Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu internetowego piwa Heineken prowadzonego pod adresem www.heineken.pl („Serwis”). Wchodząc na strony i podstrony Serwisu przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na warunki określone w Regulaminie. Jeśli nie zgadzasz się z poniższymi warunkami, nie korzystaj z Serwisu.
2. Operatorem Serwisu jest Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000004429, wysokość kapitału zakładowego: 12.550.000 PLN, NIP 553-21-98-703, adres elektroniczny: , („Operator”).
3. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat („Użytkownik”). 4. Operator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polski.
5. Prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych w Serwisie przysługują wyłącznie Operatorowi, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Jakiekolwiek kopiowanie, drukowanie, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 
II. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
1. W zakresie świadczonych usług Operator umożliwia Użytkownikowi:
    a. subskrypcję informacji handlowych, tzw. newsletterów, zawierających aktualne informacje o promocjach, wydarzeniach i nowościach;
    b. pobieranie różnego rodzaju aplikacji (np. tapet, wygaszaczy, dzwonków) do komputerów, telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzycznych lub innych podobnych urządzeń;
    c. współzawodnictwo w grach, konkursach, zabawach umieszczanych na podstronach Serwisu;
    d. zamieszczanie komentarzy na forach lub uczestnictwo w innego typu projektach społecznościach;
    e. rejestrację w ramach Serwisu i założenie konta Użytkownika („Konto Heinekena”).
2. Newslettery są wysyłane przez Operatora poprzez moduł mailingowy wszystkim Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, w szczególności udostępnili w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Otrzymywanie newslettera jest uzależnione od posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
3. Dostęp do tapet, wygaszaczy, dzwonków, gier i innych aplikacji jest możliwy poprzez wyodrębnione podstrony Serwisu. Otrzymywanie aplikacji jest uzależnione od poprawnego wyboru usługi i właściwego skonfigurowania urządzeń przez Użytkownika.
4. Usługi świadczone są nieodpłatnie.
 
III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Warunkiem korzystania z usług jest spełnienie następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora:
   a. połączenie z siecią Internet;

   b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera stron w technologii flash, skryptów Java Script i apletów Java;
   c. przeglądarka powinna akceptować technologię „cookies”;
   d. w pewnych przypadkach konieczne może być posiadanie zainstalowanych programów Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących.
2. Serwis jest optymalizowany do rozdzielczości ekranu 1024x768 .
3. Użytkownik może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość usługi wymaga podania danych osobowych.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści naruszających dobra osobiste, powszechnie uznanych za obraźliwe, a także materiałów naruszających prawa własności intelektualnej.
5. W przypadku niedozwolonego korzystania z usług, tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Operator będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Operator może przekazywać dane Użytkownika uprawnionym organom na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
6. Zamieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów lub komentarzy na stronach Serwisu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Takie materiały i komentarze nie będą traktowane przez Operatora jako poufne lub zastrzeżone.
7. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów i komentarzy, w szczególności w przypadkach gdy naruszać one będą postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa. Operator ma także prawo do blokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi naruszającemu postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.
 
IV. REJESTRACJA W SERWISIE
1. Operator zastrzega, że dostęp do niektórych usług świadczonych w ramach Serwisu uzależnione jest od dokonania rejestracji przez Użytkownika i utworzenia Konta Heinekena.
2.Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Kkonta Heinekena Użytkownika, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika klawisza „zarejestruj”.
3.Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:
    1. indywidualna nazwa użytkownika (NICK);
    2. data urodzenia;
    3. adres e-mail;
    4. kod pocztowy.
4. Operator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie jest dobrowolne (dane opcjonalne – np. numer telefonu, miejscowość itd.).
5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem podanych danych. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane przez osoby trzecie identyfikujące się danymi Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.
 
V. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub czasowe uniemożliwienie korzystania z Serwisu.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak możliwości dostępu do Serwisu przez Użytkownika, wynikający np. z ograniczeń technicznych sprzętu Użytkownika.
3. Operator informuje, że strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w Serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przez niego przygotowane. W konsekwencji Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały zawarte na takich stronach lub stronach z nimi połączonych.
4. Specyfikacje, elementy, ilustracje, sprzęt oraz inne informacje zawarte w Serwisie opierają się na bieżących danych, jednakże Operator, mimo należytych wysiłków, aby zapewnić poprawność zawartości Serwisu, nie może zagwarantować jego aktualności w każdym czasie.
 
VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące świadczonych usług.
2. Reklamacje należy składać w formie listownej na adres Operatora określony w pkt. I.2.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora niezwłocznie, w kolejności wpływu.
4. Prawidłowo sformułowana reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
    1. określenie Użytkownika, tj. imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej (o ile Użytkownik taki posiada);
    2. opis reklamacji;
    3. dopisek „REKLAMACJA” na przesyłce.
5. Reklamacje niezawierające powyższych elementów nie będą rozpatrywane.
6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana na wskazany przez siebie adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej.
 
VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. W przypadku korzystania z niektórych usług w Serwisie Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia wskazanych usług w ramach poszczególnych formularzy.
2. Operator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.), przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.
3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu przy ul. Browarna 88.
4. Administrator danych osobowych powierzył Operatorowi oraz spółką z grupy kapitałowej przetwarzanie danych osobowych Użytkowników na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia Serwisu.
5. Dane Osobowe Użytkowników udostępnione w ramach Serwisu lub uzyskane w oparciu o aktywność w Serwisie, będą przetwarzane w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Serwisu oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności.
6. W celach określonych powyżej będą przetwarzane w szczególności następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail.
7. Operator ma prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.
8. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do momentu, kiedy wygasa obowiązek przetwarzania danych osobowych, nałożony na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
9. Użytkownik co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności Serwisu, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
10. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach, Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.
11. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na stronie Serwisu.
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu.
2. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych opcji Serwisu.
3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich umieszczenia na stronach Serwisu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Prosimy nie udostępniać naszych treści żadnej osobie, która nie ukończyła wieku, od którego przepisy prawa dopuszczają możliwość spożywania alkoholu.

Śledź informacje o nas

Facebook Twitter YouTube