Pravidlá a podmienky

Vitajte na našej webovej lokalite venovanej našej značke Heineken® (ďalej len „Webová lokalita“). Aby ste mohli navštíviť Webovú lokalitu, musíte mať zákonný vek na užívanie alkoholu vo vašej krajine.

Týmito pravidlami a podmienkami spolu s politikou ochrany osobných údajov a používania súborov cookie (ďalej len „Pravidlá“) sa riadi vaše používanie našej Webovej lokality.

Platnosť

Tieto Pravidlá sa vzťahujú na všetky návštevy a používanie Webovej lokality spoločnosti Heineken Brouwerijen B.V. so sídlom Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Holandsko (ďalej len „HEINEKEN“), ako aj na všetky informácie, odporúčania a/alebo služby, ktoré sú vám poskytované na tejto Webovej lokalite alebo prostredníctvom nej (ďalej len „Informácie“).

Používaním tejto Webovej lokality súhlasíte s platnosťou týchto Pravidiel. Upozorňujeme, že tieto Pravidlá sa môžu časom zmeniť. Takéto zmeny vstúpia do platnosti v momente uverejnenia zmenených Pravidiel. Používateľom Webovej lokality sa odporúča pravidelne si čítať Pravidlá, aby vedeli o možných zmenách.

Informácie a zodpovednosť

Informácie sú určené výlučne na všeobecné informovanie a nemožno ich považovať za odporúčania. Spoločnosť HEINEKEN nebude zodpovedná za žiadne škody vyplývajúce z používania (alebo z neschopnosti používania) tejto Webovej lokality, vrátane škôd spôsobených akoukoľvek nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií, pokiaľ takéto poškodenie nie je výsledkom akéhokoľvek zámerného zneužitia alebo hrubej nedbalosti zo strany spoločnosti HEINEKEN.

Spoločnosť HEINEKEN ďalej nebude zodpovedná za škody, ktoré môžu vyplynúť z používania prostriedkov elektronickej komunikácie, vrátane, no nie výlučne, škôd v dôsledku zlyhania alebo oneskorenia v poskytovaní elektronickej komunikácie, zachytávania alebo manipulácie s elektronickou komunikáciou tretími osobami alebo počítačových programami používanými na elektronickú komunikáciu a šírenie vírusov.

Práva duševného vlastníctva

Webová lokalita a jej celý obsah, prvky a funkcie (vrátane, ale nie výlučne, všetkých informácií, softvéru, textu, zobrazení, obrázkov, obrazového a zvukového obsahu a ich návrhu, výberu a usporiadania) sú vlastníctvom spoločnosti HEINEKEN, jej poskytovateľov licencií alebo iných poskytovateľov takéhoto materiálu a sú chránené na základe autorských práv, obchodnej značky, patentu, obchodného tajomstva a iných zákonov týkajúcich sa práv duševného vlastníctva a vlastníckych práv.

Webovú lokalitu môžete používať len na účely, ktoré neodporujú týmto Pravidlám. Môžete vytvárať kópie (častí) Webovej lokality na osobné použitie. Žiadnu časť obsahu na našej Webovej lokalite nesmiete používať na iné účely bez získania nášho písomného súhlasu.

Odškodnenie

Súhlasíte, že nás odškodníte v súvislosti so všetkými krokmi, nárokmi a záväzkami, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s vaším porušením týchto Pravidiel alebo akéhokoľvek nezákonného používania tejto Webovej lokality.

Rôzne

Každý z odsekov týchto Pravidiel platí samostatne. Ak akýkoľvek súd alebo príslušný úrad rozhodne, že ktorékoľvek z nich sú nezákonné alebo nevymožiteľné, zostávajúce odseky zostanú plne platné a účinné.

Tieto Pravidlá sa riadia holandskými právnymi predpismi. Akýkoľvek spor alebo nárok vzniknutý z používania Webovej lokality alebo v súvislosti s ním budú riešiť súdy mesta Amsterdam, Holandsko. 

Prosíme vás, aby ste tento obsah neposkytovali nikomu, kto nedosiahol zákonnú vekovú hranicu na požívanie alkoholu.

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všeobecné

Heineken Brouwerijen B.V., so sídlom na Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Holandsko (ďalej len “HEINEKEN”) je prevádzkovateľom spracovania všetkých osobných údajov získaných prostredníctvom tejto webovej lokality venovanej našej značke Heineken® (ďalej len “Webová lokalita”). Spoločnosť HEINEKEN rešpektuje vaše súkromie a dodržiava príslušné zákony na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť HEINEKEN spracúva len tie osobné údaje, ktoré používateľ dobrovoľne poskytne spoločnosti Heineken na Webovej lokalite. Tieto informácie môžu zahrnovať napríklad meno a priezvisko používateľa, e-mailovú adresu, dátum narodenia, adresu a krajinu trvalého pobytu. Spoločnosť HEINEKEN bude zhromažďovať a prenášať takéto osobné údaje s cieľom poskytnúť používateľovi služby dostupné na Webovej lokalite, napríklad účasť na propagačnej kampani.

Prenos, uchovávanie a spracovanie údajov 

Prenos, uchovávanie a spracovanie údajov získaných prostredníctvom Webovej lokality je zabezpečený prostredníctvom aktuálnych, zvyčajných technických opatrení. Ak sa vaše osobné údaje nepoužívali 12 mesiacov, spoločnosť HEINEKEN vaše údaje odstráni.

Spoločnosť HEINEKEN môže prenášať vaše osobné údaje v rámci vlastnej skupiny spoločností. Spoločnosť HEINEKEN tiež môže poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám, ak to bude potrebné na poskytnutie služieb dostupných na Webovej lokalite, pričom takéto tretie strany budú spracúvať vaše osobné údaje podľa pokynov spoločnosti HEINEKEN a v rámci zodpovednosti spoločnosti HEINEKEN. Spoločnosť HEINEKEN neposkytne vaše osobné údaje žiadnym iným tretím stranám, pokiaľ jej to zákon vyslovene nenariaďuje.

Prístup, oprava a odstraňovanie

POLITIKA POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Webová lokalita bude využívať tzv. súbory „cookie“. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré Webová lokalita ukladá vo vašom používateľskom zariadení.

Súbory cookie používané na Webovej lokalite

Na Webovej lokalite sa používajú súbory cookie len na nasledovné účely:

  • Funkčné súbory cookie: súbory cookie slúžiace na zvýšenie pohodlného používania Webovej lokality pre návštevníkov. Napríklad súbor cookie sa umiestni s cieľom zapamätať si, že ste prešli prístupovou stránkou s informáciou o veku, ak ste dosiahli zákonný vek na užívanie alkoholu. Bez tohto súboru cookie by ste museli túto informáciu uvádzať na každej webovej stránke. Funkčné súbory cookie tejto Webovej lokality, ktoré uchováva spoločnosť HEINEKEN vo vašom počítači, zostávajú v platnosti počas vašej relácie na Webovej lokalite.
  • Analytické súbory cookie: Spoločnosť HEINEKEN využíva súbory cookie služby Google Anaytics, ktoré slúžia na analýzu spôsobu využívania Webovej lokality zo strany používateľov. Spoločnosť HEINEKEN môže následne vylepšovať zážitok z používania Webovej lokality. Spoločnosť Google spracúva údaje získané prostredníctvom tejto Webovej lokality výlučne v anonymnej forme. Ďalšie informácie o službe Google Analytics nájdete na lokalite www.google.com/analytics.
  • Súbory cookie tretích strán: Webová lokalita povoľuje súbory cookie zásuvných modulov sociálnych sietí od niekoľkých tretích strán. To umožňuje používateľovi zdieľať obsah Webovej lokality na niektorých sociálnych sieťach. Tieto zásuvné moduly taktiež zlepšujú pohodlné používanie Webovej lokality pre používateľa. Obsah (a používanie) údajov získaných týmito tretími stranami prostredníctvom zásuvných modulov sociálnych sietí si stanovuje výlučne príslušná tretia strana, keďže spoločnosť HEINEKEN nemôže tieto súbory načítať (rovnako ako tretie strany nemôžu načítať súbory cookie spoločnosti HEINEKEN). Informácie týkajúce sa súborov cookie tretích strán nájdete v politike ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany.

Zmena nastavení

Zmenou nastavení vo vašom webovom prehliadači môžete dosiahnuť, že budete upozornení na uloženie súboru cookie vo vašom počítači. Zmenou nastavení môžete taktiež dosiahnuť, že váš webový prehliadač nebude prijímať súbory cookie z tejto Webovej lokality.

Kontakt

Táto politika ochrany osobných údajov a politika používania súborov cookie sa môže časom zmeniť. Takéto zmeny vstúpia do platnosti v momente uverejnenia zmenenej politiky ochrany osobných údajov a politiky používania súborov cookie. Používateľom Webovej lokality sa odporúča pravidelne si čítať politiku ochrany osobných údajov a politiku používania súborov cookie, aby mali vedomosť o možných zmenách.

Please fill out the contact form in case you have any questions concerning anything on the use of cookies on the Website.

Sledujte nás

Facebook Twitter YouTube