U skladu sa članom 232. Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, Službeni list SCG, br. 1/2003 i Službeni glasnik RS, br. 18/2020), zastupnici društva Heineken Srbija doo Zaječar, sa registrovanim sedištem u Zaječaru, na adresi Železnička broj 2 (u daljem tekstu „Organizator“), usvajaju dana 03.07.2020. sledeća:

PRAVILA

NAGRADNOG KONKURSA
“UŽIVAJ U MUZICI I OSVOJI!”

1. Opšte odredbe

1.1. Radi organizovanja nagradnog konkursa pod nazivom “UŽIVAJ U MUZICI I OSVOJI!” (u daljem tekstu „Konkurs”) zastupnici Organizatora donose ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu „Pravila“). 

1.2. Naziv Konkursa je “UŽIVAJ U MUZICI I OSVOJI!”.

1.3. Konkurs počinje dana 06.07.2020. godine u 00:00 časova i završava se dana 06.09.2020. godine u 23:59 časova.

1.4. U toku Konkursa se dodeljuju tri vrste nagrada: nagrade za učesnike koji su osvojili najviše bodova u toku dana (u daljem tekstu: „Dnevne nagrade“), nagrade za učesnike koji su osvojili najviše bodova u toku nedelje (u daljem tekstu: „Nedeljne nagrade“)  i nagrade za korisnike koji su osvojili ukupno najviše bodova do preseka za mesečnu nagradu (u daljem tekstu: „Mesečne nagrade“).


1.5. Proglašenje dobitnika nagrada Konkursa će biti izvršeno na način i u rokovima propisanim Pravilima, a na osnovu rang liste koju sastavlja žiri (u daljem tekstu: Rang lista).


1.6. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora i to piva robne marke Heineken.

1.7. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, izuzev teritorije AP Kosova i Metohije.

1.8. Konkurs se organizuje putem Viber Public Account-a pod nazivom Heineken® Srbija, a na način i pod uslovima bliže opisanim u ovim Pravilima.


1.9. Predmet Konkursa je sakupljanje najviše bodova putem Viber Public Account-a
Heineken® Srbija.

 

2. Pravo učestvovanja na Konkursu

2.1. Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:

2.1.1. lica koja su navršila 18 godina života,

2.1.2. državljani Republike Srbije,

2.1.3. sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije
(u daljem tekstu : Učesnik)

2.2. Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:

2.2.1. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca;

2.2.2. lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca;

2.2.3. Vlasnici lokala/objekata u kojima se izdaju fiskalni računi, koji se kasnije šalju radi učestvovanja na Konkursu, kao i njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca.

 

3. Mehanizam Konkursa

 

3.1. Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu u bilo kom segmentu potrebno je da kupi pivo robne marke Heineken u iznosu od najmanje 200 RSD (u daljem tekstu: Heineken), a zatim da fotografiše fiskalni račun tako da se jasno vide iznos kupovine Heinekena, kao i broj isečka koji se nalazi na dnu fiskalnog računa. Broj isečka je petocifreni ili šestocifreni broj iza slova „БИ“ (u daljem tekstu „Kod“).

3.2. Nakon kupovine Heinekena potrebno je da Učesnik preduzme sledeće korake:

3.2.1. Zaprati Heineken® Srbija Viber Community  (u daljem tekstu: Javni nalog), koji može pronaći pretragom na Viberu u polju “Public”,  “Find more public accounts”. Učesnik je dužan da za sve vreme trajanja Konkursa do samog uručenja nagrade prati Javni nalog. U slučaju da u bilo kom momentu Učesnik otprati Javni nalog smatraće se da je odustao od takmičenja, te se ranije poslati  računi i prikupljeni bodovi neće uzeti u obzir. U slučaju ponovne prijave krenuće sa novom registracijom koraka definisanih u 3.2.1. do 3.2.4, te novim slanjem računa koji učestvuju u Konkursu.   

3.2.2. U polju „Poruka”/„Message” potvrdi da ima navršenih 18 godina. Ukoliko odgovori negativno na pitanje da li ima navršenih 18 godina, korisnik će biti blokiran od dalje komunikacije sa nalogom.

3.2.3. Pročita i prihvati Pravila (koja se nalaze na internet stranici Organizatora www.heineken.rs, a na koje Učesnik može pristupiti klikom na dugme Pravila koje se nalazi na Javnom nalogu), kada će ponovo biti u obavezi da potvrdi da je navršio 18 godina.  Nakon toga korisnik će dobiti povratnu poruku sa šestocifrenim alfanumeričkim kodom, koji predstavlja njegov jedinstveni broj za potrebe Konkursa (u daljem tekstu: Jedinstveni broj). Nakon dobijanja Jedinstvenog broja, Učesnik više ne mora da prolazi korake 3.2.1, 3.2.2. i 3.2.3, ali je dužan da za sve vreme trajanja Konkursa prati Javni nalog kako je to navedeno u 3.2.1. Jedinstveni broj služi da se odredi dobitnik nagrade, s obzirom da Rang lista koju žiri sastavlja nakon odlučivanja o dobitnicima Dnevne, Nedeljne i Mesečne nagrade, ne sadrži ime i prezime Učesnika, već samo Jedinstveni broj Učesnika.

3.2.4. Nakon što ispuni uslove iz člana 3.2.1, 3.2.2. i 3.2.3 ovih Pravila, Učesnik dalje u polju „Poruka”/„Message” unosi fotografiju računa, na koji način se prijavljuje za učešće u Konkursu. Nakon unosa fotografije računa učesnik stiče pravo da učestvuje u kvizu znanja iz oblasti muzike (u daljem tekstu: Kviz).

3.2.5. Pravila Kviza su sledeća: Učesnik odgovara na 3 pitanja iz oblasti muzike, a za svako pitanje na raspolaganju ima 10 sekundi i 2 ponuđena odgovora - "DA" i "NE". Svaki tačan odgovor vredi jedan poen. U slučaju da Učesnik ne odgovori u roku od 10 sekundi, smatraće se kao da je netačno odgovorio. Po završetku Kviza, Učesnik dobija svoj rezultat kojim se na Rang listi rangira za Dnevnu, Nedeljnu i Mesečnu nagradu.


3.2.6. Učesnik
može, za vreme trajanja Konkursa, poslati neograničen broj fotografija fiskalnog isečka i tako steći uslov za učestvovanje u Kvizu. Jedan Učesnik može poslati maksimalno 10 računa koji su izdati u roku od sat vremena u jednom istom objektu (lokalu, prodavnici). Unosi koji nisu potvrđeni kroz sistem, koji su netačni ili pak nisu prijavljeni i uneti na način objašnjen u članovima 3.1 i 3.2.4. neće biti validni i neće omogućiti kupcu da učestvuje u Konkursu. U slučaju da je Učesnik odigrao kviz, ali se ispostavi da je fiskalni isečak koji je poslao neispravan iz bilo kog razloga, poeni koje je ostvario na kvizu mu se neće računati. Jednom poslat račun ne može se koristiti više puta. Korisnik koji tri puta bude poslao fotografiju istog računa ili bilo koju drugu fotografiju koja ne prikazuje račun sa minimalno 200 dinara kupljenog Heineken piva i vidljivim Kodom će biti blokiran i diskvalifikovan iz Konkursa.

3.3. Nakon svake ponovne kupovine potrebno je da Učesnik pristupi Javnom nalogu i preduzme korake navedene u članovima 3.1 i 3.2.4 Pravila.

3.4. Nakon validiranja računa, Učesnik u svakom trenutku može proveriti broj bodova koje ima, kao i na kojoj se poziciji na Rang listi nalazi. Ova provera se vrši unošenjem komande „lista“ na Javnom nalogu.

3.5. Učesnik je dužan da čuva dokaz o kupovini (račun) sa Kodom koji se nalazi na računu bez obzira gde je kupovinu obavio i da iste prezentuje i preda Organizatoru na njegov zahtev bez obzira na to za koju se nagradu takmiči.

3.6. Učesnik je obavezan da poštuje sva pravila koja propisuje Viber i u slučaju nepoštovanja istih će se smatrati isključivo odgovornim i obeštetiće Viber, kao i Organizatora.

3.7. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom korišćenja Javnog naloga, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa.

3.8. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takođe, Učesnik koji tri puta bude poslao fotografiju istog računa ili bilo koju drugu fotografiju koja nije fotografija računa po specifikaciji koja je navedena u članu 3.1 Pravila će biti blokiran. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika.

 

4. Izbor i odlučivanje o dobitnicima nagrada

 

4.1. Tokom Konkursa dobitnici Dnevne, Nedeljne i Mesečne nagrade se određuju na osnovu bodova koje Učesnik skupi učestvujući u Kvizu.

4.2. Jedinstveni brojevi dobitnika će biti objavljeni putem Heineken Srbija portala, Javnog naloga kao i na drugi način za koji Organizator smatra da je potrebno uključujući i sve medije (štampani, elektronski, itd).

4.3. Jedan Učesnik ne može dva puta biti dobitnik Nedeljne ili Mesečne nagrade, ali može biti dobitnik više nagrada različite vrste, bez obzira na to sa koliko različitih brojeva telefona je poslao odgovor tj. bez obzira na to koliko Jedinstvenih brojeva ima. Jedan Učesnik može osvojiti maksimalno 4 Dnevne nagrade.

 

PRIMER: Učesnik se prijavio za učestvovanje na Konkursu sa dva različita broja telefona i dobio je dva Jedinstvena broja i to AAAAA1 i BBBBB2; U slučaju da Jedinstveni broj AAAAA1 osvoji Nedeljnu nagradu, a Jedinstveni broj BBBBB2 osvoji Mesečnu nagradu, Učesnik će biti dobitnik obe nagrade, ali ako Jedinstveni broj AAAAA1 osvoji Nedeljnu nagradu i Jedinstveni broj BBBBB2 isto osvoji Nedeljnu nagradu, Učesnik će biti dobitnik samo jedne Nedeljne nagrade.

 

4.4. Ukupno postoji 1575 (63*25) Dnevnih, 45 Nedeljnih nagrada i 6 Mesečnih nagrada koje Organizator dodeljuje. Nagrade se dodeljuju po sledećoj dinamici:

 

4.4.1. Dnevna nagrada

 

Svakog dana, tokom 63 (šezdeset tri) dana koliko traje Konkurs, odlučuje se o dobitnicima ukupno 1575 (hiljadu petsto sedamdeset pet) Dnevnih nagrada i to po 25 (dvadeset pet) nagrada svakog dana trajanja Konkursa. Organizator će svakog dana sačiniti Rang listu i 25 Učesnika sa najvećim brojem bodova osvaja Heineken Music majicu. Presek svakog dana se pravi u ponoć. U slučaju da više Učesnika ima isti broj bodova, Učesnik koji je je ranije sakupio taj broj bodova će se smatrati uspešnijim.

 

4.4.2. Nedeljna nagrada

 

Svake nedelje, tokom 9 (devet) nedelja koliko traje Konkurs, odlučuje se o dobitnicima ukupno 45 (četrdeset pet) Nedeljnih nagrada i to po 5 (pet) nagrada svake nedelje trajanja Konkursa. Organizator će svake nedelje sačiniti Rang listu i 5 (pet) Učesnika sa najvećim brojem bodova osvajaju  JBL Pulse 4 zvučnik. Presek svake nedelje se pravi nedeljom u ponoć, i to na sledeći način:

Prva nedelja: Od 06.07.2020. u 00:00:00 do 12.07.2020. u 23:59:59

Druga nedelja: Od 13.07.2020. u 00:00:00 do 19.07.2020. u 23:59:59

Treća nedelja: Od 20.07.2020. u 00:00:00 do 26.07.2020. u 23:59:59

Četvrta nedelja: Od 27.07.2020. u 00:00:00 do 02.08.2020. u 23:59:59

Peta nedelja: Od 03.08.2020. u 00:00:00 do 09.08.2020. u 23:59:59

Šesta nedelja: Od 10.08.2020. u 00:00:00 do 16.08.2020. u 23:59:59

Sedma nedelja: Od 17.08.2020. u 00:00:00 do 23.08.2020. u 23:59:59

Osma nedelja: Od 24.08.2020. u 00:00:00 do 30.08.2020. u 23:59:59

Deveta nedelja: Od 31.08.2020. u 00:00:00 do 06.09.2020. u 23:59:59

 

 

4.4.3. Mesečna nagrada

 

Svakog meseca, tokom 2 (dva) meseca koliko traje Konkurs, odlučuje se o dobitnicima ukupno 6 (šest) Mesečnih nagrada. Organizator će svakog meseca sačiniti Rang listu i po 3 (tri) Učesnika sa najvećim brojem bodova osvaja telefon iPhone 11 Pro zajedno sa slušalicama AirPods Pro.

Presek se pravi na sledeći način:

Prvi mesec: Od 06.07.2020. u 00:00:00 do 03.08.2020. u 23:59:59

Drugi mesec: Od 04.08.2020. u 00:00:00 do 06.09.2020. u 23:59:59

 

5. Preuzimanje nagrada

 

5.1. Učesnici koji budu proglašeni za dobitnike Dnevne, Nedeljne ili Mesečne nagrade biće kontaktirani najkasnije u roku od 48 sati nakon objavljivanja dobitnika Dnevne, Nedeljne ili Mesečne nagrade putem Vibera i to putem poruke 1na1 (u daljem tekstu: Obaveštenje), gde je potrebno da dalje Organizatoru dostave svoje podatke - i to ime i prezime, JMBG, broj telefona kao i email adresu.
Dobitnici su dužni da u roku od najviše 48 sati od Obaveštenja odgovore Organizatoru na Obaveštenje putem Vibera ili na drugi način koji Organizator bude smatrao za relevantan. Slanjem odgovora sa navedenim podacima, dobitnik potvrđuje da prihvata osvojenu nagradu. Ukoliko u navedenom roku Učesnik koji bude proglašen za dobitnika ne odgovori na Obaveštenje ili ne dostavi tražene podatke smatraće se da isti ne prihvata nagradu i neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu o
vog Konkursa, a nagrada će biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

 

5.2. Prilikom Obaveštavanja, Organizator će obavestiti dobitnika o datumu predaje odnosno korišćenja osvojene Dnevne, Nedeljne ili Mesečne nagrade. Prilikom preuzimanja osvojene nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kog je vidljivo ime, prezime i JMBG lica koje je prijavljeno prilikom Obaveštavanja. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili nije punoletan, nagrada će se dodeliti prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

5.3. Učesnici koji su dali netačne ili nepotpune podatke gube pravo na nagradu.

5.4. Učesnici koja su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

5.5. Dobitnik je dužan da sačuva račune na kojima je vidljiv Kod koji je fotografisao prilikom prijave na Javni nalog. Dnevne nagrade će dobitnicima biti slate poštom, dok će dobitnik Nedeljne ili Mesečne nagrade prilikom preuzimanja osvojene nagrade potpisati odgovarajući formular.

 

5.6. U slučaju da iz bilo kog razloga dobitnik ne može da preuzme Nedeljnu ili Mesečnu nagradu, nagrada će, u tom slučaju, biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Rang listi koji predstavlja potencijalnu zamenu za dobitnika koji ne može da preuzme nagradu ili iz razloga propisanih ovim Pravilima ne ostvaruje pravo na nagradu.

 

5.7. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom  iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora, kao ni u slučaju da se dobitnik ne oglasi, kako bi potvrdio da je obavešten o prijemu nagrade.

5.8. Nedeljne i Mesečne nagrade su neprenosive, a u slučaju da dobitnik nije u mogućnosti da ove nagrade iskoristi, nema pravo da iste prenese na treća lica, već će iste biti dodeljene prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

5.9. Ukoliko naredni Učesnik nije u mogućnosti, iz bilo kog razloga da prihvati nagradu, Organizator zadržava pravo na Nedeljnu i/ili Mesečnu nagradu i dodeliće je prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

5.10. Sve ostale detalje u vezi sa nagradom, a koji ovde nisu navedeni, Organizator će blagovremeno saopštiti dobitniku.

 

6. Lični podaci

6.1. Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu, SMS poruke na mobilni telefon i telefonske pozive na mobilni broj telefona u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa Organizatora.

6.2. Učesnici na Konkursu pristaju da se podaci i materijali koji sadrže lične podatke i zapise, koje stavljaju na raspolaganje Organizatoru i to putem prijave na Konkurs, čuvaju, beleže i objavljuju i na drugi način obrađuju isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, drugim primenjivim zakonima i ovim Pravilima i u svrhu učešća na Konkursu, i isključivo od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora.

6.3. Svim dobitnicima Nedeljne i Mesečne nagrade će biti ponuđen formular-pristanak da se njihova imena i lični podaci javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, kao što su: ime, prezime, slika, video materijal, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost, a u vezi su sa Konkursom. Takođe, ova izjava će sadržati saglasnost da se navedeni podaci mogu koristiti od strane Organizatora tako da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.

6.4. Svi podaci o dobitnicima se čuvaju i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, do 01.02.2021. godine i to za svrhu prijave poreza. Nakon ovog datuma, svi podaci se nepovratno brišu.

6.5. Lice za zaštitu podataka o ličnosti Organizatora je Mihailo Đuričić, e-mail adresa: mihailo.djuricic@heineken.com

 

7. Pitanja u vezi sa Konkursom

7.1. Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na sledeći info mail info.serbia@heineken.com ili besplatnim  pozivom na broj 0800/100 400. Radno vreme korisničkog servisa je radnim danima od 9:00 do 23:00.

 

8. Završne odredbe

8.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa.

8.2. Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem internet stranice Organizatora www.heineken.rs, kao i Javnog Naloga

8.3. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa,

uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na internet stranici.

8.4. Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju spora između Učesnika Konkursa u vezi sa vlasništvom nad poslatim kodom ili sim kartice sa koje je komunicirano, te će Učesnik koji je koristio kod ili sim karticu na kojoj postoje prava trećih lica biti isključivo odgovoran i obeštetiće kako ta treća lica, tako i Organizatora.

8.5. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.

8.6. Ova Pravila objavljuju se na internet stranici Organizatora www.heineken.rs

 

Dobitnici konkursa

Dobitnici Nedeljne nagrade - prva nedelja:

3Y9UBW
M5CV1G
XQIUV0
0HLQNH
W8L0R3

Dobitnici Nedeljne nagrade - druga nedelja:

WTJ59H
958YIX
8H83DH
J8GYYB
2CBU21

Dobitnici Nedeljne nagrade - treća nedelja:

VXF3Y3
DI3WQL
F5VMSW
U8W17T
9M3KWK

Dobitnici Nedeljne nagrade - četvrta nedelja:

NNJR22
KNUXDW
WIYPDX
LMLFH7
1L1X17

Dobitnici Nedeljne nagrade - peta nedelja:

4NDKLN
TILIFM
NYMCD5
YM6WHR
6N59JW

Dobitnici Nedeljne nagrade - šesta nedelja:

ZGSCH2
2T1N8H
SXOJM5
94MZHI
2WTU7R

Dobitnici Nedeljne nagrade - sedma nedelja:

UK9491
BD2FJG
G6MH71
8U9THI
9WPX9Y

Dobitnici Nedeljne nagrade - osma nedelja:

5L1VF0
WOFYMZ
U5J323
HWJRFH
3PIOFJ

Dobitnici Nedeljne nagrade - deveta nedelja:

8VUPOY
I9XFOG
BH61C2
4QTWLK
U065X2

Dobitnici Mesečne nagrade - prvi mesec:

3Y9UBW
WTJ59H
VXF3Y3

Dobitnici Mesečne nagrade - drugi mesec:

958YIX
2T1N8H
ZGSCH2

Pratite nas

Facebook Twitter YouTube