1.Allmänt

[Heineken Brouwerijen B.V., Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, the Netherlands]HEINEKEN (som även avses med ” vi” eller ” oss”) är personuppgiftsansvarig för behandling av alla personuppgifter som samlas in genom denna webbplats som är tillägnad vårt varumärke Heineken (”webbplatsen”). HEINEKEN respekterar din integritetsrätt och åtar sig att lagra och hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt i enlighet med vårt lagliga ansvar enligt gällande dataskyddslagar.

Läs noga igenom denna Integritetspolicy då den innehåller viktig information för din förståelse av våra arbetssätt angående alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi på annat sätt samlar in i anslutning till webbplatsen (”Personuppgifter ”).

2.Vilka Personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dina Personuppgifter

Du kan använda den största delen av vår Webbplats utan att behöva lämna några Personuppgifter till oss. För vissa tjänster eller aktiviteter måste du lämna Personuppgifter till oss för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, produkten eller för att du ska kunna delta i en aktivitet. Efterfrågade uppgifter på webbplatsen som är markerade med en asterisk är obligatoriska. Om du inte lämnar de efterfrågade uppgifterna kan vi inte leverera tjänsten eller produkten eller kan du inte delta i aktiviteten. Utöver uppgifter som du måste lämna till oss för att delta i aktiviteter/kampanjer, samlar vi in vissa uppgifter när du besöker vår Webbplats.

-      deltagande i kampanjer, prisdragningar, tävlingar
Om du deltar i tävlingar eller evenemang, beroende på kampanj, prisdragning eller tävling, ber vi dig uppge ditt namn, e-postadress, hemadress, telefonnummer och svar på öppna frågor, för att kunna ”vinna”. Om behov finns att skicka priser till dig med vanlig post (t.ex. biljetter eller produkter) kommer vi också att be om fysisk adress eller andra specifika uppgifter som krävs för att överlämna ett pris till dig. Vi behöver dessa uppgifter för att behandla ditt deltagande och för att kunna informera dig om ditt pris eller skicka priserna till dig. Alla uppgifter om ditt deltagande i våra kampanjer, prisdragningar och tävlingar lagras av oss under en längsta period av sex månader efter tävlingens avslutande. Uppgifterna används inte för andra syften och du inte specifikt har meddelats om sådana syften och/eller blivit ombedd om föregående medgivande.

-      uppgifter när du kontaktar oss
Om du besöker vår webbplats och har en fråga eller annan anmärkning kan du lämna vårt Kontaktformulär. Du tillfrågas då om ditt namn, e-postadress och uppgifter direkt knutna till din förfrågan. Vi använder endast dessa uppgifter för att besvara din fråga. Vi registrerar dina förfrågningar, frågor och våra svar och andra åtgärder för hanteringen av din förfrågan. Vi bevarar alla uppgifter i sex månader efter att din fråga eller klagomål har besvarats eller lösts eller att ärendet har stängts.

-      Uppgifter om ditt besök på och användning av vår Webbplats;
Vi samlar in vissa uppgifter när du besöker vår Webbplats, exempelvis din PI-adress, vilka webbsidor du besöker, enhetskategori, webbläsare och typ av Internetwebbläsare, klick och visningar. Uppgifterna om ditt användande av Webbplatsen och tjänsterna gör det möjligt för oss att bygga segment, dvs. grupper av besökare eller kunder med ett antal gemensamma kännetecken såsom åldersgrupp, kön eller geografiskt område. Du kommer sannolikt att tillhöra ett av våra segment. Vi använder segment för att specialanpassa Webbplatsen och t.ex. ändra ordningen på sökresultat eller var vi placerar vissa erbjudanden för att du ska ha större möjlighet att se dem. Vi kan även använda segment för att visa webbreklam som vi tror är relevant för dig och för att skícka kommersiella meddelanden till dig.
Vi använder dessa Personuppgifter efter vad som är nödvändigt för våra legitima intressen av att förespråka våra produkter och tjänster för våra kunder och webbplatsbesökare, för att kunna locka fler slutkunder och öka försäljningen av våra produkter och tjänster. Vi bevarar Personuppgifterna under en längsta period av 14 månader.

-      marknadsföring;
vi kan kombinera uppgifter om dina webbsökningar (klick och visningar), dina inställningar på vår Webbplats, dina förfrågningar om kundtjänst och kontakthistorik. Med dessa uppgifter kan vi använda olika kanaler för kontakthantering och marknadsföring av våra produkter och tjänster till dig via e-post, post, sociala media, telefon eller webbreklam, vilket kan innebära personanpassning av Webbplatsens innehåll och erbjudanden så att dessa ”skräddarsys” efter dina preferenser. Du kan alltid avstå från att motta utskick via vårt nyhetsbrev, direktpost, sociala media och telefon och du kan alltid invända mot användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringssyften (läs paragraferna nedan för att få mer information om hur detta går till).
Vi använder dessa Personuppgifter efter vad som är nödvändigt för våra legitima intressen av att förespråka våra produkter och tjänster för våra kunder och webbplatsbesökare, för att kunna locka fler slutkunder och öka försäljningen av våra produkter och tjänster. Vi bevarar Personuppgifterna enligt vad som anges för de relevanta syftena för insamling av Personuppgifterna (t.ex. när vi kontaktas, när vår Webbplats besöks och för deltagande i prisdragningar). Personuppgifterna skall i allmänhet raderas eller anonymiseras inom en längsta period av 14 månader.

-      Underhåll och optimering av Webbplatsen;
Dina personuppgifter används även för underhåll och analys av Webbplatsen för att lösa kvalitetsproblem, förbättra tillgängligheten och användarupplevelsen. Vi för logg över all användning av Webbplatsen.
Vår användning av dina Personuppgifter för dessa syften är nödvändig för vårt legitima intresse och uppgifterna bevaras under en längsta period av 14 månader och loggar av besöken på Webbplatsen raderas inom 14 månader efter att de skapas.

3.Hur vi lämnar ut dina Personuppgifter

Vi kan behöva lämna ut Personuppgifter till tredje parter som vi anlitar för att tillhandahålla tjänster och produkter och för att driva Webbplatsen. Dessa tredje parter är:

  • Företag i HEINEKEN-koncernen för syftet att lagra Personuppgifter som behandlas via Webbplatsen genom delade IT-system
  • tjänsteleverantörer där sådana behövs för att leverera en tjänst eller dataanalystjänster till oss
  • Tjänsteleverantörer som vi anlitar för att organisera kampanjer och marknadsaktiviteter
  • Första och tredje parters reklamföretag
  • Mediabyråer för marknadsföringssyften och undersökningssyften
  • Om det skulle inträffa att HEINEKEN säljer alla eller delar av sina tillgångar eller andelar av ett företag i HEINEKEN-koncernen till tredje part kan dina personliga uppgifter överlämnas till denna tredje part.

Dessa parter kan finnas i EU eller andra länder i det europeiska ekonomiska området eller på andra platser i världen. När Personuppgifter lagras av oss utanför EEG säkerställer vi att skydd på lämplig nivå används för de överförda uppgifterna. Vi kräver av våra tjänsteleverantörer att de vidtar lämpliga åtgärder för att skydda sekretess och säkerhet för Personuppgifter.

Vi kan även behöva tillhandahålla Personuppgifter till lagverkställande organ för att uppfylla alla lagliga skyldigheter eller domstolsorder.

4.Personuppgifters säkerhet

"Vi vidtar lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda insamlade Personuppgifter genom Webbplatsen från missbruk eller olyckshändelser, olagligt eller otillåtet förstörande, förlust, ändring, avslöjande, anskaffning eller åtkomst, som är förenliga med tillämpliga sekretess- och dataskyddslagar och bestämmelser. Ingen Internetbaserad plats kan dock skyddas fullständigt och vi kan inte hållas ansvariga för otillåten eller oavsiktlig åtkomst utanför vår kontroll. Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi är inte ansvariga för sekretessrutiner, innehåll eller säkerhet som används på sådana webbplatser och de är inte underställda denna Integritetspolicy. Vårt råd till dig är att alltid läsa sådana webbplatsers integritetspolicy."

5.Bevarande av dina Personuppgifter

Vi bevarar dina Personuppgifter så länge det, enligt vad lagen medger, krävs för att vi ska kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster till dig eller för andra syften som nämns i denna Integritetspolicy. Det specifika villkoren om bevarande anges i denna Integritetspolicy för vart och ett av de relevanta syftena. Vi vidtar rimliga åtgärder för att förstöra eller avidentifiera Personuppgifter som vi förfogar över om de inte längre behövs för ovan angivna syften eller efter utgången av den fastställda bevarandeperioden.

6.Cookiefiler

De flesta av uppgifterna som tas upp i denna Integritetspolicy samlas in genom vår användning av cookiefiler och liknande tekniker. Cookiefiler är små textfiler som innehåller små informationsmängder och som laddas ner och kan lagras på din enhet, t.ex. dator, surfplatta eller mobiltelefon. De tekniker vi använder som kan likna cookiefiler är spårningspixlar, javaskript, taggar och webbfyrar. Cookiefiler och liknande tekniker krävs ibland för att registrera dina kontoinställningar, språk och land men även för att vi ska kunna mäta och analysera dina besök på vår webbplats och för att visa personanpassad reklam på våra eller andra parters webbplatser. Om det krävs kommer du att tillfrågas om ditt medgivande till användning av cookiefiler. Mer information om vilka cookiefiler vi använder och hur vi använder dem finns i vår separata policy om cookiefiler som du hittar i sidfoten på denna Webbplats.

7.Sociala media

Du kan välja att vidarebefordra information på vår Webbplats via sociala media t.ex. [Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube].. Detta betyder att informationen som du vidareförmedlar, med namn och preferenser, blir synliga för besökare på dina personliga sidor. Vårt räd till dig är att noga läsa igenom de sociala mediernas integritetspolicy då dessa gäller för behandlingen av dina Personuppgifter hos dessa parter.

8.Barns integritet

Webbplatsen riktar sig inte till personer under 18 år (eller gällande lägsta ålder för konsumtion av ifrågavarande produkter). Vi samlar inte avsiktligt in Personuppgifter från personer under 18 år.

9.Din rätt till tillgång, korrigering, radering, begränsning och dataportabilitet

Du har rätt att begära en översikt över dina Personuppgifter som behandlas av eller på uppdrag av oss. Du har rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade (som lämpligt). Du kan verkställa denna rätt genom att använda detta webbformulär med en begäran om registerutdrag. Observera att förfrågningar som inte uppfyller HEINEKEN:s krav som framgår av tillämplig lag eller HEINEKEN:s riktlinjer kan begäras återtagna eller definitivt nekas och att vissa Personuppgifter kan undantas från sådan begäran om tillgång, rättning och radering enligt gällande dataskyddslag eller andra lagar och bestämmelser. Observera att du även kan radera Personuppgifter genom att avaktivera ditt användarnamn, men att di kommer att bevara Personuppgifter om det krävs av oss enligt lag, vilket gäller exempelvis försäljningsadministration.

Du har rätt att ta del av Personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format och under vissa omständigheter överför vi på din begäran dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt.

10.Din rätt att invända

Du har även under vissa omständigheter rätt att begära att vi slutar behandla dina Personuppgifter, men där vi på tvingande legitim grund fortsätter att behandla dina Personuppgifter. Du har dock rätt att invända mot vår användning av dina Personuppgifter för direktmarknadsföringssyften, inklusive profilering, och i sådana fall, tillmötesgår vi din begäran. Om du har givit ditt medgivande till vår användning av dina Personuppgifter har du rätt att återkalla ditt medgivande utan att det påverkar laguppfyllnaden i vår anvndning av dessa uppgifter före ditt återkallande.

11.Uppdateringar

Vi reviderar och uppdaterar denna Integritetspolicy från tid till annan. Alla ändringar av denna Integritetspolicy anslås på vår webbplats och vi meddelar dig om det i den utsträckning det är rimligen möjligt.

12.Kontakt

Om du har några andra frågor, invändningar mot vår användning av dina Personuppgifter eller ett klagomål på denna Integritetspolicy eller om vår hantering av dina Personuppgifter ber vi dig kontakta oss via detta webbformulär med en begäran om registerutdrag. Du har även rätt att lämna ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.

Följ oss

Facebook Twitter YouTube