 17.00, μέσω e-mail στο DPO_ABOffice@heineken.com. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας) επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία.. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

10. Λοιποί όροι
10.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.
10.2. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του παρόντα Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα..
10.3. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.
10.4. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.
10.5. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών Όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.
10.6. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
10.7. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό , που ενδέχεται να προκύψει υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. ( Άρθρα 709-712).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

1

GOAL CAFÉ

ΣΕΡΡΕΣ

ΣΕΡΡΕΣ

2

54

ΣΕΡΡΕΣ

ΣΕΡΡΕΣ

3

TEAM

ΣΕΡΡΕΣ

ΣΕΡΡΕΣ

4

FRESH

ΔΡΑΜΑ

ΔΡΑΜΑ

5

FRIENDS

ΚΑΒΑΛΑ

ΚΑΒΑΛΑ

6

ΝΕΦΕΛΗ

ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΛΗΜΝΟΣ

7

PRIME TIME

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

8

ΝΟΣΤΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

9

SOUL

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

10

BARBONE

ΣΟΥΦΛΙ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

11

IL GUSTO

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (BLADE)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ(BLADE)

12

CAFÉ/BAR

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΥΛΑΙΑ

13

INTERNET CAFÉ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΡΜΗ

14

CAFÉ/BAR

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

15

ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΚΙΕΣ

16

51 COAST

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΡΑΙΑ

17

MAMABLOOM

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

18

MY PLACE

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

19

BOX 2 BOX

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΙΕΡΙΑ

20

MATCH POINT

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

21

BIANCONERO

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΙΕΡΙΑ

22

MAD DOG

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΙΕΡΙΑ

23

BATTLENET

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΙΕΡΙΑ

24

MY TIME

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

25

VERANDA

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ

26

PADRINO

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

27

INSPOT

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ

28

Gnet

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ

29

BELLINI

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ

30

Factroy

Τρίλακα

Τρίκαλα

31

Νέος Κόσμος

Τρίλακα

Τρίκαλα

32

Friends

Τρίλακα

Τρίκαλα

33

The Game

Τρίλακα

Τρίκαλα

34

Woody

Τρίκαλα

Καλαμπάκα

35

VERSUS

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

36

BROADWAY

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

37

JARDEN

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

38

NUEVO

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

39

MY PLACE

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΥΟΣΜΟΣ

40

Gate

Κιλκίς

Κιλκίς

41

REST

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΥΚΑΡΠΙΑ

42

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΕΝΕΜΕΝΗ

43

SANTE

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ

44

ΚΛΛΑΣΙΚΟ

ΚΟΥΦΑΛΙΑ

ΚΟΥΦΑΛΙΑ

45

ΘΕΑΤΡΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

46

ΚΑΦΕΝΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΟΡΔΕΛΙΟ

47

JOY

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

48

BALLAMIA

ΑΡΙΔΑΙΑ

ΠΕΛΛΑ

49

BALADORO

ΑΡΙΔΑΙΑ

ΠΕΛΛΑ

50

NEW ORLEANCE

ΕΔΕΣΣΑ

ΠΕΛΛΑ

51

CREMA

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

52

EL NINIO

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

53

CENTRAL

ΣΙΝΔΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54

Caseta

Μοσχάτο

Αττική

55

Little Yard

Π.Φάληρο

Αττική

56

GETO

Καμίνια

Αττική

57

Cactus

Μοσχατο

Αττική

58

Kasaoulio

ΗΙΡΑΚΛΕΙΟ

ΓΙΟΦΥΡΟΣ

59

ΜΑΝΩΛΙΟ

ΗΙΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΓΚΡΙΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

60

Καλογιαννακης Νικος

ΠΥΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

61

BOWLING CENTER

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

62

Apicorno

Καλυβες Χανιων

Καλυβες

63

ENVY OCEAN

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

64

IN SPOT

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

65

ΗΡΙΔΑΝΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

66

LEVEL

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

67

BUENO

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΣΙΘΙ

68

PRINCE OF POOL

ΛΑΜΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

69

ΠΑΠΙΓΙΟΝ

ΛΑΜΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

70

YKIYO

ΛΑΜΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

71

CENTRO

ΣΤΥΛΙΔΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

72

MANHATTAN

ΣΤΥΛΙΔΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

73

ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

ΘΗΣΕΙΟ

74

CRESCENDO

ΑΘΗΝΑ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

75

PASSAGGIO

ΑΘΗΝΑ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

76

Ιλιον

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

77

Café Cone

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

78

Fisheye

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ

79

Caffeine & Wine

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

80

Rich

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ

81

Battle Arena

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

82

Battlenet

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

83

Opap sports

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

84

PLANET

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΜΠΕΛΟΚΟΙΠΟΙ

85

PLAY HALL

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ

86

PLUS SUGAR

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ

87

Με..Ρακι

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

88

Apicorno

Καλυβες Χανιων

Καλυβες

89

BATTLENET ARENA

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

90

XPLORER

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

91

JORDAN

ΚΟΖΑΝΗ

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

92

ΤΟΛΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

93

ΚΟΥΛΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

94

WEMBLEY

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

95

ΦΛΟΥ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ

96

ΦΛΟΚΑ

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΚΟΖΑΝΗ

97

ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ

98

La Sueno

Βάρδα

Βάρδα

99

Η Μουριά

Γαστούνη

Γαστούνη

100

VIPS

Γαστούνη

Γαστούνη

101

FACTORY

Γαστούνη

Γαστούνη

102

ΣΟΥΛΑΤΣΟ

Αργοστόλι

Κεφαλλονιά

103

HALL

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΑΡΚΑΔΙΑ

104

CAROUSEL

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΑΡΚΑΔΙΑ

105

SAINT BILLS

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΑΡΚΑΔΙΑ

106

SQUARE

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΑΡΚΑΔΙΑ

107

ΚΑΡΝΑΓΙΟ

ΤΥΡΟΣ

ΑΡΚΑΔΙΑ

108

QUEEN

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΙΑ

109

HANGOUT

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΙΑ

110

CORNER

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΙΑ

111

MOLOS

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΙΑ

112

ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΙΑ

113

JAZI

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΙΑ

114

ΟΑΣΗ

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΙΑ

115

ΦΑΡΟΣ

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΙΑ

116

POOLEVART

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΙΑ

117

ΑΙΘΡΙΟ

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΙΑ

118

ΠΥΛΗ

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΙ

119

HALL

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΙ

120

CASCOL

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΙ

121

YACHTING HOUSE

ΠΑΤΡΑ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

122

JUICE BAR

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ

123

ΚΟΕ

Κ. ΑΧΑΙΑ

Κ. ΑΧΑΙΑ

124

Α.Μ

Κ. ΑΧΑΙΑ

Κ. ΑΧΑΙΑ

125

ΜΥΣΤΙΚΟ

Ναυπλιο

Αργολιδα

126

MODUS

Ναυπλιο

Αργολιδα

127

MELLON

Ναυπλιο

Αργολιδα

128

POST

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

129

ROCK

ΜΕΣΣΗΝΗ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

130

ΠΑΜΠ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

131

ΛΩΤΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

132

BODEGA

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

133

ΠΡΑΣΙΝΟ

ΠΑΤΡΑ

ΡΙΟΥ

134

ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ

ΠΑΤΡΑ

ΡΙΟΥ

135

FC SPORT CAFE

ΠΑΤΡΑ

ΑΓΙΥΑ

136

ΝΗΣΙ

ΑΙΓΙΟ

ΑΙΓΙΟ

137

ΑΝΕΜΟΝΗ

ΑΙΓΙΟ

ΑΙΓΙΟ

138

MAGNIFICO

ΡΙΟ

ΡΙΟ

139

POSTO CINEMA

ΠΑΤΡΑ

ΑΓΙΥΑ

140

COFFEE DUST

ΠΑΤΡΑ

ΑΓΙΥΑ

141

Καφενειο Αντζουλας

ΚΑΜΑΡΕΣ

ΑΙΓΙΟ

142

PUENTE

ΑΡΤΑ

ΑΡΤΑ

143

MAXIM

ΑΡΤΑ

ΑΡΤΑ

144

ART

ΛΥΓΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ

145

LA PERGOLLA

ΛΥΓΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ

146

CALDO

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

147

FASES

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

148

ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

149

ΔΕΛΦΙΝΙ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

150

HOT

ΑΜΦΙΣΣΑ

ΦΩΚΙΔΑ

151

SEA LAKE

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ

152

ΚΑΦΕΝΕΙΟ

ΑΜΦΙΣΣΑ

ΦΩΚΙΔΑ

153

NV

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

154

TUSCANI

ΑΤΤΙΚΗ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

155

ΠΙΤΕΣ ΓΕΥΣΕΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ

ΓΑΛΑΤΣΙ

156

DION

ΑΤΤΙΚΗ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

157

NEWS

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

158

BOSSA

 ΝΑΞΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

159

BARCODE

ΝΑΞΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

160

ΣΟΥΜΑ

ΑΘΗΝΑ

ΚΕΡΑΤΕΑ

161

YAFCAFE

ΑΘΗΝΑ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

162

STREET

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

163

DEJAVU

ΘΗΒΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

164

VOGLIS

ΘΗΒΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

165

ΑΘΗΝΑΙΚΟΝ

ΘΗΒΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

166

ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

167

ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

168

ESCAPE

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

169

CHAMPIONS CAFÉ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑ

170

BONJOUR

ΑΡΑΧΩΒΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

171

ESCOBA

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ

172

AZZURRO

ΤΗΝΟΣ

ΛΙΜΑΝΙ

173

A CLUB

ΣΥΡΟΣ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

174

ABBEY ROAD

ΠΕΥΚΗ

ΠΕΥΚΗ

175

TALES

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΜΑΡΟΥΣΙ

176

REX

Χαλκίδα

Εύβοια

177

Talk Drink

Αθηνα

Μεταμορφωση

178

NOVEL

Βάρη

Αττική

179

ΟΥΖΕΡΙ

ΚΥΜΗ

ΕΥΒΟΙΑ

180

REX

Ψαχνά

Εύβοια

181

ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ

ΑΛΙΒΕΡΙ

ΑΛΙΒΕΡΙ

182

YELLOW BEETLE

ΑΤΤΙΚΗ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

183

SPORTS CAFÉ GAMEON

ΑΤΤΙΚΗ

ΝΈΟ ΗΡΑΚΕΙΟ

184

PAPAGEORGES

ΑΤΤΙΚΗ

ΔΑΦΝΗ

185

Αρχιτεκτονική

Αθήνα

Ζωγράφου

186

Ψ

Αθήνα

Γουδή

187

DAL VERO

ΥΜΗΤΤΟΣ

ΥΜΗΤΤΟΣ

188

ESCOBAR

Χιος

Χιος

189

ΖΑΜΑΝ ΦΟΥ

ΚΩΣ

ΚΩΣ

190

GALLERY CAFÉ

ΡΟΔΟΣ

ΡΟΔΟΣ

191

INSPOT

ΡΟΔΟΣ

ΡΟΔΟΣ

192

NUVO

Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ

193

TGI FRIDAY'S

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

194

TGI FRIDAY'S

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΑΘΗΝΑ

195

TGI FRIDAY'S

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΑΘΗΝΑ

196

TGI FRIDAY'S

ΚΟΛΩΝΑΚΙ

ΑΘΗΝΑ

197

TGI FRIDAY'S

ΠΥΛΑΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

198

TGI FRIDAY'S

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

199

TGI FRIDAY'S

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΘΗΝΑ

200

TGI FRIDAY'S

ΦΛΟΙΣΒΟΣ

ΑΘΗΝΑ

201

TGI FRIDAY'S

GOLDEN HALL

ΑΘΗΝΑ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

 

Ημ/νίες αγώνων

Εισιτήρια για τους  ημιτελικούς του

UEFA Champions League

Τραπέζι με κερασμένες Heineken

Συλλεκτικά δώρα

18-19/2/2020

25-26/2/2020

10-11/3/2020

17-18/3/2020

7/4/2020

14/4/2020

 

28/4/2020

 

5/5/2020

   

30/5/2020

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
HEINEKEN για την ενέργεια: «ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ»

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω της ιστοσελίδας της που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση heineken.com/gr/uclcontest, (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»), ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Διαγωνισμός) με τίτλο «ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ».

1.2. Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία: (α) με την εταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Λ. Κηφισίας 250-254 και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής «FRANK AND FAME» ή «F&F» η «Διαφημιστική») και (β) την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ ΛΑΜΠΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αθηνάς αρ. 2, και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ).

1.3. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι Συμμετοχής» ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (ως ορίζεται στον όρο 3 κατωτέρω) στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

1.4. Σκοπός των παρόντων Όρων Συμμετοχής είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και όρων συμμετοχής κάθε συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

1.5. Η Διοργανώτρια προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό να επισκέπτεται τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

2.1. Ο παρών Διαγωνισμός απευθύνεται σε καταναλωτές προϊόντων μπύρας Heineken, που επιθυμούν να επωφεληθούν των αγορών τους, χρησιμοποιώντας την κατωτέρω αναφερόμενη φόρμα εγγραφής, για να αποκτήσουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό και να κερδίσουν κάποιο/α από τα προσφερόμενα Δώρα. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας και Κύπρου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. Οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής, γ. οι εργαζόμενοι της ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ δ. Τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β) και (γ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα άτομα με τα οποία τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και ε. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού :

3.1. O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 4 των παρόντων Όρων και θα διαρκέσει από τις 20/09/2019 και ώρα 00.00 μμ (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως τις 31/12/2019 και ώρα 23.59 μμ, περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού».

3.2. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια διατηρούν ρητά το δικαίωμα να μεταβάλουν κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τις ημερομηνίες των κληρώσεων ή/και να αναβάλουν ή/και να ακυρώσουν συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

3.3. Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για το Διαγωνισμό θα αναρτώνται στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων ή αναρτήσεων. Οι Συμμετέχοντες καλούνται να επισκέπτονται από καιρού σε καιρό τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων.

3.4. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την Λήξη του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής για οιοδήποτε λόγο άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

4.1. Κάθε καταναλωτής προϊόντων Heineken (συλλεκτικές συσκευασίες UCL) έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί των αγορών του (ή οποιασδήποτε άλλης ευκαιρίας κατανάλωσης του εν λόγω προϊόντος του δίδεται), συμμετέχοντας στον παρόντα Διαγωνισμό και αποκτώντας την ευκαιρία να κερδίσει κάποιο/α από τα κατωτέρω αναφερόμενα προσφερόμενα Δώρα. Προς τον σκοπό αυτόν, καλείται να επισκεφτεί τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας («heineken.com/gr/uclcontest»). Εκεί, καλείται να προχωρήσει σε εγγραφή για τη δημιουργία προφίλ, με την εισαγωγή των εξής στοιχείων: Όνομα χρήστη, Αριθμό κινητού τηλεφώνου, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email) και Κωδικό πρόσβασης, καθώς και να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού.

4.2. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας εγγραφής είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την διεξαγωγή του Διαγωνισμού, με σκοπό την ανάδειξη των νικητών και την επικοινωνία με αυτούς. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της πλήρους και ακριβούς δήλωσης των στοιχείων τα οποία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας εγγραφής.

4.3. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την αποστολή από τη Διοργανώτρια ή την Διαφημιστική στο Συμμετέχοντα επιβεβαιωτικού μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο Συμμετέχων κερδίζει αυτόματα 1 πόντο, τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

4.4. Η κατά τα άνω εγγραφή του Συμμετέχοντα συνιστά δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό και ενεργοποιεί την συμμετοχή του στον Διαγωνισμό και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού, όπως αυτοί κατά πάντα χρόνο και κατόπιν τυχόν τροποποιήσεων από την Διοργανώτρια ισχύουν.

4.5. Ο Διαγωνισμός αφορά στη συλλογή πόντων από το Συμμετέχοντα, την υποβολή τους στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού και στον καταμερισμό αυτών στις κληρώσεις για τα Δώρα. Οι πόντοι συλλέγονται με την αγορά προϊόντων Heineken, ήτοι: (α) μπουκάλι μπύρας 500 ml (β) μπουκάλι μπύρας 330 ml (γ) μεταλλικού κουτιού μπύρας 500 ml και (δ) μεταλλικού κουτιού μπύρα μπύρας 330 ml ή στο πλαίσιο της λειτουργίας «Προσκάλεσε έναν φίλο» και υπό τους όρους και προϋποθέσεις του όρου 4.7 κατωτέρω.

4.6. Kάθε κωδικός που βρίσκεται σε καπάκι μπουκαλιού ή μεταλλικού κουτιού και υποβάλλεται, σύμφωνα με τα κατωτέρω περιγραφόμενα, αντιστοιχεί σε 10 πόντους. Ειδικά για τις ημέρες διεξαγωγής αγώνων UEFA Champions League, ήτοι τις ημέρες 1 & 2 Οκτωβρίου 2019 από 00.00 πμ ως 23.59 μμ, 22 & 23 Οκτωβρίου 2019 από 00.00 πμ ως 23.59 μμ, 5 & 6 Νοεμβρίου 2019 από 00.00 πμ ως 23.59 μμ, 26 & 27 Νοεμβρίου 2019 από 00.00 πμ ως 23.59 μμ, 10 & 11 Δεκεμβρίου 2019 από 00.00 πμ ως 23.59 μμ, καθώς και κατά το διάστημα από 09/12/2019 και ώρα 00.00 πμ – 31/12/2019 και ώρα 23.59 μμ, οι πόντοι που υποβάλλονται και προέρχονται από κωδικούς που βρέθηκαν σε καπάκια συσκευασιών, διπλασιάζονται αυτόματα. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη ευκρινούς/ ευδιάκριτης ή/ και μη αναγραφής κωδικού επί του καπακίου/ δαχτυλιδιού, ο καταναλωτής (εφόσον επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό) δύναται να απευθυνθεί στη διαχειρίστρια εταιρεία στο τηλέφωνο 210 3316 594, εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 πμ. έως τις 17:00 μμ.

4.7. Επιλογή «Προσκάλεσε έναν φίλο». Ένας Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει επιπλέον συμμετοχές για να τις κατανείμει στην/στις κλήρωση/κληρώσεις που επιθυμεί, μέσω της επιλογής «Προσκάλεσε έναν φίλο». Ειδικότερα, ο Συμμετέχων μεταβαίνει στην ειδική ενότητα υπό τον τίτλο «Πρόσκληση σε φίλους» που βρίσκεται σε εμφανές σημείο στο menu του Ιστότοπου της Διοργανώτριας (https://www.heineken.com/gr/uclcontest). Εκεί, έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει, μέσω email ή SMS, άλλον/ους καταναλωτή/καταναλωτές (έως 11 ανά ημερολογιακό μήνα), να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό με την εγγραφή τους για τη δημιουργία προφίλ, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα ώστε να κερδίσουν όλοι επιπλέον συμμετοχές. Από επιτραπέζιο (desktop) ή κινητό (laptop) υπολογιστή ή tablet, η πρόσκληση αποστέλλεται μόνο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ από συσκευή κινητού τηλεφώνου, η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω SMS. Στην περίπτωση αποστολής μέσω SMS, προκύπτουν χρεώσεις για τον αποστολέα, οι οποίες εξαρτώνται από το πακέτο κινητής τηλεφωνίας που έχει συμφωνήσει με τον πάροχό του. Τα δεδομένα των χρηστών που λαμβάνουν πρόσκληση από τον Συμμετέχοντα (αριθμός τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) δεν αποθηκεύονται από τη Διοργανώτρια ούτε τυγχάνουν επεξεργασίας εκ μέρους της τελευταίας για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση. Αναφορικά με τις επιπλέον συμμετοχές, ο Συμμετέχων/αποστολέας της πρόσκλησης μπορεί να κερδίσει 10 συμμετοχές ανά άτομο, για κάθε αποδέκτη της πρόσκλησης που θα επισκεφθεί τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα ολοκληρώσει με επιτυχία την εγγραφή του στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Κάθε ένα από τα πρόσωπα που προσκλήθηκαν, εφόσον ολοκληρώσει την εγγραφή του στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, κερδίζει αυτομάτως από 10 συμμετοχές για να κατανείμει στην/στις κλήρωση/κληρώσεις της επιλογής του. Κάθε ένας από τους Συμμετέχοντες, είτε προσκάλεσε – είτε προσκλήθηκε και εγγράφηκε στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, εφόσον δικαιούται την πίστωση των επιπλέον συμμετοχών στον λογαριασμό του, θα λαμβάνει έναν προωθητικό κωδικό που θα μπορεί να εισαγάγει σε ειδικό πεδίο της ιστοσελίδας (σημαίνεται ως: «Συμπλήρωσε εδώ τον κωδικό που έχεις λάβει με E-mail ή SMS από τον φίλο σου») προκειμένου να καταχωρηθούν οι συμμετοχές που κέρδισε.

4.8. Κάθε Συμμετέχων αφού εισέλθει στο προφίλ του (log-in) στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού, μπορεί να συμπληρώσει τους κωδικούς που έχει αποκτήσει στα αντίστοιχα πεδία και να κατανέμει τις συμμετοχές που έχει αποκτήσει από την εξαργύρωση των κωδικών σε κάποια από τις κληρώσεις του όρου 4.9, ώστε να διεκδικήσει ένα από τα μεγάλα Δώρα του όρου 6. Κάθε συμμετοχή μπορεί να κατανεμηθεί σε μία μόνο κλήρωση, κατόπιν δε της κλήρωσης αυτής και ασχέτως εάν ο εν λόγω πόντος έχει κερδίσει ή όχι κάποιο Δώρο, διαγράφεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή κατανεμηθεί σε άλλη κλήρωση.

4.9. Οι κληρώσεις χωρίζονται σε ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες ως εξής:

  4.9.1. Ημερήσιες κληρώσεις: Οι ημερήσιες κληρώσεις αφορούν στα 103 bundles PS4™ 1TB + EA SPORTS™ FIFA 20, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 6, ήτοι σε κάθε ημερήσια κλήρωση θα κληρώνεται από ένα bundle PS4™ 1TB + EA SPORTS™ FIFA 20. Η κλήρωση κάθε ημέρας θα πραγματοποιείται στις 12.00 μμ ημερησίως και θα αφορά στο χρονικό διάστημα από 00.00 πμ της προηγούμενης μέχρι τις 23.59 μμ της ίδιας (προηγούμενης) ημέρας. Για παράδειγμα, η κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου και ώρα 12.00 μμ θα αφορά στο διάστημα από 5 Οκτωβρίου και ώρα 00.00 πμ, έως 5 Οκτωβρίου και ώρα 23.59 μμ. Ειδικότερα, η κλήρωση που αφορά στις 20 Σεπτεμβρίου (ημέρα έναρξης του διαγωνισμού), θα πραγματοποιηθεί την 23η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μμ και θα αφορά στο διάστημα από 20 Σεπτεμβρίου (ημέρα έναρξης του Διαγωνισμού) μέχρι και ώρα 23.59 μμ της 20ης Σεπτεμβρίου. Επίσης, η κλήρωση της 31ης Δεκεμβρίου (ημέρα ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού) θα διεξαχθεί στις 7 Ιανουαρίου 2020 και θα αφορά στο διάστημα από 31/12/2019 και ώρα 00.00 πμ ως 31/12/2019 και ώρα 23.59 μμ (ημέρα και ώρα ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού). Οι κληρώσεις που αφορούν σε ημέρες Σαββάτου και Κυριακής ή επίσημης αργίας του Ελληνικού Κράτους, θα πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

  Για έκαστη ημερήσια κλήρωση, ως έγκυρη θεωρείται μια συμμετοχή που πληροί όλους τους όρους των παρόντων Όρων Συμμετοχής και τα στάδια εισαγωγής στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού και οι σχετικοί πόντοι έχουν κατανεμηθεί στη σχετική ημερήσια κλήρωση από τις 00.00 το πρωί έως και 23.59 της ίδιας ημέρας. Δηλαδή για την ημερήσια κλήρωση της 25ης Σεπτεμβρίου έγκυρες θα είναι οι συμμετοχές από: 00.00 πμ της 25ης Σεπτεμβρίου 2019 έως και 23.59 μμ της 25ης Σεπτεμβρίου 2019.

  4.9.2. Εβδομαδιαίες κληρώσεις: Οι εβδομαδιαίες κληρώσεις αφορούν στα 800 Heineken® Match Night Kits, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 6. Σε κάθε εβδομαδιαία κλήρωση θα κληρώνονται 50 Heineken® Match Night Kits, εκτός από την τελευταία της 07/01/2020 κατά την οποία θα κληρωθούν 100 Heineken® Match Night Kits. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 15 κληρώσεις ως εξής:

   - 23/09/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 20/09/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 22/09/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 30/09/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 23/09/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 29/09/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 07/10/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 30/09/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 06/10/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 14/10/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 07/10/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 13/10/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 21/10/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 14/10/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 20/10/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 29/10/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 21/10/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 28/10/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 04/11/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 29/10/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 03/11/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 11/11/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 04/11/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 10/11/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 18/11/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 11/11/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 17/11/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 25/11/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 18/11/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 24/11/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 02/12/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 25/11/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 01/12/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 09/12/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 02/12/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 08/12/2019)
   - 16/12/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 09/12/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 15/12/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 23/12/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 16/12/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 22/12/2019 και ώρα 23.59 μμ.
   - 07/01/2020 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 23/12/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 31/12/2019 και ώρα 23.59 μμ.

  4.9.3. Μηνιαίες κληρώσεις: Οι μηνιαίες κληρώσεις αφορούν στα 6 μονά εισιτήρια για τον Τελικό του UEFΑ Champions League 2019 – 2020, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 6 ήτοι σε κάθε μηνιαία κλήρωση θα κληρώνονται 2 μονά εισιτήρια για τον Τελικό του UEFΑ Champions League 2019 – 2020. Περιλαμβάνει 3 κληρώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

   i) 01/11/2019 και ώρα 12.00 μμ (αφορά σε συμμετοχές που έχουν υποβληθεί στο διάστημα από 20/09/2019 έως και 31/10/2019 και ώρα 23.59 μμ)
   ii) 02/12/2019 και ώρα 12.00 μμ (αφορά σε συμμετοχές που έχουν υποβληθεί στο διάστημα από 01/11/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 31/11/2019 και ώρα 23.59 μμ)
   iii) 07/01/2020 και ώρα 12.00 μμ (αφορά σε συμμετοχές που έχουν υποβληθεί στο διάστημα από 01/12/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 31/12/2019 και ώρα 23.59 μμ).

4.10. Ημερήσιο και μηνιαίο όριο συμμετοχών: Κάθε Συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει (και να κατανείμει στις κληρώσεις) μέχρι 6 κωδικούς ανά ημέρα (από 00.00 πμ έως 23.59 μμ εκάστης ημέρας) και έως 50 κωδικούς ανά μήνα (από 00.00 πμ της 1ης ημερολογιακής ημέρας εκάστου μήνα έως 23.59 μμ της τελευταίας ημερολογιακής ημέρας εκάστου μήνα).

4.11. Έκαστος Συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.

4.12. Εάν οιοσδήποτε δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους, δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.

5. Επαλήθευση και ακύρωση συμμετοχών.

5.1. Δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις για τα Δώρα έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.

5.2. Περαιτέρω, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο ή στιγμή μπορεί να ακυρωθεί και για τους εξής λόγους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): (α) η συμμετοχή αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή προϊόν εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (β) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων παραβιάζει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων, (γ) το περιεχόμενο αυτής (συμμετοχής) είναι προσβλητικό ή έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του Νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (δ) η συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (ε) κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε ο Συμμετέχων είναι ψευδές, (στ) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, Συμμετέχων ή νικητής δεν αποδέχεται πλήρως και δεν συμμορφώνεται απολύτως με όλους τους Όρους, οι οποίοι στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις ή/και (ζ) σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, οιαδήποτε συμμετοχή παραβιάζει τους όρους των παρόντων Όρων ή της κείμενης Νομοθεσίας.

5.3. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ανέλεγκτη κρίση καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη εκ των υστέρων και άνευ προειδοποιήσεως: (α) να επαληθεύσει την εγκυρότητα κάθε και όλων των συμμετοχών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, (β) να αποκλείει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους, (γ) να αποκλείει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους, (δ) να απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή οιουδήποτε Συμμετέχοντα καθ’ οιονδήποτε χρόνο, (ε) να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η δε συμμετοχή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

5.4. Σε οιαδήποτε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής, η Διοργανώτρια μπορεί, ανεξαρτήτως των λοιπών αξιώσεών της, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο Συμμετέχων έχει ήδη καρπωθεί εκ της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

6. Δώρα διαγωνισμού:

6.1. Τα Δώρα του Διαγωνισμού (Δώρα και έκαστο αυτών Δώρο) είναι τα ακόλουθα:

  • 6 μονά εισιτήρια για τον Τελικό του UEFΑ Champions League 2019 – 2020, που θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη, ή όπου αλλού αποφασίσει η διοργανώτρια αρχή, UEFA. Από την κλήρωση κάθε μήνα, θα αναδεικνύονται συνολικά 2 νικητές (ένας για κάθε ένα από τα μονά εισιτήρια) και 6 επιλαχόντες με σειρά κατάταξης.
  • 103 bundles PS4™ 1TB + EA SPORTS™ FIFA 20. Tο bundle περιλαμβάνει την κονσόλα PS4™ χωρητικότητας 1TB, ένα ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK® 4, το παιχνίδι FIFA 20, FUT 20 Voucher και δοκιμαστική συνδρομή 14 ημερών στο PlayStation Plus (ψηφιακό περιεχόμενο). Ένα τέτοιο δώρο θα κληρώνεται σε κάθε ημερήσια κλήρωση. Από την κλήρωση κάθε ημέρας θα αναδεικνύεται 1 νικητής και 1 επιλαχών για κάθε ένα από τα PS4™ 1TB + EA SPORTS™ FIFA 20.
  • 800 Heineken® Match Night Kits (50/εβδομάδα), με περιεχόμενο: 6 μπουκάλια Heineken® των 33cl, 3 ποτήρια Heineken® 250ml, 6 υποπότηρα Heineken® UCL, 2 πακέτα πατατάκια Lay’s® 90 gr., 3 Heineken® 0.0 150 ml, 1 ανοιχτήρι Heineken®, 1 μπολ για πατατάκια. Από την κλήρωση κάθε εβδομάδας θα αναδεικνύονται συνολικά 50 νικητές (ένας για κάθε ένα Heineken® Match Night Kit) και 50 επιλαχόντες με σειρά κατάταξης.

6.2. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν εμφανισθεί ή δεν επιθυμεί ή αρνηθεί να αποδεχθεί το Δώρο εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται, η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται με την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου, το οποίο γεννάται στον πρώτο επιλαχόντα/αναπληρωματικό νικητή. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να επικοινωνούν μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για τα δώρα, καθώς και στο τηλέφωνο 210 3316 594, εργάσιμες ημέρες από τις 10:00πμ έως τις 17:00μμ.

6.3. Το εκάστοτε Δώρο αποστέλλεται στον νικητή με επιμέλεια της Εταιρείας, στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Συμμετέχων κατά την επικοινωνία για την αποδοχή του Δώρου, μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

7. Ανάδειξη Νικητών

7.1. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να διεκδικήσουν τα δώρα όσες φορές επιθυμούν, εντός των ανωτέρω προβλέψεων σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και τα όρια για τις ημερήσιες και μηνιαίες συμμετοχές που προβλέπονται από την διαδικασία. Ωστόσο, δύνανται να κερδίσουν τα δώρα ως εξής:

  i) Playstation 4 και Εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του UEFA Champions League μόνο μία φορά το κάθε ένα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
  ii) Match Night Kits μέχρι δύο φορές κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

7.2. Συνεπώς, εάν κάποιος Συμμετέχων κερδίσει ένα από τα δώρα, τότε οιαδήποτε μεταγενέστερη συμμετοχή σε κλήρωση για το ίδιο δώρο, κατά παράβαση των ανωτέρω θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ως ουδέποτε δηλωθείσα και δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.

8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού- Παραλαβή Δώρων:

8.1. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα και αποκτά μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην αντίστοιχη κλήρωση, για την οποία έχει δηλώσει ο Συμμετέχων ότι επιθυμεί να συμμετάσχει. Στις κληρώσεις συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν λάβει μέρος στον Διαγωνισμό, κατά τα παραπάνω, με έγκυρες συμμετοχές και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της εταιρείας ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ για το χρονικό διάστημα της περιόδου διοργάνωσης του Διαγωνισμού.

8.2. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνεται με ηλεκτρονικές κληρώσεις κατά τις ημέρες και ώρες που περιγράφονται στην Παράγραφο 4.5, στα γραφεία της ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ. Η παραπάνω εταιρεία έχει αναλάβει, ενεργούσα για λογαριασμό της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάδειξη των νικητών καθώς και την επικοινωνία με αυτούς.

8.3. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά 909 τακτικοί νικητές (6 για τα μονά εισιτήρια του Μεγάλου Τελικού του UEFΑ Champions League 2019 – 2020, 103 για τα PS4™ 1TB + EA SPORTS™ FIFA 20 και 800 για τα Match Night Kits) καθώς και 921 επιλαχόντες (18 για τα μονά εισιτήρια του Μεγάλου Τελικού του UEFΑ Champions League 2019 – 2020, 103 για τα PS4™ 1TB + EA SPORTS™ FIFA 20 και 800 για τα Match Night Kits) με σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση εφαρμογής του όρου 8.6 των παρόντων όρων.

8.4. Οι νικητές θα ενημερώνονται εντός εβδομήντα δύο (72) εργάσιμων ωρών από τη διεξαγωγή της εκάστοτε κλήρωσης μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και τηλεφωνικά στο email ή στο τηλέφωνο αντιστοίχως, που έχουν δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής στον Διαγωνισμό. Θα τους ζητείται να αποστείλουν απαντητικό email με το οποίο θα αποδέχονται τα Δώρα και στο οποίο θα επισυνάπτουν έγγραφο ταυτοπροσωπίας (Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης) προκειμένου να πιστοποιήσουν ότι πληρούν τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Η αποστολή στοιχείων ταυτοπροσωπίας αποτελεί προαπαιτούμενο για την αποδοχή και αποστολή του Δώρου. Στο απαντητικό email θα πρέπει επίσης οι νικητές να αποστέλλουν την διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα της τοποθεσίας στην οποία επιθυμούν να παραδοθεί το Δώρο τους. Η αποστολή του απαντητικού email από την πλευρά των νικητών πρέπει να γίνεται εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από τη στιγμή της ενημέρωσης.

8.5. Σε συνέχεια της ενημέρωσής τους και της αποδοχής του Δώρου, τα ονόματα των νικητών θα αναρτώνται στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.

8.6. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάθε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος των εβδομήντα δύο (72) ωρών από την λήψη του αρχικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή την τηλεφωνική επικοινωνία ή σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος των εβδομήντα δύο (72) ωρών, ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οποιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ταχυδρομείου (email) ή/και τηλεφωνικά και σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 7.4 διαδικασία.

8.7. Η ανωτέρω παράγραφος 7.6 ισχύει για τον πρώτο επιλαχόντα και σε περίπτωση επέλευσης έστω και μίας των ανωτέρω περιπτώσεων, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον επόμενο επιλαχόντα, κ.ο.κ. από την λήψη του αρχικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω.

8.8. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του παραλαμβάνοντος το δώρο νικητή θα πραγματοποιείται από τoν συνεργάτη της μεταφορικής εταιρείας που είναι υπεύθυνος για την παράδοση του Δώρου. Ο συνεργάτης δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση του την ταυτότητα των προσώπων που θα παραλάβουν το Δώρο. Ενδεικτικώς, δικαιούται να ζητήσει την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική τους ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα και ηλικία του προσώπου.

8.9. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων των παρόντων όρων, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που οιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ελλιπή ή ψευδή, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως.

8.10. Κανείς Συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής, παρά μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του Δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό, ούτε θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

9. Τεχνικά Μέσα

9.1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

9.2. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων – Χρηστών εκ των άνω αιτιών.

9.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου της συσκευής του συμμετέχοντα ή του Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού και στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, με ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησής τους.

9.4. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι οι διακομιστές μέσω των οποίων ο Διαγωνισμός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και των Συμμετεχόντων, θα παρέχεται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού, τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

9.5. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στου οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

9.6. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο ή Συμμετέχοντα.

10. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

10.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής, της ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

10.2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

10.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα στοιχεία που συμπληρώνει ο κάθε Συμμετέχων, στους οποίους (Συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Ιστοτόπου της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου ή έργο που προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτου.

10.4. Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων, της κείμενης νομοθεσίας και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

11. Δήλωση Αποποίησης- Περιορισμός Ευθύνης:

11.1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο.

11.2. Ειδικά για τα έξι μονά εισιτήρια για τον τελικό του UEFA Champions League, οι νικητές έιναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την απόκτηση των προσωπικών και ταξιδιωτικών εγγράφων που χρειάζονται για την μετάβασή τους στον τόπο διεξαγωγής του τελικού, όπως και για τα έξοδα μετάβασης προς και από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, διαμονής και σίτησης στον τόπο προορισμού, της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής μη υπεχουσών οιασδήποτε ευθύνης.

11.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή των Δώρων από τους νικητές εντός των τασσομένων προθεσμιών.

11.4. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική ή άλλη προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία και/ή σωματική ή άλλη βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή των Δώρων από τους νικητές εντός των τασσομένων προθεσμιών.

11.5. Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση τυχόν ευθύνη δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας.

11.6. Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι θα αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

11.7. Η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση αυτών ή/και για οιαδήποτε άλλη αιτία.

11.8. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσουν μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιούν τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους, με προηγούμενη ανακοίνωση στο www.heineken.gr ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διαφημιστικής, της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

11.9. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας, της Διαφημιστικής και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

11.10. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Επίσης, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

11.11. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διαφημιστική ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

11.12. Η Διαφημιστική καθώς και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.

11.13. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διαφημιστικής και της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

12. Προσωπικά Δεδομένα

12.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) από εσάς, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική κατ’ εντολή της Διοργανώτριας σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς (GDPR, άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ), καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της, σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

12.2. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική είναι:

  Α) Για τους συμμετέχοντες: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, αριθμός κινητού τηλεφώνου.
  β) Για τους νικητές: πλέον των ανωτέρω, στοιχεία ταυτότητας ή άλλου εγγράφου ταυτοπροσωπίας και ταχυδρομική διεύθυνση.
  Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

12.3. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή συμμετοχή του υποκειμένου των δεδομένων στο Διαγωνισμό, ειδικότερα για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, που είναι απαραίτητη προκειμένου κάθε Συμμετέχων να μπορεί να επωφεληθεί των πόντων που έχει συγκεντρώσει, την επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών και την παράδοση των Δώρων σε αυτούς, και δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, πλην των αναφερόμενων στην παράγραφο 10.1 ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων τη σχετική επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας και/ ή της Διαφημιστικής, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων, όπως η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ ΛΑΜΠΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αθηνάς αρ. 2.

12.4. Τα δεδομένα τηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα του Διαγωνισμού. Τα στοιχεία των νικητών θα τηρούνται για το διάστημα που απαιτείται με βάση τις φορολογικές διατάξεις και με σκοπό την τελική απόδοση των Δώρων. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της παράδοσης των Δώρων από τη Διοργανώτρια, τα δεδομένα θα καταστρέφονται, εφ’ όσον δεν είναι πλέον απαραίτητη η διατήρηση αυτών για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή για την άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Διοργανώτριας και/ή της Διαφημιστικής, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

12.5. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την επεξεργασία των ως άνω προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και για την προβολή των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet). Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν και να δημοσιεύουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς (όπως ενδεικτικά τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο). Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, συνεπάγεται και την εκχώρηση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των τυχόν απαραίτητων προς τούτο πνευματικών δικαιωμάτων, χωρίς αντάλλαγμα, για όλα τα μέσα, διαδικτυακά και μη, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

12.6. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος Συμμετέχων επιθυμεί να άρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, δικαιούται να το κάνει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, απευθυνόμενος εγγράφως στη Διαφημιστική με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισίας, αρ. 250-254, Χαλάνδρι Αττικής με την επισήμανση: Διαγωνισμός HEINEKEN για την ενέργεια: «ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ».

12.7. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ως άνω στοιχεία.

12.8. Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα, http://www.dpa.gr, email: complaints@dpa.gr.

13. Λοιποί όροι:

13.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

13.2. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το απόλυτο δικαίωμα και διακριτική ευχέρεια να τροποποιούν, ανακαλούν, παρατείνουν ή μειώνουν τη διάρκεια του Διαγωνισμού, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό και συνακόλουθα την παροχή του Δώρου με σχετική ανακοίνωση στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας με ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης/ματαίωσης η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Οι παρόντες όροι θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών και θα ισχύουν από την ανάρτησή τους στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων.

13.3. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της FRANK AND FAME, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

13.4. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.gr καθώς και στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

13.5. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

13.6. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό

13.7. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, και την εφαρμογή των παρόντων Όρων, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (Άρθρα 709-712).

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
HEINEKEN για την ενέργεια:
«Heineken & UEFA Champions League , Better Together – My Market»

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω της ιστοσελίδας της που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.heineken.com/gr/mymarket, (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»), ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Διαγωνισμός) με τίτλο «Heineken & UEFA Champions League , Better Together – My Market»

1.2. Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με την εταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στη Λεωφόρο. Κηφισίας 250-254 (στο εξής «FRANK AND FAME» ή η «Διαφημιστική»).

1.3. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (ως ορίζεται στον όρο 3 κατωτέρω) στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

1.4. Σκοπός των παρόντων όρων συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής» ή «Όροι») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής κάθε συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

1.5. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό να επισκέπτεται τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ανωτέρω, καθώς και δ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού :

3.1. O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 4 των παρόντων Όρων και θα διαρκέσει από τις 26/02/2020 και ώρα 08:00 π.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως τις 10/03/2020 και ώρα 21:00 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής για οιοδήποτε λόγο άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.

3.3. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους Όρους αυτού (Διαγωνισμού) και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπό του, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

3.4. Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για το Διαγωνισμό θα αναρτώνται στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων ή αναρτήσεων. Οι Συμμετέχοντες καλούνται να επισκέπτονται από καιρού σε καιρό τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων.

4. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

4.1. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού να εισέλθει στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, την οποία διατηρεί η Διοργανώτρια στη διεύθυνση www.heineken.com/gr/mymarket (Ιστοσελίδα).

4.2. Εκεί, καλείται να συμπληρώσει τη Φόρμα Συμμετοχής (Όνομα, Επώνυμο, Email, Κινητό Τηλέφωνο), να δηλώσει ότι η ηλικία του είναι άνω των 18 ετών και να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού, ώστε να πάρει μέρος στην κλήρωση για να κερδίσει το Δώρο που ορίζεται στην παράγραφο 5 των παρόντων όρων.

4.3. Κατά τη συμπλήρωση της ανωτέρω είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και την ανάδειξη των νικητών. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της ακριβούς και αληθινής δήλωσης των στοιχείων τα οποία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής.

4.4. Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της Φόρμας Συμμετοχής και η επιλογή «Ολοκλήρωση Συμμετοχής» συνιστούν δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό και ταυτόχρονη δήλωση ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής Εταιρείας.

4.5. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει σε όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 των παρόντων Όρων, υποβάλλοντας μία συμμετοχή για κάθε ημερολογιακή ημέρα (ήτοι από τις 00.00 π.μ. έως και 23.59 μ.μ. κάθε ημέρας), για να κερδίσει μία μόνο φορά. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συμμετοχών με τα ίδια στοιχεία συμμετέχοντος κατά την ίδια ημερολογιακή ημέρα, θα ισχύει η πρώτη κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα συμμετοχή και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές, θα θεωρούνται άκυρες ως ουδέποτε ασκηθείσες και θα αποκλείονται από την κλήρωση.

4.6. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η δε συμμετοχή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.Επίσης, για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.

5. Έγκυρη Συμμετοχή

5.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Δώρα έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME διατηρούν το δικαίωμα να απορρίπτουν μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους και να ακυρώνουν εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους.

5.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και μετά την κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

6. Δώρα:

6.1. Τα δώρα του Διαγωνισμού (Δώρα και έκαστο αυτών Δώρο) ορίζονται στη σελίδα της Διοργανώτριας www.heineken.com/gr/mymarket. Ειδικότερα, πρόκειται για:

  • Δύο (2) πλήρη ατομικά πακέτα φιλοξενίας της Heineken για τον τελικό του Uefa Champions League που θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη το Σάββατο 30/5/2020, και περιλαμβάνουν:
   Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής (Άφιξη 29/5, Αναχώρηση 31/5)
   Welcome event το βράδυ της Παρασκευής 29/5.
   Αποκλειστική φιλοξενία και περιήγηση στο Champions Village (χώρος εκδηλώσεων)
   Εισιτήριο αγώνα (κατηγορίας 1)
   2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο (29/5 & 30/5)
   Όλες τις μετακινήσεις, Φαγητό και ποτά
   Παρουσία συνοδού
  • 10 Heineken UEFA Champions League Waterproof Action Cameras.

Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:

7.1. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, κατά τα άνω, με έγκυρες συμμετοχές, και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Διαφημιστικής για το χρονικό διάστημα της Διάρκειας του Διαγωνισμού, κατά τον όρο 3.

7.2. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της Διαφημιστικής, η οποία θα λάβει χώρα στις 11/03/2020 και ώρα 14.30 μ.μ. ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία και ώρα ορισθεί από την Διαφημιστική σε συνεργασία με την Διοργανώτρια. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δύο (2) τακτικοί νικητές για τα δύο Πακέτα Φιλοξενίας και πέντε (5) επιλαχόντες καθώς και δέκα (10) τακτικοί νικητές για τις δέκα κάμερες και δέκα (10) επιλαχόντες, με σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση εφαρμογής του όρου 7.5 των παρόντων όρων.

7.3. Οι νικητές θα ενημερωθούν εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικά από την Διοργανώτρια στο email ή στο τηλέφωνο αντιστοίχως, που έχουν δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής στον Διαγωνισμό και θα τους ζητηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ενημέρωση να αποστείλουν απαντητικό email με το οποίο θα αποδέχονται τα Δώρα, θα δηλώνουν την ταχυδρομική τους διεύθυνση και θα επισυνάπτουν έγγραφο (Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης), προκειμένου να πιστοποιήσουν ότι πληρούν τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

7.4. Ύστερα από την ενημέρωσή τους και αφού έχουν αποδεχθεί το Δώρο, θα ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα και με ανάρτηση post (note) στη σελίδα της Διοργανώτριας www.heineken.com/gr/mymarket.

7.5. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος των σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήψη του αρχικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος των σαράντα οκτώ (48) ωρών, ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικά και σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 7.3 ανωτέρω διαδικασία.

7.6. Η ανωτέρω παράγραφος ισχύει για τον πρώτο επιλαχόντα και σε περίπτωση επέλευσης έστω και μίας των ανωτέρω περιπτώσεων, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον επόμενο επιλαχόντα, κ.ο.κ. ακολουθώντας κάθε φορά την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία.

7.7. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια ή την Διαφημιστική, οι οποίες δικαιούνται να εξακριβώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση τους την ταυτότητα των προσώπων που θα προσέρχονται να παραλάβουν το Δώρο τους. Ενδεικτικώς, δικαιούνται να ζητήσουν την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική τους ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα του προσώπου.

7.8. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων των παρόντων όρων, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που οιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως.

8. Περιορισμός Ευθύνης

8.1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6 των παρόντων Όρων αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο.

8.2. Ειδικά για τα δύο Πακέτα Φιλοξενίας για τον τελικό του UEFA Champions League 2020, οι νικητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι: (α) για τη οργάνωση και τα έξοδα της μετάβασής τους από την κατοικία τους στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στην Αθήνα, (β) για την απόκτηση των απαραίτητων προσωπικών και ταξιδιωτικών εγγράφων που χρειάζονται για την μετάβασή τους στον τόπο διεξαγωγής του τελικού, (γ) τα έξοδα μετάβασης, σίτισης και πιθανής διανυκτέρευσης και επιστροφής στην κατοικία τους από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής μη υπεχουσών οιασδήποτε ευθύνης.

8.3. Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες Όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ, έναντι της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

8.4. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

8.5. Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα.

8.6. Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση τυχόν ευθύνη δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας.

8.7. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

8.8. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την περίπτωση ματαίωσης, αναβολής ή μη διεξαγωγής του Τελικού Uefa Champions League 2020 στις ανωτέρω αναφερόμενες ή σε άλλες ημερομηνίες και για οιοδήποτε λόγο και αιτία, περιλαμβανομένης της περίπτωσης τυχηρού γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας.

8.9. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.

8.10. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων, της κείμενης νομοθεσίας. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διαφημιστική ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

8.11. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.

8.12. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική, αστική ή άλλης φύσεως προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο απορρέουσα από τον παρόντα Διαγωνισμό.

8.13. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων

8.14. Η MY MARKET ουδεμία ευθύνη σχετική με την διοργάνωση και τη διενέργεια του Διαγωνισμού υπέχει.

9. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

9.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

9.2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

9.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα στοιχεία που συμπληρώνει ο κάθε Συμμετέχων, στους οποίους (Συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Ιστοτόπου της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου ή έργο που προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτου.

9.4. Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό..

10. Τεχνικά μέσα

10.1. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

10.2. Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

10.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου της συσκευής του συμμετέχοντα ή του Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής).

10.4. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης τους.

10.5. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και των Συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.

10.6. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στου οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και με τους οποίους συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

11. Προσωπικά Δεδομένα

11.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική κατ’ εντολή της Διοργανώτριας σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της (GDPR, άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ και στ), σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

11.2. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική είναι:

11.3. Α) Για τους συμμετέχοντες: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας.

11.4. β) Για τους νικητές: πλέον των ανωτέρω, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης και ταχυδρομική διεύθυνση.

11.5. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

11.6. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

11.7. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 έως 17.00, μέσω e-mail στο DPO_ABOffice@heineken.com. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

12. Λοιποί όροι

12.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και στην Κλήρωση προϋποθέτει γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

12.2. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του παρόντα Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του Διοργανώτριας www.heineken.com/gr/mymarket. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

12.3. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου της Διοργανώτριας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.

12.4. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

12.5. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.com/gr/mymarket. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

12.6. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών Όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.

12.7. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

12.8. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (Άρθρα 709-712).

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

HEINEKEN για την ενέργεια:
«Heineken & UEFA Champions League, Better Together»

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω της ιστοσελίδας της που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.heineken.com/gr/tickets, (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»), ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Διαγωνισμός) με τίτλο «Heineken & UEFA Champions League, Better Together»

1.2. Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με την εταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στη Λεωφόρο. Κηφισίας 250-254 (στο εξής «FRANK AND FAME» ή η «Διαφημιστική»).

1.3. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (ως ορίζεται στον όρο 3 κατωτέρω) στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

1.4. Σκοπός των παρόντων όρων συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής» ή «Όροι») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής κάθε συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

1.5. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό να επισκέπτεται τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. οι εργαζόμενοι της εταιρείας Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε. (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ) δ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) , (β) και (γ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ανωτέρω, καθώς και ε. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού :

3.1. O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 4 των παρόντων Όρων και θα διαρκέσει από τις 05/03/2020 και ώρα 08:00 π.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως τις 19/03/2020 και ώρα 21:00 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής για οιοδήποτε λόγο άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.

3.3. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους Όρους αυτού (Διαγωνισμού) και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπό του, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

3.4. Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για το Διαγωνισμό θα αναρτώνται στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων ή αναρτήσεων. Οι Συμμετέχοντες καλούνται να επισκέπτονται από καιρού σε καιρό τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων.

4. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

4.1. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού να εισέλθει στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, την οποία διατηρεί η Διοργανώτρια στη διεύθυνση www.heineken.com/gr/tickets (Ιστοσελίδα).

4.2. Εκεί, καλείται να συμπληρώσει τη Φόρμα Συμμετοχής (Όνομα, Επώνυμο, Email, Κινητό Τηλέφωνο), να δηλώσει ότι η ηλικία του είναι άνω των 18 ετών και να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού, ώστε να πάρει μέρος στην κλήρωση για να κερδίσει το Δώρο που ορίζεται στην παράγραφο 5 των παρόντων όρων.

4.3. Κατά τη συμπλήρωση της ανωτέρω είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και την ανάδειξη των νικητών. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της ακριβούς και αληθινής δήλωσης των στοιχείων τα οποία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής.

4.4. Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της Φόρμας Συμμετοχής και η επιλογή «Ολοκλήρωση Συμμετοχής» συνιστούν δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό και ταυτόχρονη δήλωση ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής Εταιρείας.

4.5. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει σε όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 των παρόντων Όρων, υποβάλλοντας μία συμμετοχή για κάθε ημερολογιακή ημέρα (ήτοι από τις 00.00 π.μ. έως και 23.59 μ.μ. κάθε ημέρας), για να κερδίσει μία μόνο φορά. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συμμετοχών με τα ίδια στοιχεία συμμετέχοντος κατά την ίδια ημερολογιακή ημέρα, θα ισχύει η πρώτη κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα συμμετοχή και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές, θα θεωρούνται άκυρες ως ουδέποτε ασκηθείσες και θα αποκλείονται από την κλήρωση.

4.6. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η δε συμμετοχή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό. Επίσης, για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.

5. Έγκυρη Συμμετοχή

5.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Δώρα έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME διατηρούν το δικαίωμα να απορρίπτουν μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους και να ακυρώνουν εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους.

5.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και μετά την κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

6. Δώρα:

6.1. Τα δώρα του Διαγωνισμού (Δώρα και έκαστο αυτών Δώρο) ορίζονται στη σελίδα της Διοργανώτριας www.heineken.com/gr/tickets. Ειδικότερα, πρόκειται για:

  • Δύο (2) πλήρη ατομικά πακέτα φιλοξενίας της Heineken για τον τελικό του Uefa Champions League που θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη το Σάββατο 30/5/2020, και περιλαμβάνουν:
   Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής (Άφιξη 29/5, Αναχώρηση 31/5)
   Welcome event το βράδυ της Παρασκευής 29/5.
   Αποκλειστική φιλοξενία και περιήγηση στο Champions Village (χώρος εκδηλώσεων)
   Εισιτήριο αγώνα (κατηγορίας 1)
   2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο (29/5 & 30/5)
   Όλες τις μετακινήσεις, Φαγητό και ποτά
   Παρουσία συνοδού
  • 60 δωροεπιταγές Σκλαβενίτης αξίας 30€ εκάστη.
  Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:

7.1. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, κατά τα άνω, με έγκυρες συμμετοχές, και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Διαφημιστικής για το χρονικό διάστημα της Διάρκειας του Διαγωνισμού, κατά τον όρο 3.

7.2. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της Διαφημιστικής, η οποία θα λάβει χώρα στις 23/03/2020 και ώρα 14.30 μ.μ. ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία και ώρα ορισθεί από την Διαφημιστική σε συνεργασία με την Διοργανώτρια. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δύο (2) τακτικοί νικητές για τα δύο Πακέτα Φιλοξενίας και πέντε (5) επιλαχόντες καθώς και εξήντα (60) τακτικοί νικητές για τις εξήντα δωροεπιταγές ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ αξίας 30€ έκαστη και τριάντα (30) επιλαχόντες, με σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση εφαρμογής του όρου 7.5 των παρόντων όρων.

7.3. Οι νικητές θα ενημερωθούν εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικά από την Διοργανώτρια στο email ή στο τηλέφωνο αντιστοίχως, που έχουν δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής στον Διαγωνισμό και θα τους ζητηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ενημέρωση να αποστείλουν απαντητικό email με το οποίο θα αποδέχονται τα Δώρα, θα δηλώνουν την ταχυδρομική τους διεύθυνση και θα επισυνάπτουν έγγραφο (Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης), προκειμένου να πιστοποιήσουν ότι πληρούν τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

7.4. Ύστερα από την ενημέρωσή τους και αφού έχουν αποδεχθεί το Δώρο, θα ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα και με ανάρτηση post (note) στη σελίδα της Διοργανώτριας www.heineken.com/gr/tickets.

7.5. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος των σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήψη του αρχικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος των σαράντα οκτώ (48) ωρών, ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικά και σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 7.3 ανωτέρω διαδικασία.

7.6. Η ανωτέρω παράγραφος ισχύει για τον πρώτο επιλαχόντα και σε περίπτωση επέλευσης έστω και μίας των ανωτέρω περιπτώσεων, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον επόμενο επιλαχόντα, κ.ο.κ. ακολουθώντας κάθε φορά την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία.

7.7. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια ή την Διαφημιστική, οι οποίες δικαιούνται να εξακριβώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση τους την ταυτότητα των προσώπων που θα προσέρχονται να παραλάβουν το Δώρο τους. Ενδεικτικώς, δικαιούνται να ζητήσουν την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική τους ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα του προσώπου.

7.8. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων των παρόντων όρων, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που οιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως.

8. Περιορισμός Ευθύνης

8.1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6 των παρόντων Όρων αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο.

8.2. Ειδικά για τα δύο Πακέτα Φιλοξενίας για τον τελικό του UEFA Champions League 2020, οι νικητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι: (α) για τη οργάνωση και τα έξοδα της μετάβασής τους από την κατοικία τους στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στην Αθήνα, (β) για την απόκτηση των απαραίτητων προσωπικών και ταξιδιωτικών εγγράφων που χρειάζονται για την μετάβασή τους στον τόπο διεξαγωγής του τελικού, (γ) τα έξοδα μετάβασης, σίτισης και πιθανής διανυκτέρευσης και επιστροφής στην κατοικία τους από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής μη υπεχουσών οιασδήποτε ευθύνης.

8.3. Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες Όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ, έναντι της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

8.4. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

8.5. Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα.

8.6. Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση τυχόν ευθύνη δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας.

8.7. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

8.8. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την περίπτωση ματαίωσης, αναβολής ή μη διεξαγωγής του Τελικού Uefa Champions League 2020 στις ανωτέρω αναφερόμενες ή σε άλλες ημερομηνίες και για οιοδήποτε λόγο και αιτία, περιλαμβανομένης της περίπτωσης τυχηρού γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας.

8.9. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.

8.10. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων, της κείμενης νομοθεσίας. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διαφημιστική ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

8.11. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.

8.12. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική, αστική ή άλλης φύσεως προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο απορρέουσα από τον παρόντα Διαγωνισμό.

8.13. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων

8.14. Η εταιρία «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε» ουδεμία ευθύνη σχετική με την διοργάνωση και τη διενέργεια του Διαγωνισμού υπέχει.

9. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

9.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

9.2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

9.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα στοιχεία που συμπληρώνει ο κάθε Συμμετέχων, στους οποίους (Συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Ιστοτόπου της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου ή έργο που προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτου.

9.4. Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό..

10. Τεχνικά μέσα

10.1. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

10.2. Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

10.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου της συσκευής του συμμετέχοντα ή του Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής).

10.4. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης τους.

10.5. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και των Συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.

10.6. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στου οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και με τους οποίους συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

11. Προσωπικά Δεδομένα

11.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική κατ’ εντολή της Διοργανώτριας σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της (GDPR, άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ και στ), σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

11.7. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 έως 17.00, μέσω e-mail στο DPO_ABOffice@heineken.com. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

12. Λοιποί όροι

12.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και στην Κλήρωση προϋποθέτει γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

12.2. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του παρόντα Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του Διοργανώτριας www.heineken.com/gr/tickets. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

12.3. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου της Διοργανώτριας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.

12.4. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

12.5. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.com/gr/tickets . Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

12.6. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών Όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.

12.7. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

12.8. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (Άρθρα 709-712).

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Heineken για την ενέργεια: «HEINEKEN UCL MARCH – KIOSKY’S»

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») στα σημεία πώλησης του Παραρτήματος Α με τίτλο «HEINEKEN UCL MARCH – KIOSKY’S».

1.2. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής»), οι οποίοι θα είναι ανηρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο www.ekioskys.gr & στον ιστότοπο της διοργανώτριας www.heineken.com/gr (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).

1.3. Σκοπός των παρόντων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

1.4. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι συνεργάτες της Διοργανώτριας, καθώς και τα πρόσωπα που διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή οποιασδήποτε μορφής εξάρτηση με / από τη Διοργανώτρια, β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους εν λόγω εργαζομένους, καθώς και γ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού :

3.1. Ο διαγωνισμός ισχύει από 09/03 και ώρα 09:00 έως 31/03 και ώρα 24:00 στο δίκτυο καταστημάτων Kiosky’s Convenience Stores στα καταστήματα του παραρτήματος Α ή/και μέχρι την εξάντληση των δώρων Heineken που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο.

3.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού, να αναβάλει ή/και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό και οι Συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στον Ιστότοπο www.ekioskys.gr.

3.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή αλλιώς θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

4.1. Με την αγορά, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στo συγκεκριμένο δίκτυο καταστημάτων ή/και μέχρι την εξάντληση των δώρων Heineken που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, οποιασδήποτε συσκευασίας υπό το σήμα Heineken ή Heineken 0.0, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν και να παραλάβουν ένα κουπόνι και να δουν άμεσα εάν κέρδισαν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.1 των παρόντων Όρων.

4.2. Με την αγορά, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού από τον ιστότοπο https://www.ekioskys.gr/ οποιασδήποτε συσκευασίας υπό το σήμα Heineken ή Heineken 0.0, οι καταναλωτές θα παραλάβουν μαζί με την παραγγελία τους ένα κουπόνι και θα δουν άμεσα εάν κέρδισαν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.1 των παρόντων Όρων.

4.3. Εάν κάποιος συμμετέχων δε μεταβεί στο δίκτυο καταστημάτων Kiosky’s για την απόκτηση κάποιου προϊόντος υπό το σήμα Heineken ή Heineken 0.0, μπορεί να παραλάβει ένα κουπόνι και να δει άμεσα εάν κέρδισε ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.1 των παρόντων Όρων.

4.4. Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων όρων όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια.

4.5. Μόνο οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα να κερδίσουν δώρα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, και (γ) δεν αντίκειται με οποιονδήποτε τρόπο στο νόμο και τα χρηστά ήθη ούτε θίγει δικαιώματα τρίτων.

4.6. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να απορρίπτει συμμετοχές που διαπιστώνεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ότι παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχει έναντι του αποκλειομένου προσώπου, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο Συμμετέχων έχει ήδη καρπωθεί εκ της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

5. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού:

5.1. Τα δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι: Α) 1 πακέτο φιλοξενίας για τον ημιτελικό αγώνα Champions League (αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής, Welcome event, Αποκλειστική φιλοξενία και περιήγηση στο Champions Village, εισιτήριο αγώνα, 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο, μετακινήσεις, διατροφή, ποτά & παρουσία συνοδού) (τυχαία κατανεμημένο στα καταστήματα του δικτύου kiosky’s) & Β) 10 αθλητικές τσάντες Heineken UCL (τυχαία κατανεμημένες στα καταστήματα του δικτύου kiosky’s). Το δώρο που τυχόν κερδίζει ο εκάστοτε Συμμετέχων αναγράφεται στο κουπόνι που παρέλαβε σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία.

5.2. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του δώρου από τον Ιστότοπο της διοργανώτριας.

6. Παραλαβή δώρων (εφεξής «Δώρο» ή «Δώρα»):

6.1. Τα Δώρα της παραγράφου 5.1 των παρόντων Όρων θα παραλαμβάνονται ως εξής.

6.2. Οι νικητές που έχουν κερδίσει θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το δώρο τους καλώντας στο τηλέφωνο 210-5384820 και ώρες 10:00 -14:00, δίνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση). Η Διοργανώτρια αναλαμβάνει την αποστολή του αντίστοιχου δώρου σε έκαστο νικητή, εφόσον εκείνος πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος και δίνοντας το τυχερό κουπόνι.

6.3. Η Διοργανώτρια δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα και ηλικία των προσώπων.

6.4. Με την αποδοχή του Δώρου οι Διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται πλήρως την εγκυρότητα διεξαγωγής της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων αυτής.

7. Ευθύνη:

7.1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

7.2. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

7.3. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιεί τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους, με προηγούμενη ανακοίνωση στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

7.4. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

7.5. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Επίσης, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των υποχρεώσεών της.

7.6. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), η ως άνω εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

7.7. Η Διοργανώτρια καθώς και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα προβολής ενστάσεων μόνο κατά της Διοργανώτριας που θα συζητούνται πριν την οποιαδήποτε προσφυγή στο Δικαστήριο, στην διμελή επιτροπή του Άρθρου 9.

7.8. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

8. Προσωπικά Δεδομένα

8.1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς (μόνο στην περίπτωση των δώρων της παρ. 5.1 (2) των παρόντων Όρων), τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) GDPR) και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) GDPR), σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

8.2. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

8.3. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: ονοματεπώνυμο. στοιχεία ταυτότητας, αριθμός τηλεφώνου και ταχυδρομική διεύθυνση για τους νικητές των δώρων του όρου 5.1. (2). ανωτέρω.

8.4. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους.

8.5. Οι νικητές του Διαγωνισμού, παρέχουν άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος τη ρητή εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των social media. H Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για προωθητικούς σκοπούς τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.

8.6. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί, να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, μπορεί να απευθυνθεί οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, εγγράφως στη Διοργανώτρια με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισού, αρ. 102, Αιγάλεω Αττικής με την επισήμανση: Διαγωνισμός Heineken για την ενέργεια : «HEINEKEN UCL MARCH – KIOSKY’S». Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

9. Λοιποί όροι:

9.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας.

9.2. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στην προωθητική ενέργεια, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε διμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο Συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

9.3. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.

9.4. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

9.5. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

9.6. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, και την εφαρμογή των παρόντων Όρων, δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την διαδικασία του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Η Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (Άρθρα 709-712).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τ.Κ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 187

17563

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΡΕΝΙΕΡΗ 11 & ΚΕΧΑΓΙΑ

15237

ΦΙΛΟΘΕΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΑΔΗΜΑ

15237

ΦΙΛΟΘΕΗ

Λ.ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 150

16341

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 1

15121

ΠΕΥΚΗΣ

ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΓΚΑΛΗ & ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ

117 42

ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 228

17673

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 40

17456

ΑΛΙΜΟΣ

ΛΕΟΦΩΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 80

16675

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 7

15561

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24

16675

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 87

16451

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

16346

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 106

17123

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΚΥΠΡΟΥ & ΧΕΙΜΑΡΑΣ 1

16232

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 1, ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

17563

Π.ΦΑΛΗΡΟ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17-19

12134

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 131 & ΙΘΑΚΗΣ

11251

ΑΘΗΝΑ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 32

15234

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΣΩΝ  41 ΓΚΥΖΗ

11476

ΑΘΗΝΑ

ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ & ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 68

16232

ΒΥΡΩΝΑΣ

Λ.ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 215 & ΣΚΡΑ 2

14342

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΔΟΥΚΙΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 77

11523

ΠΑΝΟΡΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 84-86

17672

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ 18

15771

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 32 & ΚΥΠΡΟΥ

17456

ΑΛΙΜΟΣ 2

ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ & ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ

14671

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΠΑΡΝΗΘΟΣ 106

13674

ΑΧΑΡΝΕΣ

ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ 25-27

10441

ΑΚ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 122

17234

ΔΑΦΝΗ

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 51

10680

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΟΚΤ.ΜΕΡΛΙΕ 42

14234

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΡΑΛΛΕΩΝ 85

11146

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΕΙΡΗΝΗΣ 75

15341

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 133

151 25

ΜΑΡΟΥΣΙ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 25

 

ΚΗΦΙΣΙΑ 2

ΠΑΡΝΗΘΟΣ 3

 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 77

 

ΒΟΥΛΑ

Λ.ΑΘΗΝΩΝ & ΣΙΜΩΝΙΔΗ

 

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
HEINEKEN για τηνενέργεια:
«Heineken–Summer 2020 – My Market»

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω της ιστοσελίδας της που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.heineken.com/gr/mymarket, (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»), ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Διαγωνισμός) με τίτλο «Heineken-Summer 2020-MyMarket».

1.2. Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με την εταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στη Λεωφόρο Κηφισίας 250-254 (στο εξής «FRANK AND FAME» ή η «Διαφημιστική»).

1.3. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (ως ορίζεται στον όρο 3 κατωτέρω)στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

1.4. Σκοπός των παρόντων όρων συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής»ή «Όροι») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής κάθε συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η,καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

1.5. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό να επισκέπτεται τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.(εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

2.1. Δικαίωμα σ υμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην σελίδα www.heineken.com/gr/mymarket στην Φόρμα Συμμετοχής του Διαγωνισμού, όπως περιγράφεται στον όρο 4.2. κατωτέρω.

2.3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ανωτέρω, καθώς και δ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2.4. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού :

3.1. O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 4 των παρόντων Όρων και θα διαρκέσει από τις 1/07/2020 και ώρα 08:00 π.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως τις 14/07/2020 και ώρα 21:00 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής για οιοδήποτε λόγο άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.

3.3. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους Όρους αυτού (Διαγωνισμού) και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπό του, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

3.4. Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για το Διαγωνισμό θα αναρτώνται στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων ή αναρτήσεων. Οι Συμμετέχοντες καλούνται να επισκέπτονται από καιρού σε καιρό τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων.

4. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

4.1. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού να εισέλθει στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, την οποία διατηρεί η Διοργανώτρια στη διεύθυνση www.heineken.com/gr/mymarket.

4.2. Εκεί, καλείται να συμπληρώσει τη Φόρμα Συμμετοχής (Όνομα, Επώνυμο, Email, Κινητό Τηλέφωνο) και να δηλώσει ότι η ηλικία του είναι άνω των 18 ετών ώστε να πάρει μέρος στην κλήρωση για να κερδίσει το Δώρο που ορίζεται στην παράγραφο 5 των παρόντων όρων.

4.3. Κατά τη συμπλήρωση της ανωτέρω Φόρμας Συμμετοχής είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και την ανάδειξη των νικητών. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της ακριβούς και αληθινής δήλωσης των στοιχείων τα οποία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής.

4.4. Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της Φόρμας Συμμετοχής και η επιλογή «Ολοκλήρωση Συμμετοχής» συνιστούν δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό και ταυτόχρονη δήλωση ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής Εταιρείας.

4.5. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει σε όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 3 των παρόντων Όρων, υποβάλλοντας μία (1) συμμετοχή για κάθε ημερολογιακή ημέρα (ήτοι από τις 00.00 π.μ. έως και 23.59 μ.μ. κάθε ημέρας), για να κερδίσει μία μόνο φορά. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συμμετοχών με ίδια τουλάχιστον δύο στοιχεία συμμετέχοντος κατά την ίδια ημερολογιακή ημέρα (λ.χ. με ίδιο ονοματεπώνυμο και ίδιο email, ή με ίδιο ονοματεπώνυμο και ίδιο αριθμό κινητού τηλεφώνου κτλ.), θα ισχύει η πρώτη κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα συμμετοχή και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές, θα θεωρούνται άκυρες ως ουδέποτε ασκηθείσες και θα αποκλείονται από την κλήρωση.

4.6. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η δε συμμετοχή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό. Επίσης, για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.

5. Έγκυρη Συμμετοχή

5.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Δώρα έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διαφημιστικής, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν παραβιάζειμε οποιοδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. 5.2. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME διατηρούν το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση να απορρίπτουν μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνουν εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Περαιτέρω, μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώσουνοιαδήποτε συμμετοχή και μετά την κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

6. Δώρα:

6.1. Τα δώρα του Διαγωνισμού (Δώρα και έκαστο αυτών Δώρο) ορίζονται στη σελίδα της Διοργανώτριας www.heineken.com/gr/mymarket. Ειδικότερα, πρόκειται για:

  • Σαράντα (40) σετ ταξιδίου που αποτελούνται από :
    Μία (1) τσάντα ταξιδίου Heineken
    Ένα (1) φορητό ηχείο Bluetooth Heineken
  • Είκοσι (20) βαλίτσες trolley cabin Heineken

Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:

7.1. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, κατά τα άνω, με έγκυρες συμμετοχές, και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Διαφημιστικής για το χρονικό διάστημα της Διάρκειας του Διαγωνισμού, κατά τον όρο 3.

7.2. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της Διαφημιστικής, η οποία θα λάβει χώρα στις 27/07/2020 και ώρα 14.30 μ.μ. ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία και ώρα ορισθεί από την Διαφημιστική σε συνεργασία με την Διοργανώτρια. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν σαράντα (40) τακτικοί νικητές για τα σαράντα set ταξιδίουκαιείκοσι (20) επιλαχόντες καθώς και είκοσι (20)τακτικοί νικητές για τις είκοσι βαλίτσες και δέκα (10)επιλαχόντες, με σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση εφαρμογής του όρου 7.5 των παρόντων όρων.

7.3. Οι νικητές θα ενημερωθούν εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικά από την Διοργανώτρια στο email ή στο τηλέφωνο αντιστοίχως, που έχουν δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής στον Διαγωνισμό και θα τους ζητηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ενημέρωση να αποστείλουν απαντητικό email με το οποίο θα αποδέχονται τα Δώρα, θα δηλώνουν την ταχυδρομική τους διεύθυνση και θα επισυνάπτουν έγγραφο (Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης), προκειμένου να πιστοποιήσουν ότι πληρούν τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Εφόσον οι νικητές αποστείλουν εγκαίρως το εν λόγω απαντητικό email με τα συγκεκριμένα στοιχεία, το Δώρο θα τους αποσταλεί στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχουν δηλώσει με courier από τη Διοργανώτρια.

7.4. Ύστερα από την ενημέρωσή τους και αφού έχουν αποδεχθεί το Δώρο κατά την ως άνω διαδικασία, οι νικητές θα ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.heineken.com/gr/mymarket και με ανάρτηση post (note) .

7.5. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός του χρονικού διαστήματος των σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήψη του αρχικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος των σαράντα οκτώ (48) ωρών, ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικά και σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 7.3 ανωτέρω διαδικασία, η οποία θα τηρείται, σε αυτή την περίπτωση και για τους επιλαχόντες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

7.6. Η ανωτέρω παράγραφος ισχύει για τον πρώτο επιλαχόντα και σε περίπτωση επέλευσης και ως προς τον εν λόγω επιλαχόντα έστω και μίας των ανωτέρω περιπτώσεων, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον επόμενο επιλαχόντα, κ.ο.κ. ακολουθώντας κάθε φορά την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία.

7.7. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια ή την Διαφημιστική, οι οποίες δικαιούνται να εξακριβώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση τους την ταυτότητα και την ηλικία των προσώπων που αποδέχονται τα Δώρα προ της αποστολής τους.

7.8. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων των παρόντων Όρων, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που οιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως.

8. Περιορισμός Ευθύνης

8.1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6 των παρόντων Όρων αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντωνή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο.

8.2. Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες Όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ, έναντι της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

8.3. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

8.4. Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα.

8.5. Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση τυχόν ευθύνη δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας.

8.6. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

8.7. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούνκατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.

8.8. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων, της κείμενης νομοθεσίας. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διαφημιστική ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

8.9. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.

8.10. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική, αστική ή άλλης φύσεως προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο απορρέουσα από τον παρόντα Διαγωνισμό.

8.11. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων

8.12. Η MY MARKET ουδεμία ευθύνη σχετική με την διοργάνωση και τη διενέργεια του Διαγωνισμού υπέχει.

9. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

9.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

9.2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

9.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα στοιχεία που συμπληρώνει ο κάθε Συμμετέχων, στους οποίους (Συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Ιστοτόπου της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου ή έργο που προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτου.

9.4. Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό..

10. Τεχνικά μέσα

10.1. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

10.2. Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

10.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου της συσκευής του συμμετέχοντα ή του Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής).

10.4. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης τους.

10.5. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και των Συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.

10.6. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στου οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και με τους οποίους συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

11. Προσωπικά Δεδομένα

11.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια και από τη Διαφημιστική κατ’ εντολή της Διοργανώτριας σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού

(συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της(GDPR, άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ και στ), σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

11.2. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική είναι:

11.3. Α) Για τους Συμμετέχοντες: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.

11.4. β) Για τους νικητές: πλέον των ανωτέρω, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης και ταχυδρομική διεύθυνση.

11.5. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

11.6. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

11.7. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων.

11.8. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 έως 17.00, μέσω e-mail στο DPO_ABOffice@heineken.com. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

12. Λοιποί όροι

12.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και στην Κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

12.2. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του παρόντα Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του Διοργανώτριας www.heineken.com/gr/mymarket. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

12.3. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου της Διοργανώτριας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.

12.4. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

12.5. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποημένοιστην ιστοσελίδα www.heineken.com/gr/mymarket. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.

12.6. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών Όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.

12.7. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

12.8. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (Άρθρα 709-712).

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΗΕΙΝΕΚΕΝ για την ενέργεια: «BACK THE BARS»

1. Αντικείμενο Ενέργειας:

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει ενέργεια (στο εξής «Ενέργεια») στα σημεία πώλησης με τίτλο «BACK THE BARS».

1.2. Την Ενέργεια επιμελείται η Διοργανώτρια.

1.3. Η Ενέργεια διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής», ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας www.heineken.com/gr/backthebars (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).

1.4. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην Ενέργεια κάθε συμμετέχοντος.

1.5. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ενέργεια (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στην Ενέργεια: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ως άνω εργαζομένους, καθώς και γ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στην Ενέργεια κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3. Διάρκεια της Ενέργειας :

3.1. Η ενέργεια θα λάβει χώρα από τις 19/6 και ώρα [00.00] έως τις 29/6 και ώρα [23.59], σε 329 συγκεκριμένα συνεργαζόμενα με την Διοργανώτρια καταστήματα ανά την Ελλάδα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) των παρόντων Όρων, που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτών, ή/και μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων που θα διατεθούν στο πλαίσιο της Ενέργειας, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο.

3.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα της Ενέργειας, να αναβάλει ή/και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή της Ενέργειας. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό και οι Συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, www.heineken.com/gr/backthebars ή / και με κάθε πρόσφορο μέσο.

3.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης της Ενέργειας, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στην Ενέργεια αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

4. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια:

4.1. Με την αγορά, κατά τη διάρκεια της Ενέργειας (όπως ειδικότερα αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό 3.1), της δεύτερης (2ης) μπίρας υπό το σήμα Heineken (φιάλη ή ποτήρι) από τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό 3.1 συνεργαζόμενα καταστήματα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α των παρόντων Όρων), οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τη δεύτερη μπίρα στη μισή τιμή.

4.2. Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στην Ενέργεια συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια .

4.3. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές στην Ενέργεια. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων της Ενέργειας, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα των ανωτέρω εταιρειών, ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης ενέργειας του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί από την ημερομηνία Έναρξης της Ενέργειας μέχρι την ημερομηνία Λήξης της Ενέργειας. Η Διοργανώτρια Εταιρία μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχή ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της Ενέργειας, σε περίπτωση που ο λόγος της ως ανωτέρω ακυρότητας εντοπιστεί εκ των υστέρων. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχει έναντι του αποκλειομένου προσώπου, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο συμμετέχων έχει ήδη λάβει λόγω της συμμετοχής του στην Ενέργεια.

Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

5. Προσφερόμενα δώρα ενέργειας:

5.1. Τα δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο της Ενέργειας που θα διεξαχθεί από τις 19/6 έως τις 29/6 σε 329 συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α των παρόντων Όρων, είναι έκπτωση τιμής 50% (πενήντα τοις εκατό) στη δεύτερη μπίρα (φιάλη ή ποτήρι) υπό το σήμα Heineken. Το εκάστοτε συνεργαζόμενο κατάστημα έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια στον καθορισμό της αρχικής τιμής κάθε φιάλης ή ποτηριού υπό το σήμα Heineken.

5.2. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.

6. Παραλαβή δώρων (εφεξής «Δώρο» ή «Δώρα»):

6.1. Οι συμμετέχοντες στην ενέργεια θα παραλάβουν τα δώρα όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 των παρόντων Όρων στην τελική τιμή που θα κληθούν να πληρώσουν στα συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α των παρόντων Όρων.

7. Ευθύνη:

7.1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

7.2. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα Ενέργεια, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

7.3. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την Ενέργεια, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιεί τα Δώρα της Ενέργειας για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους, με προηγούμενη ανακοίνωση στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

7.4. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

7.5. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη της Ενέργειας, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Επίσης, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των υποχρεώσεών της.

7.6. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), η ως άνω εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από την ενέργεια, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα της Ενέργειας και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

7.7. Η Διοργανώτρια καθώς και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους της Ενέργειας ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα προβολής ενστάσεων μόνο κατά της Διοργανώτριας που θα συζητούνται πριν την οποιαδήποτε προσφυγή στο Δικαστήριο, στην διμελή επιτροπή του Άρθρου 9.

7.8. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας της Ενέργειας και τη διανομή των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

8. Προσωπικά Δεδομένα

8.1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση της Ενέργειας καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς (μόνο στην περίπτωση των δώρων της παρ. 5.1 των παρόντων Όρων), τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής της Ενέργειας (συμμετοχή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, καθώς και την προβολή και προώθηση της Ενέργειας για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της, σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

8.2. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από τις ίδιες είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσουν, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

8.3. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: στοιχεία ταυτότητας, για τους νικητές των δώρων του όρου 6.1 ανωτέρω.

8.4. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους.

8.5. Οι νικητές της Ενέργειας, παρέχουν άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος τη ρητή εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την προβολή της Ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των social media. H Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για προωθητικούς σκοπούς τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με την παρούσα Ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς.

8.6. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί, να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, μπορεί να απευθυνθεί οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, εγγράφως στη Διοργανώτρια με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισού, αρ. 102, Αιγάλεω Αττικής με την επισήμανση: Ενέργεια Heineken: «BACK THE BARS». Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

9. Λοιποί όροι:

9.1. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας.

9.2. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στην προωθητική ενέργεια, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε διμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο Συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. της Ενέργειας, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση της Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

9.3. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.

9.4. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

9.5. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

9.6. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με την Ενέργεια, και την εφαρμογή των παρόντων Όρων, δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την διαδικασία του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Η Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (Άρθρα 709-712).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Outlet name

Area

Address

Number

Postal Code

PAPAGEORGES

ΔΑΦΝΗ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

4

17235

DAL VERO CAFÉ

ΥΜΗΤΤΟΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 

4

17237

SIEMPRE

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 

60

16451

7MONK

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 

57

16452

HUG

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 

55

16452

GOOD IVY

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 

23

16452

ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΜΠΑΡ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΚΥΠΡΙΩΩΝ ΗΡΩΩΝ 

58

16341

ΡΕΜΕΤΖΟ

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ 

 

84400

COSA NOSTRA

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ  

 

84400

ΚΟΥΑ

Βύρωνας

Παναγη Τσαλδαρη Και Μεσολογγιου

42

16231

Οιστρος

Βύρωνας

Ευαγγελικής Σχολής 

5-13

16231

Duzz

Βύρωνας

Επταλόφου  

88

16233

Architecure Rock Café

Ζωγράφου

Ούλωφ Πάλμε 

23

15771

Dolce

Ζωγράφου

Γρηγορίου Αυξεντίου 

58-60

15771

Phileas

Ζωγράφου

Στρατάρχου Παπάγου 

106

15772

Urban

Ζωγράφου

Ούλωφ Πάλμε 

48

15771

Sherlock

Ζωγράφου

Ούλωφ Πάλμε 

29

15771

Hill Hill

Ζωγράφου

Αλ. Παπάγου 

32

15771

Mojo Club

Ιλίσια

Παπαδιαμαντοπούλου  

36

15771

Αερόστατο

Παγκράτι

Πτολεμαιων  

4

11635

Argile Cafe

Παγκράτι

Υμμητού  

67

11633

POQUITO

Παγκράτι

Υμμητου  

93

11633

Medez

Παγκράτι

Φρύνης  

2

11634

DODOS

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΛΒΕΤΙΑΣ  

 

15342

ΤΡΟΛΛΕΙ

ΛΟΥΤΣΑ

Λ.Αρτέμιδος  

193

19016

ERUDIO

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αγίου Ιωάννου 

107

15342

ΝΗΣΑΚΙΑ

ΛΟΥΤΣΑ

Καρυστου  

0

19016

ΑΙΘΡΙΟ

ΠΑΙΑΝΙΑ

Βασιλέως Κωνσταντίνος 

 

19002

DEL MAR

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

 

19003

BELIZ

ΓΕΡΑΚΑΣ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

6

15344

ΝΗΣΟΣ

ΒΡΑΥΡΩΝΑ

Λ.ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ ΘΕΣΗ ΧΑΜΟΛΙΑ

 

19003

CUPPERS

ΓΕΡΑΚΑΣ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

14

15344

DAVIS

ΒΡΑΥΡΩΝΑ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ  

7

19003

ZENTIL

ΒΡΙΛΗΣΙΑ

Εθνικής Αντιστάσεως 

36

15235

BLUE CAFÉ

ΠΕΝΤΕΛΗ

Πλατεια Ηρωων Πολυτεχνειου

25

15236

STAY

ΒΡΙΛΗΣΙΑ

Θετιδος  

3

15235

MY PLACE

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

25ης Μαρτιου 

22

15562

THE RITZY

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Λεωφορος Μεσογειων 

242

15562

YAFCAFE

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

17ης Νοεμβρη 

216

15562

TALK & DRINK

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

 

14452

BISTRO

ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΤΡΑΛΛΕΩΝ  

67

11142

FONTSO

ΙΣΤΙΑΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 

 

34200

ΦΥΓΙΑΣ

ΠΕΥΚΙ

ΠΕΥΚΙ  

 

34200

AMERISAS

ΨΑΧΝΑ

ΨΑΧΝΑ  

 

34400

FRIENDS

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΣΟΥΛΙΟΥ  & Γ.

31

13561

MARGARITA'S CAFÉ

ΙΛΙΟΝ

ΦΙΛΟΚΤΗΤΟΥ  & ΝΕΣΤΩΡΟΣ

73

13122

PLAN B

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΖΙΑΡΝΤΙΝΙ  

12

34100

ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  

6

34100

BLACK PEARL

Καρυστος

Παραλια Καρυστου 

 

34001

ΜΑΜ

ΛΕΥΚΑΝΤΙ

ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΟΝΟΣ 

 

34002

ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ

ΑΛΙΒΕΡΙ

Αλιβέρι  

 

34500

LO/CAL

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΘΗΝΩΝ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 

19011

BLUE RED

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ & ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ

 

11141

ΟΝΟΜΑ

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ  

351

11141

ROSE

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΒΕΪΚΟΥ  

103

11146

MOLLIZ

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΣΥΡΟΥ  

7

11147

BBLUZ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΙΦΙΚΡΑΤΟΥΣ  

2

15232

DETAILS

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

6

15232

ΘΙΑΣΟΣ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΣ  

10

15234

BUTTERFLY

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 

5

15233

NEWS CAFÉ

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ 

4

11141

JOJO

ΚΥΨΕΛΗ

ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 

18-20

11257

WAREHOUSE 35

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΑΛΕΞΗ ΠΑΥΛΗ 

35Α

11524

CALIENTE

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΑΛΕΞΗ ΠΑΥΛΗ 

35

11524

SENSIMILIA

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΔΟΥΚΙΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 

128

11523

NV

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ  

70-72

11523

JASPER

ΡΟΔΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 

 

85100

BARATRES

ΡΟΔΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 

 

85100

THE RAT PACK

ΡΟΔΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 

 

85100

DAMBOISE

ΡΟΔΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 

 

85100

OPUS

ΡΟΔΟΣ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ  

 

85100

CENTRALE

ΡΟΔΟΣ

ΑΜΕΡΙΚΗΣ  

1

85100

ΚΑΖΑ

ΚΩΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  

25

85300

UNION

ΡΟΔΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  

 

85100

MAORI

ΡΟΔΟΣ

ΣΟΦΙΑΣ  

 

85100

ΦΛΟΥ

ΡΟΔΟΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  

 

85100

Escoba

ΚΗΦΙΣΙΑ

Πατριαρχη Μαξιμου 

1

14562

Μεντα Cafe

ΚΗΦΙΣΙΑ

Αγιων Θεοδωρων 

10

14562

Check Me

ΚΗΦΙΣΙΑ

Αργυροπούλου  

12

14562

Hyde

ΚΗΦΙΣΙΑ

Κολοκοτρώνη  

5

14562

Back Yard

ΚΗΦΙΣΙΑ

Κολοκοτρωνη  

12

14562

Recipe

ΚΗΦΙΣΙΑ

Κασσαβέτη  

12

14562

Low Bar

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Χαριλαου Τρικουπη 

146

14671

146 Suerte St.

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Χαριλαου Τρικουπη 

146

14671

Σχοινοβατης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Σωτηρη Πετρουλα 

22

13341

Tales

Μαρουσι

Αριστειδου  

3

15624

Καφεδρα

Μαρουσι

Βορεα  

8

15122

Viva

Μαρουσι

Νερατσιωτισσα  

15

15124

Esatto

Μαρουσι

Περικλεους  

1

15124

Qinn

Μαρουσι

Περικλεους  

1

15124

Café

Μαρουσι

Περικλεους  

1

15124

Salto Mortalle

Πευκη

Πινδου  

7

15121

Abbey Road

Πευκη

Λεωφ. Ειρηνης 

21

15121

1935

Μαρουσι

Θέμιδος  

9

15124

SHERLOCK32

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Αιμιλιου Βεακη 

32

12134

LA MAISON

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Αγίου Δημητρίου 

10

13231

TRES JOLIIE

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Αγ. Ιεροθέου 

114

12135

BARΜΠΕQUE

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  

4

12241

Bloom

Ασπρονέρι

Ασπρονέρι  

 

35008

Home

Χαϊδάρι

Καραϊσκάκη  

59

12461

2SAINTS

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Πλατεια Ελευθεριας 

3

35100

CENTRAL

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Πλατεια Ελευθεριας 

10

35100

LIBERTY

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Πλατεια Ελευθεριας 

12

35100

PRINCE OF POOL

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Υψηλάντη  

12

35100

CROOKS

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Οθωνος  

8

35100

SCKETCH

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Ρηγα Φεραιου Και Ροζακη Αγγελή

0

35100

ΚΑΦΕΝΕΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Πλατεία Λαου 

14

35100

CENTRO

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Πλατεια Στυλιδας 

 

35300

QUATTRO

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Πλατεια Στυλιδας 

 

35300

ΠΑΠΙΓΙΟΝ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Γεωρ. Πλατή Και Ξενοφώντος

0

35100

UKIYO

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Παπαποστολου  

61

35100

SEASON BISTRO CAFE

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Ζηνοπουλου  

5

36100

ARTESIAN

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Βασιλικών Και Μεγαλου Αλεξάνδρου

1

35100

Del Sol

Γκαζι

Βουταδων  

44

11854

Why Sleep

Γκαζι

Βουταδων  

52

11854

Bios

Γκαζι

Πειραιως  

84

11854

Sicario

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Κολοκοτρωνη  

59

10560

ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Σκουλενιου  

2

10560

SIX DOGS

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Αβραμιωτου  

6-8

10560

MONK

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Καρορη  

4

10560

Συν Αθηνά

Θησείο

Ηρακλειδών  

2

11851

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΛΩΤΟΣ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 

5

10678

Tiki Bar

Κουκακι

Φαληρου  

15

11742

Botella

Πετραλωνα

Τρωων  

35

11851

ΕΛΛΗ

Λιμανι

Ακτη Κουντουριωτη 

48

73100

Το Μπρικακι

Λιμανι

Κονδυλακη  

26

73100

Αλμυρικι

Νεα χωρα

Τερμα Σελινου 

 

73100

Moms comfort food bar

Δικαστηρια

Ηρωων πολυτεχνειου 

80

73100

APICORNO

ΚΑΛΥΒΕΣ

ΚΑΛΥΒΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 

 

73003

MY NET CAFÉ

 

ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ  

43

71409

CRRETO

 

ΧΑΤΖΑΚΗ  

4

71409

ENVY

ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

 

71202

PARKO

ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΙΛΑΤΟΥ-ΜΕΡΑΜΒΕΛΟΥ-ΙΔΑΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 

 

71202

DOMES

ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΡΚΟΛΕΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

25

71202

CENTRAL

ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΡΚΟΛΕΟΝΤΟΣ  

19

71202

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ

 

71202

ΑΥΛΗ

ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 

 

71202

ΤΗΙΝΚ ΤΑΝΚ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΔΑΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 

7

71202

ΧΑΛΑΒΡΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΙΛΑΤΟΥ  

17

71202

INSPOT

ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΡΑΜΒΕΛΟΥ  

14-16

71202

ΜΑΡΙΝΑ

ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

71202

NEWS BEACH

ΑΜΝΙΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΜΝΙΣΟΣ  

 

71500

AMMOUDI

ΑΜΜΟΥΔΙ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΗΛΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ 

2

72100

ΑΣΤΕΡΙΑ

ΛΙΜΝΗ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 

 

72100

BUENO

ΚΙΤΡΟΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΙΤΡΟΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

72100

PALAZZO

ΚΙΤΡΟΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΙΤΡΟΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

72100

AMSTERDAM

ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ &ΚΑΝΙΓΓΟΣ

 

18534

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ

ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ

ΑΚΤΗ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟΥ 

0

18533

GAZI COLLEGE

ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 

117

18535

TEN MODERN ASIA

ΦΡΕΑΤΥΔΑ

ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ 

0

18536

MONTE CARLO

ΚΑΣΤΕΛΛΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 

5

18534

108 CAFÉ BAR

ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡΟ

ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ  

108

18535

BATTLENET

ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ

2

18120

DASSOTO

ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

7

18120

ΓΚΑΖΟΖΑ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ  

82

19200

JUST 11

ΠΕΡΑΜΑ

Λ. Ειρηνης - Φωκιωνος

11

18863

LA RASA

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Μαριας Κιουρη 

20

18756

DEL SOL

ΜΕΓΑΡΑ

28ης Οκτωβριου 

176

19100

Contrato Υποκ

ΝΙΚΑΙΑ

Κριεζωτου Και Βουλγαρη

0

18452

Vamos

ΠΕΡΑΜΑ

Κωστα Βαρναλη 

8

18863

BARAJO

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Μαριας Κιουρι 

24

18756

IRISH

ΜΕΓΑΡΑ

Παναγη Γεωργακη 

1

19100

BRACCIERA

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

 

81100

FISHEYE

ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ 

5

81100

VERDE TERRAZZO

ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ

ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 

47

81100

ΗΟΜΕ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΑΔΑΔΙΚΑ

ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

7

81100

ΜΟΝΚΕΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ

ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 

57

81100

ROCKAROLLA

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ  

30

19200

2 ΛΟΥΞ

Λιμανι

 Σαρπηδωνος 

8

73100

kapu

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Χαλδειας  

34

16777

Loft

Αλιμος

Δωδεκανησου  

29

17455

Bond

Αλιμος

Μεγαλη του Γενους Σχολη

2

17456

Little Yard

Π. ΦΑΛΗΡΟ

Ναυσικας & Πανδροσου

 

17564

Every Day

ΒΑΡΚΙΖΑ

Θησέως  

38

16672

CYNEXEIA

Μοσχατο

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ  

38

18345

CACTUS

Μοσχατο

ΣΟΛΩΜΟΥ  

76

18345

TEOS HOUSE

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΑΚΙ  

 

84600

Bitters

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Αγιου Ελευθεριου & Φιλητα

14

29100

Frida

ΗΛΕΙΑ

ΛΕΤΡΙΝΩΝ  

12

27131

Duomo

ΗΛΕΙΑ

Πλατεία Σάκη Καράγιωργα

7

27131

Barcode

ΗΛΕΙΑ

Κεντρική Πλατεία Ζαχάρως

0

27054

Antique

Λακωνία

Κων.Παλαιολόγου  

51

23100

Unico

Λακωνία

Βασιλέως Παύλου 

25

23200

MAGNIFICO

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΜΗΣ 

 

28080

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΑΡΚΑΔΙΑ

Πλατεια Αρεως 

5

22100

ΜΙΚΡΟ ΚΑΦΕ

ΑΡΚΑΔΙΑ

Πλατεια Πετρινου 

0

22100

HALL

ΑΡΚΑΔΙΑ

Δεληγιαννη  

4

22100

TEATRO

ΑΡΚΑΔΙΑ

Σολωμου  

20

22100

Κ63

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 

 

28100

FLOCAS BY THE SEA

ΑΡΚΑΔΙΑ

Παρ. Μελιγους 

 

22019

CAFÉ TROIS

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΑΚΚΑ 

 

45332

ΤΗΕ BUTLER

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΑΚΚΑ ΚΑΙ ΖΥΖΟΜΑΛΗ

11

45332

DIVERSO

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΑΚΚΑ 

7

45332

ΡΙΒΟ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΦΟΥΛΕΔΑΚΗ κ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΩΝΙΑ

 

53100

BACCARA

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ

 

50200

SOCIAL

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

28ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΓΩΝΙΑ

 

53200

UNIQUE

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ κ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓΩΝΙΑ

 

50200

RESTOBAR

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ κ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

 

50100

CHORUS

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΒΕΔΑΡΩΝ  

1

50100

Day Din

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

67

52100

Stardust

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

57

52100

ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ  

 

45221

ΔΩΔΕΚΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ

 

45221

ΜΙΚΡΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

46

45221

Cygnus

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΑ 

 

49100

PREVERE

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΑΜΟΥ

 

48100

DIEM

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΑΜΟΥ

 

48100

MARCUS

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

 

48100

ALLILA VILLA

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

 

48100

ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΑΛΣΟΣ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

48100

PUENTE

ΑΡΤΑ

ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΤΑΣ-ΠΕΡΙΦ.ΟΔΟΔ ΚΑΙ ΑΝΩΝ.ΔΗΜ.

 

47100

ΚΗΠΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Μπουκογιαννη  

3

30132

ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Φλωρας Καραπαππα 

4

30132

IL NOVE

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

39ου Συνταγματος 

4

30131

CAFEINA

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Ηλια Ηλιου 

5

30131

ΑΚΡΟΑΜΑ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Χαλκιοπουλο  

0

30017

MEDLEY

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 

 

46100

GALO ROJO

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 

 

46100

GLASS

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

ΔΑΓΚΛΗ  

 

46100

FASES

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΝΑΥΜΑΧΙΑΣΝ & ΚΟΤΙΝΗ

 

33300

CENTRO DI PORTO

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ  

 

33300

DIEZEL

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΠΛ ΛΙΜΕΝΟΣ 

 

33300

HENTRIX

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΣΙΣΜΑΝΗ & ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ

 

33300

Ι.Μ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΝΙΚ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 

 

33300

QUEEN

ΑΧΑΙΑ

Υψηλων Αλωνιων 

20

26222

DOT

ΑΧΑΙΑ

Ρηγα Φεραιου 

124

26222

CAROUSELO

ΑΧΑΙΑ

Ρηγα Φεραιου Και Πατρεως

22

26222

HEMINGWAY

ΑΧΑΙΑ

Ρηγα Φεραιου 

100

26222

ABRACO

ΑΧΑΙΑ

Ερμου  

29

26222

HANGOUT

ΑΧΑΙΑ

Αρατου  

15

26222

CINEMA

ΑΧΑΙΑ

Γεροκωστοπουλου  

54

26222

AQUARELLA

ΑΧΑΙΑ

Γεροκωστοπουλου  

56B

26222

ΠΥΛΗ

ΤΕΙ

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΙΕΡΙΣΣΟΥ

 

26332

ΚΟΕ

Κ. ΑΧΑΙΑ

ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

8

25200

Α.Μ

Κ. ΑΧΑΙΑ

ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

25200

JUICE BAR

ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ

ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 

 

26334

YACHTING HOUSE

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ  

35

25002

KOOKOO

Κιατο

ποσειδωνος  

 

20100

Dogville

Ξυλοκαστρο

παπαγεωργιου  

 

20400

BODEGA

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΛ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

24100

L8

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 

3

24100

REBEL DONKEY BY EXIS

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ  

11

24100

Homies

Αργολιδα

Βασιλεως Γεωργιου 

6

21053

Μαυρος Γατος

Αργολιδα

Σωφρονη Και Μπουμπουλινας

1

21100

Rasberry

Αργολιδα

Αμαλίας  

 

21100

MIRASOL

Ροδινη

Ροδινη  

 

25009

ΑΣΠΡΟ ΜΑΥΡΟ

ΑΙΓΙΟ

ΛΟΓΓΟΣ  

 

25100

MOVIDA

ΑΙΓΙΟ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  

55

25100

ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΕΓΚΑΛΗ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 

 

25003

BLUEBERY

ΣΠΕΤΣΕΣ

ΛΙΓΟΝΕΡΙ  

 

18050

UNIQUE

ΠΟΡΟΣ

ΧΩΡΑ  

 

18020

CASA DEI

ΕΡΜΙΟΝΗ

ΜΑΝΤΡΑΚΙΑ  

 

21051

RED

ΥΔΡΑ

ΛΙΜΑΝΙ ΥΔΡΑΣ 

 

18040

FRIDAY'S

ΑΤΤΙΚΗ

Κολοκοτρωνη  

35

14562

FRIDAY'S

ΑΤΤΙΚΗ

Λεωφορος Αλεξανδρας Και Κηφισια

109

11527

FRIDAY'S

ΑΤΤΙΚΗ

Λαζαρακη  

43

16674

FRIDAY'S

ΑΤΤΙΚΗ

Λεωφορος Βουλιαγμενης 

276

17343

FRIDAY'S

ΑΤΤΙΚΗ

Νεοφυτου Βαμβα 

4

10676

FRIDAY'S

ΑΤΤΙΚΗ

Λεωφόρος Κηφισίας 

37Α

15123

FRIDAY'S

ΑΤΤΙΚΗ

Μαρίνα Φλοίσβου 

 

17563

FRIDAY'S

ΑΤΤΙΚΗ

Ακτή ΕΟΤ Βάρκιζας

 

16672

FRIDAY'S

Θεσσαλονίκη

Πλατεία Αριστοτέλους 

3

54624

FRIDAY'S

ΠΥΛΑΙΑ

11 ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

 

54250

VOLTA

ΚΕΝΤΡΟ

Μεραρχιας  

21

62100

Vitamin

ΚΕΝΤΡΟ

Μεραρχιας  

2

62100

SOHO

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

300-302

68100

ZUCCA

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

1

68100

ΝΟΣΤΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

41

68300

CENTRAL

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΗΦΑΙΣΤΟΥ  

2

68200

BARBONE

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

201

68200

Τσαλαπετεινος

Καβαλα

Πλατεια Καραολη Και Δημητριου

38

65302

Lobster

Καβαλα

Εθνικης Αντιστασεως 

1

65302

Friends

Καβαλα

Εθνικης Αντιστασεως 

1

65302

ΚΥΒΕΡΝΕΙΟ

ΞΑΝΘΗ

ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 

67100

PRESTIGE

ΞΑΝΘΗ

ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 

9

67100

BAISER

ΞΑΝΘΗ

ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 

5

67100

ΤΥΦΛΟΜΥΓΑ

ΞΑΝΘΗ

ΟΡΦΕΩΣ  

20

67100

FAVELA

ΞΑΝΘΗ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

86

67100

AVANT GARD

ΡΟΔΟΠΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ 

 

69100

KAFFEINE

ΡΟΔΟΠΗ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  

50

69100

ΑΙΓΑΙΟ

ΔΡΑΜΑ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

15

66100

MANTON

ΔΡΑΜΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 

10

66100

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΔΡΑΜΑ

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ  

9

66100

CHARLOT

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΜΠΟΤΣΗ Κ ΤΕΡΤΙΠΗ

 

43100

BOLLOCKS

ΚΕΝΤΡΟ

Κενταύρων & Κυπρου

 

41222

FRAME

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΟΣ

 

42100

HAAGEN DAAZ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ  

56

38221

PLEASURES

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ  

50

38221

Casa Verde

Λαγκαδα

Μεγάλου Αλεξανδρου 

2

57200

ΒΟΥΛΙΤΣΑ

Νεα Ροδα

Νεα Ροδα 

0

63075

51 COAST

ΠΕΡΑΙΑ

ΑΚΤΗΣ  

53

57014

ΚΥΚΛΟΣ

ΕΠΑΝΩΜΗ

ΝΈΟ ΠΑΡΚΟ ΕΠΑΝΩΜΗΣ

 

57500

ΝΕΟΝ

ΠΟΛΙΧΝΗ

ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΩΤΟΥ 

86

56533

BLEND

ΣΥΚΙΕΣ

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ  

71

56626

OLIVER'S PUB

ΠΙΕΡΙΑ

ΣΟΛΩΜΟΥ  

4

60132

PUBLIC 69'S

ΠΙΕΡΙΑ

ΣΟΛΩΜΟΥ  

 

60132

FRIDAYS

ΠΥΛΑΙΑ

11 ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

 

54250

RUMORS

ΘΕΡΜΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΜΑΝΑ 

20

57001

ΑΓΟΡΑ

Ημαθια

Καππου  

 

59132

ΓΙΑΣΕΜΙ

Ημαθια

Παναγη Τσαλδαρη 

 

59132

Bulldogs And The Beast

ΚΕΝΤΡΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αλεξανδρου Σβωλου 

1

54622

PULP

ΚΕΝΤΡΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αλεξανδρου Σβωλου 

8

54622

SHELTER

ΚΕΝΤΡΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγιου Μηνα 

3

54625

ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πλατεια Ναυαρινου 

14

54622

Gatsby

ΚΕΝΤΡΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ερμού  

21

54624

MATCH POINT

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ 

9

55135

REMERON

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ  

70

55135

MELI MELO

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΣ 

13

55135

ΙΑΝΘΟΣ

Μαρτίου

25ης Μαρτίου 

15

54645

ΑΝΘΟΣ

Καρακάση

καρακάση  

14

54248

Apallou

Κέντρο Θεσσαλονίκης

Καρόλου Ντηλ 

10

54624

Nooon

Κέντρο Θεσσαλονίκης

Μητροπόλεως  

51

54624

Butler

Κέντρο Θεσσαλονίκης

Μητροπόλεως  

42

54624

Πάνθεον

Κέντρο Θεσσαλονίκης

Προξένου Κορομηλά & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 

4

54624

Tribeca

Κέντρο Θεσσαλονίκης

Καρολου Ντηλ 

0

54624

Εφημεριδα

Κέντρο Θεσσαλονίκης

Φιλικής Εταιρείας 

11

54624

SMALL

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

3

56121

MOMENTS

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΕΛ . ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

69

56121

BACKYARD

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΙΑΣ Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

57013

ΚΟΥΡΟΥΜΠΕΛΟ

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

57003

B22

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

57003

ΤΗΕΑΤΡΟ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  

26

56430

MASYMAS

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  

19

56430

ΑΕΡΙΚΟ

ΑΡΙΔΑΙΑ

ΚΥΠΡΟΥ  

 

58400

STONES

ΣΚΥΔΡΑ

ΕΥΞΥΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 

11

58500

LONDON

ΕΔΕΣΣΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ  

3

58200

PR

ΕΥΟΣΜΟΣ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 

25

56224

RICH

ΕΥΟΣΜΟΣ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 

26

56224

BOOKALI

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 

236

15561

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
HEINEKEN για την ενέργεια:
«Heineken Summer Activation»

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω της ιστοσελίδας της που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.heineken.com/gr/bbq, (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»), ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Διαγωνισμός) με τίτλο «Heineken Summer Activation»

1.2. Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με την εταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στη Λεωφόρο. Κηφισίας 250-254 (στο εξής «FRANK AND FAME» ή η «Διαφημιστική»).

1.3. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (ως ορίζεται στον όρο 3 κατωτέρω) στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

1.4. Σκοπός των παρόντων όρων συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής» ή «Όροι») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής κάθε συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

1.5. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό να επισκέπτεται τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

1.6. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ως αυτή ορίζεται στον όρο 3.1 της παρούσας, σε όλα τα καταστήματα της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» και στα ενταχθέντα στο σύστημα Δικαιόχρησης (Franchise) καταστήματα υπό το σήμα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise» θα διατίθεται ενημερωτικό υλικό, σχετικά με το Διαγωνισμό.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην σελίδα www.heineken.com/gr/bbq στην Φόρμα Συμμετοχής του Διαγωνισμού, όπως περιγράφεται στον όρο 4.2. κατωτέρω

2.3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. οι εργαζόμενοι στα καταστήματα της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.» (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ) ως επίσης και οι εργαζόμενοι στα ενταχθέντα στο σύστημα Δικαιόχρησης (Franchise) καταστήματα υπό το σήμα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise» δ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) , (β) και (γ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ανωτέρω, καθώς και ε. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2.4. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού :

3.1. O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 4 των παρόντων Όρων και θα διαρκέσει από τις 02/07/2020 και ώρα 08:00 π.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως τις 16/07/2020 και ώρα23:59 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής για οιοδήποτε λόγο άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.

3.3. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους Όρους αυτού (Διαγωνισμού) και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπό του, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

3.4. Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για το Διαγωνισμό θα αναρτώνται στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων ή αναρτήσεων. Οι Συμμετέχοντες καλούνται να επισκέπτονται από καιρού σε καιρό τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων.

4. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

4.1. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού να εισέλθει στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, την οποία διατηρεί η Διοργανώτρια στη διεύθυνση www.heineken.com/gr/bbq (Ιστοσελίδα).

4.2. Εκεί, καλείται να συμπληρώσει τη Φόρμα Συμμετοχής (Όνομα, Επώνυμο, Email, Κινητό Τηλέφωνο), να δηλώσει ότι η ηλικία του είναι άνω των 18 ετών, ώστε να πάρει μέρος στην κλήρωση για να κερδίσει το Δώρο που ορίζεται στην παράγραφο 6 των παρόντων όρων.

4.3. Κατά τη συμπλήρωση της ανωτέρω Φόρμας Συμμετοχής είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και την ανάδειξη των νικητών. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της ακριβούς και αληθινής δήλωσης των στοιχείων τα οποία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής.

4.4. Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της Φόρμας Συμμετοχής και η επιλογή «Ολοκλήρωση Συμμετοχής» συνιστούν δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό και ταυτόχρονη δήλωση ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής Εταιρείας.

4.5. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει σε όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 3 των παρόντων Όρων, υποβάλλοντας μία συμμετοχή για κάθε ημερολογιακή ημέρα (ήτοι από τις 00.00 π.μ. έως και 23.59 μ.μ. κάθε ημέρας), για να κερδίσει μία μόνο φορά. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συμμετοχών με ίδια τουλάχιστον δύο στοιχεία συμμετέχοντος κατά την ίδια ημερολογιακή ημέρα (λ.χ. με ίδιο ονοματεπώνυμο και ίδιο email, ή με ίδιο ονοματεπώνυμο και ίδιο αριθμό κινητού τηλεφώνου κτλ.), θα ισχύει η πρώτη κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα συμμετοχή και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές, θα θεωρούνται άκυρες ως ουδέποτε ασκηθείσες και θα αποκλείονται από την κλήρωση.

4.6. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η δε συμμετοχή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό. Επίσης, για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.

5. Έγκυρη Συμμετοχή

5.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Δώρα έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διαφημιστικής, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.

5.2. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME διατηρούν το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση να απορρίπτουν μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνουν εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση να ακυρώσουν οιαδήποτε συμμετοχή και μετά την κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

6. Δώρα:

6.1. Τα δώρα του Διαγωνισμού (Δώρα και έκαστο αυτών Δώρο) ορίζονται στη σελίδα της Διοργανώτριας www.heineken.com/gr/bbq. Ειδικότερα, πρόκειται για 50 σετ BBQ τα οποία περιλαμβάνουν

  • Μια BBQ Weber ψησταριά κάρβουνου
  • Ένα Heineken Cooler Bag
  • Ένα ζευγάρι γάντια BBQ Heineken

Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:

7.1. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, κατά τα άνω, με έγκυρες συμμετοχές, και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Διαφημιστικής για το χρονικό διάστημα της Διάρκειας του Διαγωνισμού, κατά τον όρο 3.

7.2. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της Διαφημιστικής, η οποία θα λάβει χώρα στις 27/07/2020 και ώρα 14.30 μ.μ. ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία και ώρα ορισθεί από την Διαφημιστική σε συνεργασία με την Διοργανώτρια. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν πενήντα (50) τακτικοί νικητές για τα δώρα BBQ σετ και τριάντα (30) επιλαχόντες, με σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση εφαρμογής του όρου 7.5 των παρόντων όρων.

7.3. Οι νικητές θα ενημερωθούν εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικά από την Διοργανώτρια στο email ή στο τηλέφωνο αντιστοίχως, που έχουν δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής στον Διαγωνισμό και θα τους ζητηθεί εντός ενενήντα έξι (96) ωρών από την ενημέρωση να αποστείλουν απαντητικό email με το οποίο θα αποδέχονται τα Δώρα, θα δηλώνουν την ταχυδρομική τους διεύθυνση και θα επισυνάπτουν έγγραφο (Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης), προκειμένου να πιστοποιήσουν ότι πληρούν τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Εφόσον οι νικητές αποστείλουν εγκαίρως το εν λόγω απαντητικό email με τα συγκεκριμένα στοιχεία, το Δώρο θα τους αποσταλεί στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχουν δηλώσει με courier από τη Διοργανώτρια.

7.4. Ύστερα από την ενημέρωσή τους και αφού έχουν αποδεχθεί το Δώρο κατά την ως άνω διαδικασία, οι νικητές θα ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.heineken.com/gr/bbq.

7.5. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός του χρονικού διαστήματος των σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήψη του αρχικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος των σαράντα οκτώ (48) ωρών, ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικά και σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 7.3 ανωτέρω διαδικασία, η οποία θα τηρείται, σε αυτή την περίπτωση και για τους επιλαχόντες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

7.6. Η ανωτέρω παράγραφος ισχύει για τον πρώτο επιλαχόντα και σε περίπτωση επέλευσης και ως προς τον εν λόγω επιλαχόντα έστω και μίας των ανωτέρω περιπτώσεων, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον επόμενο επιλαχόντα, κ.ο.κ. ακολουθώντας κάθε φορά την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία.

7.7. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια ή την Διαφημιστική, οι οποίες δικαιούνται να εξακριβώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση τους την ταυτότητα και την ηλικία των προσώπων που αποδέχονται τα Δώρα προ της αποστολής τους.

7.8. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων των παρόντων Όρων, οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που οιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως.

8. Περιορισμός Ευθύνης

8.1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6 των παρόντων Όρων αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο.

8.2. Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες Όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ, έναντι της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

8.3. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

8.4. Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα.

8.5. Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση τυχόν ευθύνη δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας.

8.6. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

8.7. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.

8.8. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων, της κείμενης νομοθεσίας. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διαφημιστική ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

8.9. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.

8.10. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική, αστική ή άλλης φύσεως προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο απορρέουσα από τον παρόντα Διαγωνισμό.

8.11. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων

8.12. Η εταιρία «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε» ουδεμία ευθύνη σχετική με την διοργάνωση και τη διενέργεια του Διαγωνισμού υπέχει.

9. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

9.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

9.2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

9.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα στοιχεία που συμπληρώνει ο κάθε Συμμετέχων, στους οποίους (Συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Ιστοτόπου της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου ή έργο που προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτου.

9.4. Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό..

10. Τεχνικά μέσα

10.1. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

10.2. Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

10.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου της συσκευής του συμμετέχοντα ή του Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής).

10.4. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης τους.

10.5. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και των Συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.

10.6. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στου οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και με τους οποίους συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

11. Προσωπικά Δεδομένα

11.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια και από τη Διαφημιστική κατ’ εντολή της Διοργανώτριας σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της (GDPR, άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ και στ), σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

11.2. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική είναι:

11.3. Α) Για τους Συμμετέχοντες: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.

11.4. β) Για τους νικητές: πλέον των ανωτέρω, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης και ταχυδρομική διεύθυνση.

11.5. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

11.6. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

11.7. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων

11.8. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 έως 17.00, μέσω e-mail στο DPO_ABOffice@heineken.com. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

12. Λοιποί όροι

12.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και στην Κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

12.2. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του παρόντα Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.heineken.com/gr/bbq. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

12.3. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου της Διοργανώτριας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.

12.4. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

12.5. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.com/gr/bbq. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων .

12.6. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών Όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.

12.7. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

12.8. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (Άρθρα 709-712).

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για την ενέργεια «HEINEKEN– ΣΚΙΣΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΔΕΣ ΑΝ ΚΕΡΔΙΣΕΣ 1 ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΔΩΡΑ».

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει διαγωνισμό – προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») στα σημεία πώλησης με τίτλο «HEINEKEN– ΣΚΙΣΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΔΕΣ ΑΝ ΚΕΡΔΙΣΕΣ 1 ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΔΩΡΑ».

1.2. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής», ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας https://www2.heineken.com/gr/terms-of-use-and-privacy (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).

1.3. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

1.4. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ως άνω εργαζομένους, καθώς και γ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού :

3.1. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα από τις 27/10 και ώρα [09.00] έως τις 22/11 και ώρα [23.59], από Δευτέρα έως Κυριακή σε 242 συγκεκριμένα συνεργαζόμενα με την Διοργανώτρια καταστήματα σε όλη την Ελλάδα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α των παρόντων Όρων, που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτών), ή/και μέχρι την εξάντληση των δώρων που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο.

3.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, να μεταβάλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού, να αναβάλει ή/και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό και οι Συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, https://www2.heineken.com/gr/terms-of-use-and-privacy ή / και με κάθε πρόσφορο μέσο.

3.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

4.1. Με κάθε αγορά, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό 3.1), 1 πολυσυσκευασίας (on-pack) κουτιού μπύρας υπό τα σήματα Heineken Lager can 330ml (6pack), Heineken Lager can 500ml (4pack), Heineken 0.0 can 330ml (6pack) από τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό 3.1 συνεργαζόμενα καταστήματα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α των παρόντων Όρων), οι Συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν ένα κουπόνι και να δουν άμεσα εάν κέρδισαν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτά ορίζονται κατωτέρω υπό 5.1).

4.2. Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια .

4.3. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα των ανωτέρω εταιρειών, ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης ενέργειας του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί από την ημερομηνία Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία Λήξης του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια Εταιρία μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχή ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, σε περίπτωση που ο λόγος της ως ανωτέρω ακυρότητας εντοπιστεί εκ των υστέρων. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχει έναντι του αποκλειομένου προσώπου, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο συμμετέχων έχει ήδη λάβει λόγω της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.
Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

5. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού:

5.1. Τα δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού που θα διεξαχθεί από τις 27/10 έως τις 22/11 σε 242 συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α των παρόντων Όρων, είναι 1.464 ποτήρια με το σήμα Heineken, 488 μπάλες με το σήμα Heineken. Το δώρο που τυχόν κερδίζει ο εκάστοτε Συμμετέχων αναγράφεται στο κουπόνι που παρέλαβε σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία.
Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του δώρου από την επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, https://www2.heineken.com/gr/terms-of-use-and-privacy

6. Παραλαβή δώρων (εφεξής «Δώρο» ή «Δώρα»):

6.1. Οι νικητές των δώρων της παραγράφου 5.1 των παρόντων Όρων θα μπορούν να παραλάβουν το δώρο τους αμέσως από το ταμείο του καταστήματος με την επίδειξη του νικηφόρου κουπονιού

7. Ευθύνη:

7.1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

7.2. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

7.3. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιεί τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους, με προηγούμενη ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, (https://www2.heineken.com/gr/terms-of-use-and-privacy ή / και με κάθε πρόσφορο μέσο.. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

7.4. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

7.5. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Επίσης, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των υποχρεώσεών της.

7.6. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), η ως άνω εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

7.7. Η Διοργανώτρια καθώς και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα προβολής ενστάσεων μόνο κατά της Διοργανώτριας που θα συζητούνται πριν την οποιαδήποτε προσφυγή στο Δικαστήριο, στην διμελή επιτροπή του Άρθρου 9.

7.8. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

8. Προσωπικά Δεδομένα

8.1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού πιθανά να καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς (μόνο στην περίπτωση των δώρων της παρ. 5.1 των παρόντων Όρων), τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού την απόδοση των Δώρων, καθώς και την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της, σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

8.2. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από τις ίδιες είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσουν, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

8.3. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: στοιχεία ταυτότητας, για τους νικητές των δώρων του όρου 6.1 ανωτέρω.

8.4. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους.

8.5. Οι νικητές του Διαγωνισμού, παρέχουν άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος τη ρητή εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των social media. H Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για προωθητικούς σκοπούς τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.
Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί, να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, μπορεί να απευθυνθεί οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, εγγράφως στη Διοργανώτρια με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισού, αρ. 102, Αιγάλεω Αττικής με την επισήμανση: Διαγωνισμός Fischer για την ενέργεια : «HEINEKEN– ΣΚΙΣΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΔΕΣ ΑΝ ΚΕΡΔΙΣΕΣ 1 ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΔΩΡΑ». Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

9. Λοιποί όροι:

9.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας.

9.2. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στην προωθητική ενέργεια, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε διμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο Συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

9.3. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.

9.4. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

9.5. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, και την εφαρμογή των παρόντων Όρων, η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την διαδικασία του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (Άρθρα 709-712).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Καταστήματα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΗ

1

ΚΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

VRISI MARKET

ΜΥΚΟΝΟΣ

2

AVRA MARKET E.E.

AVRA MARKET

ΜΥΚΟΝΟΣ

3

ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ Α.Ι. Ο.Ε.

ΑΡΜΟΝΙΑ

ΜΥΚΟΝΟΣ

4

ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΘΗΝΑ

5

ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΘΗΝΑ

6

Σ. ΚΡΟΚΙΔΗΣ-Ν. ΚΥΡΙΤΣΗ ΟΕ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΘΗΝΑ

7

ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ

LIFE MARKET

ΑΘΗΝΑ

8

ALEA STORES A.E.

ALEA

ΑΘΗΝΑ

9

ΜΑΚΡΗ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΑ

MINI MARKET

ΑΘΗΝΑ

10

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

MINI MARKET

ΑΘΗΝΑ

11

ΕΥΓΕΝΙΑ Ε.ΓΚΟΤΣΗ

MINI MARKET

ΑΘΗΝΑ

12

ΤΣΙΩΝΗΣ Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

LOCALS

ΑΘΗΝΑ

13

ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΘΗΝΑ

14

ΑΦΟΙ ΠΑΝ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ

ΑΓΟΡΑ

ΑΘΗΝΑ

15

ΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΩ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

16

ΜΟΥΡΚΑΤΟΣ ΓΡ - ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Γ Ο.Ε

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

17

ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

MINI MARKET

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ

18

ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

MINI MARKET

ΒΡΙΣΑ

19

Καρδαμηλα Ε. - Φωτεινος Ε. Ο.Ε.

MINI MARKET

ΓΕΡΑ

20

ΥΦΑΝΤΗ ΒΑΓΙΑ

MINI MARKET

ΑΘΗΝΑ

21

Γεωργιάδου Αθηνά

MINI MARKET

ΑΙΓΑΛΕΩ

22

Ουζουνιδου Β.Φλωρα

EXPRESS MARKET

ΑΙΓΑΛΕΩ

23

Τζοιδος Δημητριος

ΤΖΟΙΔΟΣ

ΛΑΜΙΑ

24

Οικονομου Κωνσταντινος

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΛΑΜΙΑ

25

Κονιαβιτη Ιουλια

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΛΑΜΙΑ

26

Καλαθας Νικολαος

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΛΑΜΙΑ

27

Καλυβιωτη Βασιλικη

ΑΡΙΣΤΑ

ΛΑΜΙΑ

28

Ζαζας Σπυριδων

Μ/Μ

ΛΑΜΙΑ

29

Λαγδα Κωνσταντινα

Λεβας Market

ΛΑΜΙΑ

30

Κληρονομοι Γ. Μπλουνα

ΑΧΙΝΟΣ

ΣΤΥΛΙΔΑ

31

Βλάχου Ελένη

Mini Market

ΛΑΜΙΑ

32

Οικονομου Κωνσταντινος

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΛΑΜΙΑ

33

ΧΑΡΑ Α.Ε.

ΧΑΡΑ

ΧΙΟΣ

34

ΧΑΡΑ Α.Ε.

ΧΑΡΑ

ΧΙΟΣ

35

ΧΑΡΑ Α.Ε.

ΧΑΡΑ

ΧΙΟΣ

36

ΧΑΡΑ Α.Ε.

ΧΑΡΑ

ΧΙΟΣ

37

ΧΑΡΑ Α.Ε.

ΧΑΡΑ

ΧΙΟΣ

38

ΧΑΡΑ Α.Ε.

ΧΑΡΑ

ΧΙΟΣ

39

ΧΑΡΑ Α.Ε.

ΧΑΡΑ

ΧΙΟΣ

40

ΧΑΡΑ Α.Ε.

ΧΑΡΑ

ΧΙΟΣ

41

ΧΑΡΑ Α.Ε.

ΧΑΡΑ

ΧΙΟΣ

42

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΙΡΑΔΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

43

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΥΠ:ΜΑ)

ΜΠΙΡΑΔΙΚΟ(ΥΠ:MA)

ΑΘΗΝΑ

44

ΖΩΗΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΖΩΗΣ

ΑΘΗΝΑ

45

ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΑΡΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΙΤΤΑΡΑΣ

ΑΘΗΝΑ

46

BUSHGJOKAJ GEGE SOKOL

MINI MARKET

ΑΘΗΝΑ

47

ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ Μ. ΑΤΣΑΛΗΣ Α. Ο.Ε.

ELOUNDA MARKET

ΕΛΟΥΝΤΑ

48

ΛΑΜΠΑΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

REST MARKET

Χανια

49

ΛΑΜΠΑΘΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

REST MARKET

ΧΑΝΙΑ

50

ΕΛΙΤ ΕΠΕ

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

51

ΕΛΙΤ ΕΠΕ

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

52

Γκιουλεκας Γεωργιος

ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

53

Ε. Αντωνοπουλος - Δ. Τασιος - Χ. Τζιουβ.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ

54

Πούλιου Γεωργία

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

ΛΑΡΙΣΑ

55

ΛΕΩΝΤΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

PROTON

ΞΑΝΘΗ

56

ΚΙΝΤΣ ΡΗΤΒΑΝ

ΌΤΙ ΤΙ

ΞΑΝΘΗ

57

Μπουρα Ελπιδα

Smile

Καβάλα

58

Αφοι Χατζηγαβριηλ Ο.Ε.

Ελληνικα Μαρκετ

Καβάλα

59

Smart Markets Ι.Κ.Ε.

Smart Markets

Καβάλα

60

ΖΕΔΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

SUPER MARKET

ΔΡΑΜΑ

61

ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΗΛΙΟΣ

ΔΡΑΜΑ

62

ΖΙΜΠΙΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΖΙΜΠΙΛΙΑΔΟΥ

ΣΕΡΡΕΣ

63

ΔΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ

ΣΕΡΡΕΣ

64

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π.-ΣΤΕΡΓΙΟΥ Δ. Ο.Ε.

24 ΩΡΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

65

ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΌΛΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

66

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

67

ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

HELLENIC KIOSK

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

68

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

69

ΧΡΥΝΣΑΝΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

COFFEEDENS

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΡΑΧΙΛ

HAUS73

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

71

ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ

ΕΔΕΣΣΑ

72

Evmorfopulo Svitlana

Χαρης Τα Παντα Ολα

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

73

Γεωργιου Σπυριδων του Γαβρ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ

ΚΙΛΚΙΣ

74

ΑΦΟΙ ΚΟΤΣΑΜΠΟΥΙΚΙΔΗ ΟΕ

MINI 365

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

75

Χηνης Ευστρατιος

ΨΙΛΙΚΑ ΧΗΝΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

76

Γαβρα Βασιλικη

Βασιλης Βασω

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

77

ΚΟΥΤΣΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΛΟΥΙΤΖΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

78

ΚΟΜΝΗΝΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΨΙΛΙΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

79

ΔΕΣΠΟΛΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

MY STORE

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

80

ΔΕΣΠΟΛΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

MY STORE

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

81

ΓΩΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΩΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

82

FOUDA EL MAATY

MINIM

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

83

ΤΣΕΛΙΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΕΛΙΟΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

84

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΔΗ ΟΕ

HAPPY MARKET

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

85

CONTRA MARKET ΙΚΕ

CONTRA MARKET

ΝΑΟΥΣΑ

86

ΤΟΥΡΟΥΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

DAILY MARKET

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

87

Χατζηιωαννου Ε. Και Σια

ΑΡΙΣΤΑ

Αμμουλιανη

88

Χριστοδουλου Παυλου

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ

Αμμουλιανη

89

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

POINT

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

90

ΜΑΝΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΨΙΛΙΚΑ

ΑΘΗΝΑ

91

ΜΠΟΥΤΖΕΓΙΑΣ Ν. ΙΩΣΗΦ

ΨΙΛΙΚΑ

ΑΘΗΝΑ

92

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΑΚΗ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΕΡΕΤΡΙΑ

93

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε

SUPER MARKET

ΨΑΧΝΑ

94

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.

MINI MARKET

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

95

ΓΙΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

96

ΠΟΥΡΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΧΑΛΚΙΔΑ

97

ΖΔΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΖΔΡΑΛΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ

98

ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ

99

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΡΙΦΥΛΛΗ

ΕΡΙΦΥΛΛΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ

100

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΚΡΙΕΖΑ

101

ΣΑΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ

102

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

MINI MARKET

ΩΡΕΟΙ

103

ΒΑΓΓΕΡ ΚΑΨΙΟΧΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΨΙΛΙΚΑ

ΑΘΗΝΑ

104

Γυπα Αμαλια

MINI MARKET

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

105

Δ. Παρτσαλακης & Σια Ο.Ε.

MINI MARKET

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

106

Πετρακοπουλoς Γεωργιος

MINI MARKET

ΑΘΗΝΑ

107

Κεφαλας Αθανασιος

MINI MARKET

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

108

ΑΡΜΑΟΣ-ΚΥΡΙΑΖΗ

ΜΑΡΚΕΤ

ΑΘΗΝΑ

109

Αφοι Θεολογη Ο.Ε

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

110

Market Of Choise Ε.Ε

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΘΗΝΑ

111

Το Χωριουδακι Ο.Ε

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

112

Γαρεφας Ε. Γεωργιος

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

113

Λαμπρος Γρ. Βοβλας

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΥΜΗΤΤΟΣ

114

Σταμάτης Αριστομένης

Μίνι μαρκετ

Ζωγράφου

115

Δημοβασίλης Θωμ. Κωνσταντίνος

Μίνι μαρκετ

Παγκράτι

116

Ζησόπουλος Αθ. Θεόδωρος

Μίνι μαρκετ

Παγκράτι

117

Ηλιοπουλος Παν. Αθανασιος

Μίνι μαρκετ

Βύρωνας

118

Αφοι Αθανασιου Ε.Π.Ε.

V & C DELICATESSEN

ΑΤΤΙΚΗ

119

Νικολά Ζέφ Λιλιάνα

NIKOLA

ΑΤΤΙΚΗ

120

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ

ΑΧΑΡΝΕΣ

121

ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΜΑΡΚΕΤ

ΚΡΥΟΝΕΡΙ

122

Μαυρογιαννης Χριστοδουλος

Μινι Μαρκετ

Νεα Ερυθραια

123

Γεωργιάδου Αθηνά

Mega Διανομές

ΚΡΥΟΝΕΡΙ

124

Μακρης Σπυρος

Ψιλικα

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

125

Ισσαρης Παντελης

Ισσαρης Παντελης

ΘΗΒΑ

126

Δεσυπρη Γιαννουλα

Δεσυπρη Γιαννουλα

ΘΗΒΑ

127

Πρεβεζανος Σπυριδων

Πρεβεζανος Σπυριδων

ΘΗΒΑ

128

Αρβανιτης Θεοδωρης & Λουκας Ο.Ε

Αρβανιτης Θεοδωρης & Λουκας Ο.Ε

ΘΗΒΑ

129

Τσισιμοιρης Μ. & Δ. Ο.Ε.

ΤΣΙΣΙΜΟΙΡΗΣ

ΡΟΔΟΣ

130

Παναγιωτας Βασιλειος Α.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ (S/M)

Αφαντου 0

131

Κληρονομοι Χρυσανθου Φλεβαρη & Σια

Φλεβαρης

Αρχαγγελος 1

132

Παππου Γ Ιωαννης

ΠΑΠΠΟΥ

Ιξια 0

133

Παππου Γ. Ιωαννης Α.Ε.

Παππου

Καναδα 42

134

ILIAS S. QIRI

MINI MARKET

Αθήνα

135

ΨΥΧΙΑΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΤΤΙΚΗ

136

ΚΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΤΤΙΚΗ

137

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΤΤΙΚΗ

138

ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ

ΓΚΥΖΗ

139

CENTRAL MARKET AE

CENTRAL MARKET

ΜΕΣΣΑΡΙΑ

140

ΠΑΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

COOP ΕΝΩΤΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

141

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΘΗΝΑ

142

ΚΑΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΨΥΧΙΚΟ

143

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ Ο.Ε

SUPER MARKET

ΑΘΗΝΑ

144

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

145

ΑΔΕΛΦ. ΡΟΥΜΠΟ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

146

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

147

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

148

ΚΑΡΑΔΗΜΑ Ι.Κ.Ε

Mini Market

ΑΘΗΝΑ

149

Σιαμπανης Κων. Αλεξανδρος

ALEX MARKET

ΑΘΗΝΑ

150

Ελβετίας Ε.Ε.

Mr cheap

ΑΘΗΝΑ

151

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΜΙΚ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΘΗΝΑ

152

ΚΑΡΑΔΗΜΑ Ι.Κ.Ε.

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΘΗΝΑ

153

ΚΑΡΑΔΗΜΑ Ι.Κ.Ε.

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΘΗΝΑ

154

Α.ΥΙΟΙ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ

ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ

ΝΑΞΟΣ

155

Α.ΥΙΟΙ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ

ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ

ΝΑΞΟΣ

156

Α.ΥΙΟΙ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ

ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ

ΝΑΞΟΣ

157

ΣΑΡΑΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΣΑΡΑΒΑΣ

ΑΘΗΝΑ

158

ΒΑΡΜΑΞΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΘΗΝΑ

159

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΘΗΝΑ

160

Τρανουλης Νικολαος

Εκκεντρον

ΑΘΗΝΑ

161

Ασημακοπουλος Χ. Περακης Ι. Ο.Ε.

Το Μικρο Της Γειτονιας

ΑΘΗΝΑ

162

ΜΟΛΩΝΗΣ ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΘΗΝΑ

163

ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

PRIMO

ΚΑΤΟΧΗ

164

ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

PRIMO

ΝΕΟΧΩΡΙ

165

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

PROTON

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

166

Τσιακμακης Χρηστος

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗ

167

Τσιτουριδης Ι. Κ. Ο.Ε.

BAZAAR

ΒΟΝΙΤΣΑ

168

Καραφασούλης Ευάγγελος

PROTO

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

169

Καραφασούλης Ευάγγελος

MARKET ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗΣ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

170

Ταγκατιδης Αναστασιος & Σια Ο.Ε.

Ταγκατιδης

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

171

Νικολαου Σ. Δημητριου A. Ο.E.

Mini Market

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

172

ΡΕΝΤΖΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΡΕΝΤΖΟΣ SUPER MARKET

ΑΡΤΑ

173

ΤΣΙΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΙΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡΤΑ

174

ARTA FOODS MARKETS MIKE

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ

ΑΡΤΑ

175

Παπαδοπουλος Γερ. Σιμος Α.Ε.

Sep Fenia 3

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

176

Σιμος Παπαδοπουλος Α.Ε.

Sep Market

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

177

Παπαδοπουλος Γερ. Σιμος Α.Ε.

SEP Market

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

178

Παπαδοπουλος Σιμος Α.Ε.

Sep Market

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

179

Σιμος Γ. Παπαδοπουλος (Υποκατ 2)

SEP MARKET

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

180

Σιμος Γερ. Παπαδοπουλος Α.Ε.

SEP MARKET

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

181

Σιμος Γερ. Παπαδοπουλος Α.Ε.

SEP MARKET

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

182

Σιμος Γερ. Παπαδοπουλος Α.Ε.

SEP MARKET (ΥΠΟ/ΜΑ 5)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

183

Σιμος Γερ. Παπαδοπουλος Α.Ε.

Sep Market(υπ/μα)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

184

Κωσταρας Κων/νος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Καστοριά

185

Καλαφατη Ευστ. Και Σια Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Καστοριά

186

Αφοι Κ. Τσιαουση & Σια Ο.Ε.

ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ

Κοζάνη

187

Τοκατλιδης Χαραλαμπος

Super Περιπτερακι

Καστοριά

188

Contra Market IKE

Contra

Κοζάνη

189

Λαυρεντιος Αποστολιδης

Φιλος

Κοζάνη

190

Αντωνιαδης Χρηστος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Κοζάνη

191

Αντωνιαδης Χρηστος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Κοζάνη

192

POLIS MARKET IKE

POLIS MARKET

ΠΡΕΒΕΖΑ

193

ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

194

ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

195

ΨΑΘΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΨΑΘΑΣ

ΑΡΤΑ

196

ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Proton ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ

Ερατεινη Φωκιδος

197

ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Proton Τουμπανος

Ναυπακτος

198

ΓΚΕΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

μ/μ Γκεκα

Ναυπακτος

199

ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Μ/μ Σκαλιωτης

Ναυπακτος

200

Κολλιας Ανδ. Ιωαννης Ι.Κ.Ε.

ΚΟΛΛΙΑΣ 1

Τριπολη

201

Κολλιας Ιωαννης Ι.Κ.Ε.

ΚΟΛΛΙΑΣ 2

Τριπολη

202

Φλετζερη Παναγιωτη Κοιν Κληρονομων

ΓΙΑΝΝΑ ΜΑΡΚΕΤ

Παραλιο Αστρος

203

Παπαδοπουλος Αγγελης

Μαρκετ Παπαδοπουλος

Τριπολη

204

Σιακωτος Β. Και Σια Ο.Ε.

ΣΙΑΚΩΤΟΣ

Τριπολη

205

Κοκκορη Α. Δεσποινα

ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΜΑΡΚΕΤ

Λεωνιδιο

206

Ιωάννης Κ.Καλαβρυτινός & Υιός ΟΕ

Super Market

ΣΠΑΡΤΗ

207

Επιχειρήσεις Μπόλλας ΙΚΕ

Mini Market

ΒΛΑΧΙΩΤΗ

208

Μοτσάκου Μαρία

Mini Market

ΣΚΑΛΑ

209

Toma Florin

Mini Market

ΣΚΑΛΑ

210

ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Η ΦΘΗΝΗ ΓΩΝΙΑ

ΠΑΤΡΑ

211

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΑ

212

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΑ

213

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ - ΜΑΡΤΙΝΗΣ Ο.Ε

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

ΠΑΤΡΑ

214

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

ΠΑΤΡΑ

215

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

ΠΑΤΡΑ

216

Στασινοπουλος Παναγιωτης

Παραδοσειακο Παντοπωλειο

ΠΑΤΡΑ

217

Σωτηροπουλου Ιωαννα

Παραδοσειακο Παντοπωλειο

ΠΑΤΡΑ

218

Σπαθη Νικολιτσα

ΤΡΕΞΙΜΟ

ΠΑΤΡΑ

219

Παρασκευη Τζουραμανη

Παρασκευη Τζουραμανη

ΠΑΤΡΑ

220

Ghergji Pal Gjovalin

Emanuela

ΠΑΤΡΑ

221

ΣΠΑΝΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΠΑΝΟΣ

ΑΚΟΛΗ

222

Λαχανιωτης Σπυρος

Κελαρι

Πατρα

223

Κριθης Γεωργιος

Κριθης

Πατρα

224

Μαρκουλιας Πολυχρονης

ΜΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

ΦΙΛΙΑΤΡΑ

225

Martins Ε.Ε.

MARTINS

ΓΙΑΛΟΒΑ

226

Μαργιαννης Παναγιωτης

ΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΡΩΝΗ

227

Trofin Dim. Constantin

Trofin Dim Constantin

ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗ

228

Αφοι Μουρουσια & Σια Ο.Ε.

Μουρουσια Super Market

ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ

229

Νικολαος Βεργης & Σια Ο.Ε.

S/M ΒΕΡΓΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΙΟ

230

Λαμπου Αφοι Α.Ε.

Λαμπου

Καλαματα

231

Ευγενια Πατ. Μακρυγιαννη

Κιοσκι

Καλαματα

232

Τσικινας Νικ. Γεωργιος

Νοτος

Καλαματα

233

ΒΑΣΟ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΒΑΣΟΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

234

ΒΑΣΟ ΠΕΤΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

235

ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

236

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΌΛΑ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΌΛΑ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

237

ΔΟΥΒΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΔΟΥΒΡΟΥ

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

238

Κουτσουδακης Market OE

Κουτσουδακης Market

Ν.Κιος

239

Χρυσαφης Δημητριος & Σια ΟΕ

Χρυσαφης Market

Ν.Κιος

240

Λεβεντογιαννης - Χρονης & Σια ΟΕ

Λεβεντογιαννης Market

Ναυπλιο

241

Μπαστηρας Θεοφανης

Μπαστηρας

Κιατο

242

Σταυροπουλου Δημητρα Ε.Ε.

Kουβας

Κιατο

 

Οροι και προΥποθΕσεις

Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο της επωνυμίας Heineken® ("Ιστότοπος"). Για να επισκεφθείτε τον Ιστότοπο, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το νόμιμο όριο ηλικίας για κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα σας.

Αυτό το κείμενο των όρων και προϋποθέσεων σε συνδυασμό με την Πολιτική απορρήτου και cookies ("Όροι") διέπουν τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου.

Πεδίο ισχύος

Αυτοί οι Όροι ισχύουν για κάθε επίσκεψη και χρήση του Ιστοτόπου της Heineken Brouwerijen B.V., με έδρα στη διεύθυνση Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Άμστερνταμ, Ολλανδία ("HEINEKEN"), καθώς και για όλες τις πληροφορίες, τις συστάσεις ή/και τις υπηρεσίες που σας παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ή μέσω αυτού ("Πληροφορίες").

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, αποδέχεστε την ισχύ αυτών των Όρων. Επισημαίνεται ότι αυτοί οι Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν στο μέλλον. Αυτές τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευση των τροποποιημένων Όρων. Συνιστάται στους χρήστες του Ιστοτόπου να διαβάζουν τους Όρους τακτικά, ώστε να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις.

Πληροφορίες και ευθύνη

Οι Πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης και δεν είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Η HEINEKEN δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τη χρήση (ή την αδυναμία χρήσης) αυτού του Ιστοτόπου, όπως ζημίες που οφείλονται σε εσφαλμένες ή ατελείς Πληροφορίες, εκτός αν αυτές οι ζημίες οφείλονται σε εσκεμμένο παράπτωμα ή βαριά αμέλεια εκ μέρους της HEINEKEN.

Επιπλέον, η HEINEKEN δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που απορρέουν από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, όπως, ενδεικτικά, ζημίες που οφείλονται σε αποτυχία ή καθυστέρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποκλοπή ή μεθόδευση ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική επικοινωνία και τη μετάδοση ιών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο Ιστότοπος και όλο το περιεχόμενο, οι δυνατότητες και οι λειτουργίες του (όπως, ενδεικτικά, όλες οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα βίντεο, το ηχητικό περιεχόμενο, καθώς και ο σχεδιασμός, η επιλογή και η διάταξή τους), ανήκουν στη HEINEKEN, στους αντίστοιχους δικαιοπαρόχους ή σε άλλους παρόχους τέτοιου υλικού και προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού μυστικού και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή κυριότητας.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο μόνο για τους σκοπούς που συνάδουν με αυτούς τους Όρους. Η αντιγραφή (τμημάτων) του Ιστοτόπου επιτρέπεται μόνο για προσωπική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τμήμα του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας για άλλους σκοπούς χωρίς να έχετε λάβει την έγγραφη άδειά μας.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να μας αποζημιώνετε σε περίπτωση που προκύψουν αγωγές, αξιώσεις ή ευθύνες από την από μέρους σας παραβίαση αυτών των Όρων ή παράνομη χρήση του Ιστοτόπου.

Λοιπές διατάξεις

Κάθε παράγραφος αυτών των Όρων είναι ξεχωριστή από τις υπόλοιπες. Αν ένα δικαστήριο ή μια αρμόδια αρχή κρίνει οποιαδήποτε από αυτές παράνομη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες παράγραφοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Αυτοί οι Όροι διέπονται από την ολλανδική νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση του Ιστοτόπου θα διευθετείται από τα δικαστήρια του Άμστερνταμ της Ολλανδίας. 

Όροι Συμμετοχής: "Heineken Experience"

A. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια «Heineken Experience» (στο εξής η «Ενέργεια» ή/ και «Διαγωνισμός»).   

B. Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

1. Δικαίωμα συμμετοχής στo Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

2. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Γ. Διάρκεια της ενέργειας:

1. O Διαγωνισμός θα λάβει χώρα κατά τη διεξαγωγή της έκθεσης HORECA και δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από την 12/02/2016 έως και την ημερομηνία και ώρα λήξης της έκθεσης (την 15/02/2016). Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα.

2. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και σε ημερομηνία που θα ορίσει η Διοργανώτρια θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την απονομή του δώρου. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου 2016.

3. Η Διοργανώτρια μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης. 

 Δ. Τρόπος Συμμετοχής:

1. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση θα δίνουν τα στοιχεία τους κατά την είσοδο στην έκθεση και η συμμετοχή τους θα ενεργοποιείται με την παραγγελία 9 κιβωτίων και άνω, οποιασδήποτε συσκευασίας Heineken. Η υποβολή των στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ταυτόχρονη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.

2. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να μην λάβει υπόψη εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο καθ’οιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο, καθώς επίσης και σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας.3

3. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία και μοναδική φορά κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες συμμετοχές με τα ίδια στοιχεία θα αποκλείονται όλες από τον Διαγωνισμό.

Ε. Δώρα:

1. Το δώρο που κληρώνεται ηλεκτρονικά στο Διαγωνισμό (εφεξής το «Δώρο») είναι για ένα και μοναδικό νικητή ένα ταξίδι για 2 ενηλίκους στο Amsterdam, το οποίο περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή για 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων και το Heineken Experience, VIP tour. Από τις ημερομηνίες του ταξιδιού αποκλείονται: η περίοδος των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, του Ορθόδοξου και Καθολικού Πάσχα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίοδος θεωρείται «Blackout Period».  

2. Η κράτηση των εισιτηρίων θα πρέπει να ζητείται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την αναχώρηση.  Το VIP Tour και η Γευσιγνωσία Μπύρας θα διεξάγεται καθημερινά μεταξύ 12:00μ.μ. και 16:00μ.μ., εκτός Σαββάτου. Η επιβεβαίωση όλων των κρατήσεων θα γίνεται με βάση τη διαθεσιμότητα και κατόπιν συνεννόησης, ιδίως για περιόδους μεγάλης ζήτησης όπως την καλοκαιρινή περίοδο.

3. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο νικητής εντός 5 εργασίμων ημερών (από την ημερομηνία κλήρωσης) ώστε να εξαργυρώσει το δώρο του θα ορίζεται νικητής ο επιλαχών ο οποίος είναι ο αμέσως επόμενος στη λίστα με αύξοντα αριθμό.

4. Το δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.

5. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για το δώρο θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώσουν και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

ΣΤ. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία:

1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού  με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

Ζ. Λοιποί Όροι:

1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λ.π. του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. 

2. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που προσβάλλουν δικαιώματα της Διοργανώτριας, δικαιώματα τρίτων ή παραβιάζουν το νόμο.

3. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στο χώρο της έκθεσης, το οποίο ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης των στοιχείων τους.

4. Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντος συναίνεση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του (και τυχόν τρίτων προσώπων) και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι και την ημερομηνία λήξης της ενέργειας κατά τα ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

5. Οι Συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του Internet. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο, καθώς και τα σχόλια που τυχόν έχουν καταχωρήσει, και ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, για όλα τα μέσα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

6. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου στον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε.

7. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των ανωτέρω εταιρειών παύει να υφίσταται.  

8. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Μην μοιράζεστε το περιεχόμενό μας με άτομα ηλικίας κάτω του ηλικιακού ορίου κατανάλωσης αλκοόλ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Γενικά

Η Heineken Brouwerijen B.V., με έδρα στη διεύθυνση Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Άμστερνταμ, Ολλανδία (“HEINEKEN”) ελέγχει την επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω αυτού του ιστοτόπου της επωνυμίας Heineken® (“Ιστότοπος”). Η HEINEKEN σέβεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων σας και συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου.

Η HEINEKEN επεξεργάζεται μόνο προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες παρέχουν οικειοθελώς στη Heineken στον Ιστότοπο. Σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να συμπεριλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση email, η ημερομηνία γέννησης, η ταχυδρομική διεύθυνση και η χώρα κατοικίας του χρήστη. Η HEINEKEN συλλέγει και μεταβιβάζει αυτά τα προσωπικά δεδομένα, ώστε να παρέχει στο χρήστη υπηρεσίες που διατίθενται στον Ιστότοπο, όπως η δυνατότητα συμμετοχής σε μια προωθητική καμπάνια.

Μεταβίβαση, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων 

Η μεταβίβαση, η αποθήκευση και η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται μέσω του Ιστοτόπου προστατεύονται με τα υπάρχοντα, συνήθη τεχνικά μέσα. Αν τα προσωπικά δεδομένα σας δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 12 μήνες, η HEINEKEN θα τα διαγράψει.

Η HEINEKEN ενδέχεται να μεταβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σας στις εταιρείες του ομίλου της. Επίσης, η HEINEKEN ενδέχεται να παράσχει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα μέρη, αν χρειαστεί για την παροχή των υπηρεσιών που διατίθενται στον Ιστότοπο. Σε αυτήν την περίπτωση, τα τρίτα θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με οδηγίες της HEINEKEN και με ευθύνη της HEINEKEN. Η HEINEKEN δεν θα παράσχει τα προσωπικά δεδομένα σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός αν έχει τη νομική υποχρέωση να το πράξει.

Πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή

Μπορείτε να ζητήσετε από τη Heineken να σας παρέχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει για εσάς ανά πάσα στιγμή. Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε από τη HEINEKEN να διορθώσει ή να διαγράψει τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα. Αν έχετε απορίες σχετικά με οτιδήποτε αναφέρεται σε αυτήν τη σελίδα, στείλτε email στη διεύθυνση heinekengreece@gmail.com .

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Ο Ιστότοπος θα χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύει ο Ιστότοπος στη συσκευή του χρήστη.

Cookies που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί μόνο τα παρακάτω cookies και για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Λειτουργικά cookies: cookies που κάνουν τον Ιστότοπο πιο φιλικό προς το χρήστη. Για παράδειγμα, όταν έχετε συμπληρώσει το νόμιμο όριο ηλικίας για κατανάλωση αλκοόλ, τοποθετείται ένα cookie με το οποίο απομνημονεύεται ότι περάσατε την πύλη ηλικίας. Χωρίς αυτό το cookie, θα έπρεπε να υποβάλετε ξανά αυτές τις πληροφορίες σε κάθε ιστοσελίδα. Τα λειτουργικά cookies αυτού του Ιστοτόπου τα οποία αποθηκεύει η HEINEKEN στον υπολογιστή σας είναι έγκυρα μόνο κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο.
 • Cookies αναλυτικών στοιχείων: Η HEINEKEN χρησιμοποιεί cookies της υπηρεσίας Google Analytics, για να αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Στη συνέχεια, η HEINEKEN μπορεί να βελτιώνει τη χρηστικότητα του Ιστοτόπου. Η Google επεξεργάζεται μόνο τα στοιχεία που λαμβάνει από τον ιστότοπο σε μια ανώνυμη φόρμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Analytics, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.google.com/analytics.
 • Cookies τρίτων μερών: Ο Ιστότοπος επιτρέπει cookies προσθηκών κοινωνικού δικτύου τρίτων μερών. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί να μοιράζεται περιεχόμενο από τον Ιστότοπο σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές ("πρόσθετα") κάνουν επίσης τον ιστότοπο πιο φιλικό προς το χρήστη. Τα δεδομένα που συλλέγουν αυτά τα τρίτα μέρη μέσω των προσθηκών κοινωνικού δικτύου (και η χρήση τους) καθορίζονται αποκλειστικά από τα τρίτα μέρη, καθώς η HEINEKEN δεν μπορεί να διαβάσει αυτά τα cookies (όπως και τα τρίτα μέρη δεν μπορούν να διαβάσουν τα cookies της HEINEKEN). Για πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών, διαβάστε την πολιτική απορρήτου του αντίστοιχου τρίτου μέρους.

Αλλαγή ρυθμίσεων

Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιλέξετε να ειδοποιείστε όταν ένα cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας. Επίσης, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις μπορείτε να επιλέξετε τον αποκλεισμό των cookies από αυτόν τον Ιστότοπο στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Επικοινωνία

Αυτή η Πολιτική απορρήτου και cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί στο μέλλον. Αυτές τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευση της τροποποιημένης Πολιτικής απορρήτου και cookies. Συνιστάται στους χρήστες του Ιστοτόπου να διαβάζουν την Πολιτική απορρήτου και cookies τακτικά, ώστε να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις. Αν έχετε απορίες σχετικά με οτιδήποτε αφορά τη χρήση cookies στον Ιστότοπο, στείλτε email στη διεύθυνση heinekengreece@gmail.com .

Please fill out the contact form in case you have any questions concerning anything on the use of cookies on the Website.

Ακολουθήστε μας

Facebook Twitter Instagram YouTube