ACTIEVOORWAARDEN ZERO ZONE HORECAVA

 

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "ZERO ZONE HORECAVA" van Heineken Nederland B.V. te Amsterdam, hierna te noemen HEINEKEN.
 • Deze actie heeft als doel door middel van een zogenaamd promotioneel kansspel een aantal prijzen toe te kennen aan de deelnemers, ter bevordering van de afzet van het 0.0 portfolio.

 

Deelname

 • Deelname aan de actie vindt plaats op de door HEINEKEN aangegeven wijze.
 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
 • Minimum leeftijd voor deelname: 18 jaar.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 • De deelname aan deze actie is gratis.
 • De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

 

Actieperiode en speelwijze

 • Deelnemen kan van 13 januari 2020 tot en met 16 januari 2020.
 • Deelnemer aan de actie is een ieder die voldoet aan de voorwaarden en via de enquête deelneemt aan de actie.
 • Deelnemer kan meedoen tijdens bezoek aan de Horecava door op de HEINEKEN stand één van de 0.0 bieren van HEINEKEN te proeven. Nadat zij hebben deelgenomen aan de enquête en hun gegevens hebben achterlaten, maken deelnemers kans op de prijs. Elke dag wordt er één winnaar gekozen.

 

Prijzen

 • De selectie van de winnaars geschiedt door middel van een onafhankelijke trekking door HEINEKEN.
 • Er zullen in totaal 4 winnaars gekozen worden.
 • De geselecteerde winnaar ontvangt twee kaarten voor de HEINEKEN Dutch Grand Prix. De geschatte waarde van deze prijs is € €370,00. De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt ca. € 370,00.
 • Er geldt voor een door de deelnemer geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan HEINEKEN.
 • Indien prijzen om welke reden niet worden uitgekeerd, dan blijven deze eigendom van HEINEKEN.
 • Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.

 

Overig

 • Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • HEINEKEN is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist HEINEKEN.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt HEINEKEN zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht en/op een prijs te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HEINEKEN het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief te sturen naar HEINEKEN, t.a.v. Consumentenservice o.v.v ZERO ZONE HORECAVA, Burgemeester Smeetsweg 1, 2380 BG Zoeterwoude.

   

  Aansprakelijkheid

 • HEINEKEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door HEINEKEN beschikbaar gestelde prijzen.
 • HEINEKEN is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

   

  Privacy

 • Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je ons verstrekt in verband met deze actie. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • De gegevens kunnen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, de respons op onze acties te meten, voor doelgroepanalyses en om in de toekomst informatie te geven over onze producten en diensten.
 • Met deelname aan deze actie geef je toestemming aan HEINEKEN om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
 • De privacyverklaring en het cookiebeleid van HEINEKEN zijn van toepassing. Deze kun jevinden via www.heinekennederland.nl/pcs.

 

 

Slotbepalingen

 • Heineken en Heineken 0.0 is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.
 • Deze actie is in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Volg ons

Facebook Twitter YouTube Nieuwsbrief