U skladu sa članom 232. Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, Službeni list SCG, br. 1/2003 – Ustavna povelja i Službeni glasnik RS, br. 18/2020), zastupnici društva Heineken Srbija doo Zaječar, sa registrovanim sedištem u Zaječaru, na adresi Železnička broj 2 (u daljem tekstu „Organizator“), usvajaju dana 12.02.2021. sledeća:

PRAVILA

NAGRADNOG KONKURSA
“NAVIJAJ I OSVOJI!”

1. Opšte odredbe

 

 • 1.1.Radi organizovanja nagradnog konkursa pod nazivom “NAVIJAJ I OSVOJI!” (u daljem tekstu „Konkurs”) zastupnici Organizatora donose ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu „Pravila“).

   

 • 1.2.Konkurs se organizuje na osnovu Javnog obećanja nagrade, u skladu sa članom 232 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93, „Sl. list SCG“, br. 1/2003-Ustavna povelja i „Sl. glasnik RS“, br.18/2020).

   

 • 1.3.Naziv Konkursa je “NAVIJAJ I OSVOJI!”.

   

 • 1.4.Konkurs počinje dana 15.02.2021. godine u 00:00 časova i završava se dana 09.05.2021. godine u 23:59 časova.

   

 • 1.5.U toku Konkursa se dodeljuju tri vrste nagrada: instant nagrade u vidu korisničkog koda (u daljem tekstu: „Instant nagrade“), za gledanje utakmice na mikrosajtu na poddomenu https://live.tvarenasport.com/ (u daljem tekstu: „Mikrosajt“), nagrade za učesnike koji su osvojili najviše bodova u toku dana (u daljem tekstu: „Dnevne nagrade“) i nagrade za učesnike koji su osvojili najviše bodova u toku nedelje (u daljem tekstu: „Nedeljne nagrade“).

   

 • 1.6.Proglašenje dobitnika nagrada Konkursa će biti izvršeno na način i u rokovima propisanim Pravilima, a na osnovu rang liste koju sastavlja žiri (u daljem tekstu: Rang lista).

   

 • 1.7.Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora i to piva robne marke Heineken.

   

 • 1.8.Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, izuzev teritorije AP Kosova i Metohije.

   

 • 1.9.Konkurs se organizuje putem Viber Public Account-a pod nazivom Heineken® Srbija, a na način i pod uslovima bliže opisanim u ovim Pravilima.

   

 • 1.10.Predmet Konkursa je sakupljanje najviše bodova putem Viber Public Account-a Heineken® Srbija.

 

2. Pravo učestvovanja na Konkursu


2.1. Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:


2.1.1. lica koja su navršila 18 godina života,


2.1.2. državljani Republike Srbije,


2.1.3. sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije

            (u daljem tekstu : Učesnik)

 

2.2. Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:


2.2.1. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca;

 

2.2.2. lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca.

 

3. Mehanizam Konkursa

 

3.1. Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu u bilo kom segmentu potrebno je da kupi pivo robne marke Heineken i to u pakovanju 0,5l limenka ili 0,4l povratna boca sa dizajnom srebrnog UEFA Champions League pehara preko crvene zvezde na zelenoj limenci ili boci (u daljem tekstu: Heineken), i pronađe osmocifreni alfanumerički kod, koji se nalazi ispod zatvarača (u daljem tekstu „Kod“).

 

3.2. Nakon kupovine Heinekena potrebno je da Učesnik preduzme sledeće korake:

 

3.2.1. Zaprati Heineken® Srbija Viber Public Account (u daljem tekstu: Javni nalog), koji može pronaći klikom na ikonicu "lupa" u gornjem desnom uglu i unošenjem teksta Heineken Srbija. Nakon što se učesnik pridruži zajednici, potrebno je da klikne na ikonicu Chatbota kako bi pokrenuo interakciju i stekao mogućnost da učestvuje u Konkursu. Učesnik je dužan da za sve vreme trajanja Konkursa do samog uručenja nagrade prati Javni nalog. U slučaju da u bilo kom momentu Učesnik otprati Javni nalog smatraće se da je odustao od takmičenja, te se ranije Kodovi i prikupljeni bodovi neće uzeti u obzir. U slučaju ponovne prijave krenuće sa novom registracijom koraka definisanih u 3.2.1. do 3.2.4, te novim slanjem Kodova koji učestvuju u Konkursu.

 

3.2.2. U polju „Poruka”/„Message” potvrdi da ima navršenih 18 godina. Ukoliko odgovori negativno na pitanje da li ima navršenih 18 godina, korisnik će biti blokiran od dalje komunikacije sa nalogom.

 

3.2.3. Pročita i prihvati Pravila (koja se nalaze na internet stranici Organizatora www.heineken.rs, a na koje Učesnik može pristupiti klikom na dugme Pravila koje se nalazi na Javnom nalogu), kada će ponovo biti u obavezi da potvrdi da je navršio 18 godina. Nakon toga korisnik će dobiti povratnu poruku sa šestocifrenim alfanumeričkim kodom, koji predstavlja njegov jedinstveni broj za potrebe Konkursa (u daljem tekstu: Jedinstveni broj). Nakon dobijanja Jedinstvenog broja, Učesnik više ne mora da prolazi korake 3.2.1, 3.2.2. i 3.2.3, ali je dužan da za sve vreme trajanja Konkursa prati Javni nalog kako je to navedeno u 3.2.1. Jedinstveni broj služi da se odredi dobitnik nagrade, s obzirom da Rang lista koju žiri sastavlja nakon odlučivanja o dobitnicima Dnevne i Nedeljne nagrade, ne sadrži ime i prezime Učesnika, već samo Jedinstveni broj Učesnika.

 

3.2.4. Nakon što ispuni uslove iz člana 3.2.1, 3.2.2. i 3.2.3 ovih Pravila, Učesnik dalje u polju „Poruka”/„Message” Kod, na koji način se prijavljuje za učešće u Konkursu. Nakon unosa Koda Učesnik dobija poruku kojom se potvrđuje da je njegov kod ispravan i dobija korisnički kod za gledanje utakmice Lige šampiona na Mikrosajtu. Osim potvrdne poruke, Učesnik nakon poslatog Koda stiče pravo da učestvuje u kvizu znanja iz oblasti UEFA Champions League (u daljem tekstu: Kviz).

3.2.5. Pravila Kviza su sledeća: Učesnik odgovara na 3 pitanja iz oblasti UEFA Lige šampiona, a za svako pitanje na raspolaganju ima 10 sekundi i 3 ponuđena odgovora. Svaki tačan odgovor vredi jedan poen. U slučaju da Učesnik ne odgovori u roku od 10 sekundi, smatraće se kao da je netačno odgovorio. Po završetku Kviza, Učesnik dobija svoj rezultat kojim se na Rang listi rangira za Dnevnu i Nedeljnu nagradu.


3.2.6. Učesnik
može, za vreme trajanja Konkursa, poslati neograničen broj Kodova i tako steći uslov za učestvovanje u Kvizu. Unosi koji nisu potvrđeni kroz sistem, koji su netačni ili pak nisu prijavljeni i uneti na način objašnjen u članu 3.2.4. neće biti važeći i neće omogućiti kupcu da učestvuje u Konkursu. U slučaju da je Učesnik odigrao kviz, ali se ispostavi da je Kod koji je poslao neispravan iz bilo kog razloga, poeni koje je ostvario na kvizu mu se neće računati. Jednom poslat Kod ne može se koristiti više puta. Korisnik koji tri puta bude poslao nevažeći Kod će biti blokiran i diskvalifikovan iz Konkursa.

 

3.3. Nakon svake ponovne kupovine potrebno je da Učesnik pristupi Javnom nalogu i preduzme korake navedene u članu 3.2.4 Pravila.

 

3.4. Nakon validiranja Koda, Učesnik u svakom trenutku može proveriti broj bodova koje ima, kao i na kojoj se poziciji na Rang listi nalazi. Ova provera se vrši unošenjem komande „lista“ na Javnom nalogu.

 

3.5. Učesnik je dužan da čuva zatvarače sa Kodovima i da iste prezentuje i preda Organizatoru na njegov zahtev bez obzira na to za koju se nagradu takmiči.

 

3.6. Učesnik je obavezan da poštuje sva pravila koja propisuje Viber i u slučaju nepoštovanja istih će se smatrati isključivo odgovornim i obeštetiće Viber, kao i Organizatora.

 

3.7. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom korišćenja Javnog naloga, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa. U Konkursu će Kodovi biti prihvatani samo preko Viber aplikacije na mobilnim uređajima. 

 

3.8. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takođe, Učesnik koji tri puta bude poslao Kod koji nije Kod po specifikaciji koju smo naveli u članu 3.1 Pravila će biti blokiran. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika.

 

3.9. Komisija koju formira Organizator se sve vreme trajanja Konkursa stara o ispunjenosti svih uslova, ispravnosti i formiranju Rang liste, ispunjenosti uslova od strane Učesnika i nadgleda ispravnost sprovođenja samog Konkursa.

 

 

4. Izbor i odlučivanje o dobitnicima nagrada

 

4.1. Tokom Konkursa dobitnici Dnevne i Nedeljne nagrade se određuju na osnovu bodova koje Učesnik skupi učestvujući u Kvizu. Instant nagradu dobija svako ko pošalje validni Kod.

 

4.2. Jedinstveni brojevi dobitnika će biti objavljeni putem Arena Sport portala, Javnog naloga kao i na drugi način za koji Organizator smatra da je potrebno uključujući i sve medije (štampani, elektronski, itd).

 

4.3. Jedan Učesnik može osvojiti samo jednu Nedeljnu nagradu i samo dve Dnevne nagrade, bez obzira na to sa koliko različitih brojeva telefona je poslao odgovor tj. bez obzira na to koliko Jedinstvenih brojeva ima. Jedan Učesnik može osvojiti neograničen broj Instant nagrada, odnosno, svaki put kada učestvuje ostvaruje pravo na Instant nagradu odnosno korisnički kod kojim može gledati utakmicu Lige šampiona.

 

PRIMER: Učesnik se prijavio za učestvovanje na Konkursu sa dva različita broja telefona i dobio je dva Jedinstvena broja i to AAAAA1 i BBBBB2; U slučaju da Jedinstveni broj AAAAA1 osvoji Dnevnu nagradu, a Jedinstveni broj BBBBB2 osvoji Nedeljnu nagradu, Učesnik će biti dobitnik obe nagrade, ali ako Jedinstveni broj AAAAA1 osvoji Nedeljnu nagradu i Jedinstveni broj BBBBB2 isto osvoji Nedeljnu nagradu, Učesnik će biti dobitnik samo jedne Nedeljne nagradu.

 

4.4. Ukupno postoji 840 (84*10) Dnevnih i 36 (12x3) Nedeljnih nagrada koje Organizator dodeljuje, pri čemu je Organizator obezbedio dovoljan broj Instant nagrada za sve Učesnike koji pošalju Kod, kako je predviđeno u glavi 3 „Mehanizam Konkursa“. Nagrade se dodeljuju po sledećoj dinamici:

 

4.4.1. Instant nagrada

 

Svaki korisnik koji pošalje Kod će dobiti korisnički kod putem kog će moći da gleda sve Arena Sport kanale na Mikrosajtu. Ovaj korisnički kod važi 24h od trenutka logovanja na Mikrosajt. Organizator ne odgovara za kvalitet prenosa (streama) niti za eventualno otežano praćenje ili nemogućnost praćenja prenosa koji su uzrokovani od strane server hosta (Arene sport) i/ili koji su uzrokovani višom silom.

 

Napomena: Korisnički kodovi za gledanje utakmice Lige šampiona na Mikrosajtu (Instant nagrade) se mogu iskoristiti najkasnije do 01.06.2021. godine nakon čega Mikrosajt više neće biti u funkciji.

 

4.4.2. Dnevna nagrada

 

Svakog dana, tokom 84 (osamdeset četiri) dana koliko traje Konkurs, odlučuje se o dobitnicima ukupno 840 (osamsto četrdeset) Dnevnih nagrada i to po 10 (deset) nagrada svakog dana trajanja Konkursa. Organizator će svakog dana sačiniti Rang listu i 10 Učesnika sa najvećim brojem bodova osvaja UEFA Champions League ranac. Presek svakog dana se pravi u ponoć. U slučaju da više Učesnika ima isti broj bodova, Učesnik koji je je ranije sakupio taj broj bodova će se smatrati uspešnijim.

 

4.4.3. Nedeljna nagrada

 

Svake nedelje, tokom 12 (dvanaest) nedelja koliko traje Konkurs, odlučuje se o dobitnicima ukupno 36 (trideset šest) Nedeljnih nagrada i to po 3 (tri) nagrade svake nedelje trajanja Konkursa. Organizator će svake nedelje sačiniti Rang listu i 3 (tri) Učesnika sa najvećim brojem bodova osvajaju Sony televizor. Presek svake nedelje se pravi nedeljom u ponoć, i to na sledeći način:

Prva nedelja: Od 15.02.2021. u 00:00:00 do 21.02.2021. u 23:59:59

Druga nedelja: Od 22.02.2021. u 00:00:00 do 28.02.2021. u 23:59:59

Treća nedelja: Od 01.03.2021. u 00:00:00 do 07.03.2021. u 23:59:59

Četvrta nedelja: Od 08.03.2021. u 00:00:00 do 14.03.2021. u 23:59:59

Peta nedelja: Od 15.03.2021. u 00:00:00 do 21.03.2021. u 23:59:59

Šesta nedelja: Od 22.03.2021. u 00:00:00 do 28.03.2021. u 23:59:59

Sedma nedelja: Od 29.03.2021. u 00:00:00 do 04.04.2021. u 23:59:59

Osma nedelja: Od 05.04.2021. u 00:00:00 do 11.04.2021. u 23:59:59

Deveta nedelja: Od 12.04.2021. u 00:00:00 do 18.04.2021. u 23:59:59

Deseta nedelja: Od 19.04.2021. u 00:00:00 do 25.04.2021. u 23:59:59

Jedanaesta nedelja: Od 26.04.2021. u 00:00:00 do 02.05.2021. u 23:59:59
Dvanaesta nedelja: Od 03.05.2021. u 00:00:00 do 09.05.2021. u 23:59:59

 

 

 

5. Preuzimanje nagrada

 

5.1. Učesnici koji budu proglašeni za dobitnike Dnevne ili Nedeljne nagrade biće kontaktirani najkasnije u roku od 48 sati nakon objavljivanja dobitnika Dnevne ili Nedeljne nagrade putem Vibera i to putem poruke 1na1 (u daljem tekstu: Obaveštenje), gde je potrebno da dalje Organizatoru dostave svoje podatke - i to ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, broj telefona kao i email adresu.
Dobitnici su dužni da u roku od najviše 48 sati od Obaveštenja odgovore Organizatoru na Obaveštenje putem Vibera ili na drugi način koji Organizator bude smatrao za relevantan. Slanjem odgovora sa navedenim podacima, dobitnik potvrđuje da prihvata osvojenu nagradu. Ukoliko u navedenom roku Učesnik koji bude proglašen za dobitnika ne odgovori na Obaveštenje ili ne dostavi tražene podatke smatraće se da isti ne prihvata nagradu i neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu o
vog Konkursa, a nagrada će biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

 

5.2. Prilikom Obaveštavanja, Organizator će obavestiti dobitnika o datumu predaje odnosno korišćenja osvojene Dnevne ili Nedeljne nagrade. Isporuka Dnevne ili Nedeljne nagrade će biti izvršena najkasnije 30 dana nakon objavljivanja dobitnika svake pojedinačne Dnevne ili Nedeljne nagrade. Prilikom preuzimanja osvojene nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kog je vidljivo ime, prezime i JMBG lica koje je prijavljeno prilikom Obaveštavanja. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili nije punoletan, nagrada će se dodeliti prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

 

5.3. Učesnici koji su dali netačne ili nepotpune podatke gube pravo na nagradu.

 

5.4. Učesnici koja su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

 

5.5. Dobitnik je dužan da sačuva zatvarač na kom je vidljiv Kod koji je uneo prilikom prijave na Javni nalog i osvajanja Instant nagrade. Dnevne nagrade će dobitnicima biti slate poštom, dok će dobitnik Nedeljne nagrade prilikom preuzimanja osvojene nagrade potpisati odgovarajući formular.

 

5.6. U slučaju da iz bilo kog razloga dobitnik ne može da preuzme Nedeljnu nagradu, nagrada će, u tom slučaju, biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Rang listi koji predstavlja potencijalnu zamenu za dobitnika koji ne može da preuzme nagradu ili iz razloga propisanih ovim Pravilima ne ostvaruje pravo na nagradu.

 

5.7. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom  iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora, kao ni u slučaju da se dobitnik ne oglasi, kako bi potvrdio da je obavešten o prijemu nagrade.

 

5.9. Nedeljne nagrade su neprenosive, a u slučaju da dobitnik nije u mogućnosti da ove nagrade iskoristi, nema pravo da iste prenese na treća lica, već će iste biti dodeljene prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

 

5.10. Ukoliko naredni Učesnik nije u mogućnosti, iz bilo kog razloga da prihvati nagradu, Organizator zadržava pravo na Nedeljnu nagradu i dodeliće je prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

 

5.11. Sve ostale detalje u vezi sa nagradom, a koji ovde nisu navedeni, Organizator će blagovremeno saopštiti dobitniku.

 

6. Lični podaci


6.1. Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu, SMS poruke na mobilni telefon i telefonske pozive na mobilni broj telefona u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa i proizvoda Organizatora.


6.2. Učesnici na Konkursu pristaju da se podaci i materijali koji sadrže lične podatke i zapise, koje stavljaju na raspolaganje Organizatoru i to putem prijave na Konkurs, čuvaju, beleže i objavljuju i na drugi način obrađuju isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, drugim primenjivim zakonima i ovim Pravilima i u svrhu učešća na Konkursu, i isključivo od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora.

 

6.3. Svim dobitnicima Nedeljne nagrade će biti ponuđen formular-pristanak da se njihova imena i lični podaci javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, kao što su: ime, prezime, slika, video materijal, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost, a u vezi su sa Konkursom. Takođe, ova izjava će sadržati saglasnost da se navedeni podaci mogu koristiti od strane Organizatora tako da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.

 

6.4. Svi podaci o dobitnicima se čuvaju i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, do 01.02.2022. godine i to za svrhu prijave poreza. Nakon ovog datuma, svi podaci se nepovratno brišu.

 

6.5. Lice za zaštitu podataka o ličnosti Organizatora je Mihailo Đuričić, e-mail adresa: mihailo.djuricic@heineken.com

 

 

7. Isključenje i ograničenje odgovornosti

 

7.3. Pored ranije navedenih slučajeva isključenja odgovornosti, Organizator neće biti odgovoran niti u slučaju prekida direktnog prenosa Lige Šampiona, nemogućnosti uspostavljanja signala ili ma kakvog drugog prekida, tehničke greške, odnosno otežanog ili onemogućenog prenosa slike i zvuka, a koji su posledica više sile, nepažnje ili štete načinjene od strane dobitnika ili trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

 

8. Pitanja u vezi sa Konkursom


8.1. Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na sledeći info mail
info.serbia@heineken.com ili besplatnim  pozivom na broj 0800/100 400 u periodu od 9 do 17 časova.

 

9. Završne odredbe

 

9.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa.


9.2. Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem internet stranice Organizatora
www.heineken.rs, kao i Viber Javnog Naloga

 

9.3. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa,

uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na internet stranici.


9.4. Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju spora između Učesnika Konkursa u vezi sa vlasništvom nad poslatim kodom ili sim kartice sa koje je komunicirano, te će Učesnik koji je koristio kod ili sim karticu na kojoj postoje prava trećih lica biti isključivo odgovoran i obeštetiće kako ta treća lica, tako i Organizatora.


9.5. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.

 

9.6. Ova Pravila objavljuju se na internet stranici Organizatora www.heineken.rs


Dobitnici Nedeljnih nagrada1. nedelja
XO8612
1J3RBB
MRR15D

2. nedelja
QY61T0
9DYZ0X
GHQBW5

3. nedelja
M5DNX5
84FP88
NZ9ZW1

4. nedelja
6UTGC8
5LCH59
M9I02K

5. nedelja
MO8TQ8
TL6PH1
8W66LC

6. nedelja
CK2NGD
PQHYB5
HPT8RJ

Pratite nas

Facebook Twitter YouTube