PODPORUJEME ZODPOVEDNOSŤ

Keďže Heineken je medzinárodná značka prémiového piva známeho na celom svete, máme príležitosť, ale aj zodpovednosť propagovať pitie s mierou.

Z našej polohy lídra sa snažíme konzistentne a účinne pristupovať k propagácii zodpovedného postoja k alkoholu a odrádzaniu od jeho nadmerného požívania. Týmto spôsobom aktívne podporujeme znižovanie počtu prípadov nezodpovedného pitia.


ZODPOVEDNÁ PROPAGÁCIA NAŠICH PRODUKTOV
Naše pravidlá zodpovednej komerčnej komunikácie zakazujú zamestnancom spoločnosti Heineken pôsobiacim v oblasti marketingu a predaja produktov podieľať sa na nadmernom požívaní alebo zneužívaní alkoholických nápojov.

Rovnako dodržiavame regionálne a národné zákony týkajúce sa reklamy na pivo alebo alkohol. Svoje komerčné komunikácie umiestňujeme len na miestach, kde minimálne 70 % prijímateľov dosahuje vek 18 rokov alebo zákonný vek pre nákup alkoholu v krajinách, kde je tento vek vyšší ako 18 rokov. V komerčných komunikáciách zobrazujeme len osoby staršie ako 25 rokov, ktorých vzhľad a konanie zodpovedá ich veku. Nenaznačujeme, že alkohol je kľúčom k spoločenskému alebo sexuálnemu úspechu.

Komerčné komunikácie definujeme ako všetky činnosti, ktorých cieľom je propagovať našu značku (alkoholické aj nealkoholické verzie značiek alkoholu). Medzi takéto činnosti patria všetky reklamy, názov značky, opis produktu, obal a etikety, digitálna komunikácia alebo komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov, sponzorovanie, umiestňovanie produktov, akcie (predajné aj nepredajné) a materiály pre predajné miesta.

Kliknutím zobrazíte: Pravidlá zodpovednej komerčnej komunikácie

ZAMESTNANCI AKO VZORY
Podporujeme našich zamestnancov, aby šírili myšlienky zodpovednej konzumácie alkoholu, a aby sami alkohol užívali zodpovedne.

Spoločnosti Heineken zaviedli celosvetový program Cool@Work – informačný a preventívny program týkajúci sa alkoholu na pracovisku. Jeho cieľom je zvýšiť bezpečnosť a zdravie na pracovisku, zabezpečiť zodpovednú konzumáciu alkoholu a vytvárať medzi zamestnancami povedomie, zodpovednosť a správne vzory.

Zamestnanci sú rozdelení do troch skupín a pre každú z nich sú určené cielené informácie a podpora:
  • Zelená: väčšina zamestnancov, ktorí alkohol konzumujú s mierou a zodpovedne
  • Oranžová: zamestnanci s rizikom vzniku problémov s alkoholom kvôli ich pracovným činnostiam alebo pracovnej náplni
  • Červená: jednotlivci vykazujúci zdravotné alebo pracovné problémy spôsobené konzumáciou alkoholu

Naše celosvetovo pôsobiace spoločnosti každoročne vydávajú cielené komunikácie a organizujú školenia prostredníctvom nástrojov a metód, ktoré sú najvhodnejšie pre konkrétne potreby daného trhu.

SPOLUPRÁCA V CELOM ODVETVÍ
Priemyselné odvetvie môže byť drahocenným partnerom pri podpore zodpovednej konzumácie alkoholu. Vzájomná spolupráca výrobcov piva pri riešení najčastejších problémov je v mnohých prípadoch omnoho účinnejšia ako snaha ktorejkoľvek samostatnej spoločnosti.

Skupiny v rámci odvetvia, vládne inštitúcie, mimovládne organizácie, spotrebiteľské skupiny, policajné zložky, zákonodarcovia, predajcovia, majitelia barov a pohostinstiev a komunitné skupiny hrajú dôležitú rolu pri podporovaní zodpovednej konzumácie alkoholu.

Spolu s výrobcami piva na globálnej (Worldwide Brewing Alliance), regionálnej (napr. Brewers of Europe) a trhovej úrovni vyvíjame spoločné programy na podporu zodpovednej konzumácie alkoholu. Tiež spolupracujeme s partnermi v rámci širšieho odvetvia výroby alkoholických nápojov (napr. International Center for Alcohol Policies) a na mnohých trhoch (napr. Portman Group vo VB).

PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA
Budeme vždy spolupracovať s ďalšími partnermi, aby sme podporovali zodpovedný prístup k alkoholu a zabraňovali škodám spôsobeným alkoholom. Svetová zdravotnícka organizácia tiež uznáva význam výrobcov piva pri efektívnom znižovaní škôd spôsobených alkoholom.

Momentálne sú našimi partnermi mnohé mimovládne organizácie a tretie strany a spolu sa snažíme znižovať rôzne typy škôd, ktoré alkohol spôsobuje.

Našim záväzkom je do roku 2015 vybudovať partnerstvá, ktoré dokážu znížiť škody spôsobené alkoholom vo všetkých spoločnostiach, v ktorých máme väčšinový podiel.

Sledujte nás

Facebook Twitter YouTube