ACTIEVOORWAARDEN BLADE WINACTIE

 

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "BLADE winactie" van Heineken Nederland B.V. te Amsterdam, hierna te noemen HEINEKEN.
 • Deze actie heeft als doel door middel van een zogenaamd promotioneel kansspel een BLADE machine te verloten onder de deelnemers, ter bevordering van de afzet van Heineken 8 liter BLADE fusten.

 

Deelname

 • Deelname aan de actie vindt plaats op de door HEINEKEN aangegeven wijze.
 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
 • Deelname aan deze actie staat open voor een ieder woonachtig in Nederland, uitgezonderd de hierna te noemen personen.
 • Minimum leeftijd voor deelname: 18 jaar.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 • De deelname aan deze actie is gratis.
 • De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

 

Actieperiode en speelwijze

 • Deelnemen kan alleen op 8 januari 2018.
 • Deelnemer aan de actie is een ieder die via het inleveren van de voucher deelneemt aan de actie.
 • Uitsluitend HEINEKEN horecaklanten kunnen deelnemen aan deze actie.
 • Uitsluitend aanwezigen op de borrel om 16:30 op het innovatielab kunnen deelnemen aan deze actie.

 

Prijzen

 • De selectie van de winnaars geschiedt door middel van een onafhankelijke trekking achteraf door HEINEKEN.
 • De geselecteerde winnaar ontvangt een Blade machine. De geschatte waarde van deze prijs is €399,-
 • Er geldt voor een door de deelnemer geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan HEINEKEN.
 • Indien prijzen om welke reden niet worden uitgekeerd, dan blijven deze eigendom van HEINEKEN.
 • Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.

 

Overig

 • Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • HEINEKEN is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist HEINEKEN.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt HEINEKEN zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht en/op een prijs te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HEINEKEN het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief te sturen naar HEINEKEN, t.a.v. Consumentenservice o.v.v. BLADE Winactie, Postbus 501 te 2380BB te Zoeterwoude.

 

Aansprakelijkheid

 • HEINEKEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door HEINEKEN beschikbaar gestelde prijzen.
 • HEINEKEN is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 

Privacy

 • Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je achterlaat. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • De gegevens zullen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, de respons op onze acties te meten en om in de toekomst informatie te geven over onze producten en diensten. Met deelname aan deze actie geef je toestemming aan HEINEKEN om productinformatie en acties te ontvangen.
 • Met deelname aan deze actie geef je toestemming aan HEINEKEN om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.

 

Slotbepalingen

 • Heineken” & “Blade” zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.
 • Deze actie is in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

 

Volg ons

Facebook Twitter YouTube Nieuwsbrief