ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อแบรนด์ Heineken® ของเรา (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) คุณควรมีอายุตามที่กฎหมายอนุญาตให้ดื่มสุราได้ในประเทศของคุณเมื่อจะเข้าสู่เว็บไซต์นี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ประกอบกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเรา (ต่อไปนี้เรียกว่า “เงื่อนไข”) ที่ใช้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์นี้

การบังคับใช้

เงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับการเยี่ยมชมทุกครั้งและการใช้เว็บไซต์ Heineken Brouwerijen B.V. ซึ่งตั้งอยู่ที่ Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Netherland ทุกครั้ง (ต่อไปนี้เรียกว่า "HEINEKEN") รวมถึงข้อมูล คำแนะนำ และ/หรือบริการทั้งหมดที่จัดให้กับคุณบนหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูล")

การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการแสดงว่าคุณได้ยอมรับการบังคับใช้เงื่อนไขเหล่านี้ โปรดทราบว่าเงื่อนไขเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากประกาศเงื่อนไขที่แก้ไขแล้วบนเว็บไซต์ ผู้ใช้เว็บไซต์ควรอ่านเงื่อนไขเป็นประจำเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมีได้

ข้อมูลและการรับผิดชอบ

ข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น และไม่มีส่วนใดเป็นคำแนะนำ HEINEKEN จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลจากการใช้งาน (หรือการไม่สามารถใช้งานได้) เว็บไซต์นี้ รวมถึงความไม่ถูกต้องหรือความบกพร่องของข้อมูล ยกเว้นความเสียหายดังกล่าวเป็นผลจากการเพิกเฉยหรือทำผิดโดยเจตนาของฝ่าย HEINEKEN

HEINEKEN จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเป็นผลจากการใช้วิธีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งความเสียหายต่างๆ ที่เป็นผลลัพธ์จากความเสียหายหรือความล่าช้าในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การขัดขวาง หรือการควบคุมการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยบุคคลที่สาม หรือโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานสำหรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และการส่งไวรัส แต่ไม่ได้จำกัดไว้เพียงความเสียหายดังที่กล่าวมาเท่านั้น

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ คุณสมบัติและการทำงาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทั้งหมด ซอฟต์แวร์ ข้อความ การแสดงผล ภาพ วิดีโอและเสียง และการออกแบบ การเลือกและการจัดสรรดังที่ได้กล่าวมา) เป็นของ HEINEKEN ผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้ให้บริการสื่อนั้นๆ ดังกล่าว และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญหาหรือกฎหมายกรรมสิทธิ์อื่นๆ

คุณสามารถใช้เว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ที่เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น คุณได้รับอนุญาตให้ทำสำเนา (ส่วนหนึ่ง) ของเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัว ห้ามมิให้คุณใช้เนื้อหาส่วนใดก็ตามในเว็บไซต์ของเราเพื่อจุดประสงค์อื่น โดยไม่รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้เราจากและในการดำเนินการ ข้อร้องเรียน และความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการที่คุณฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้หรือการใช้เว็บไซต์อย่างผิดกฎหมาย

เบ็ดเตล็ด

แต่ละวรรคของเงื่อนไขเหล่านี้มีผลแยกจากกัน หากศาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดๆ ตัดสินว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในนี้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อาจบังคับใช้ได้ ให้วรรคที่เหลือยังคงมีอำนาจบังคับใช้และมีผลอย่างเต็มที่ต่อไป

เงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายดัตช์ ข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์นี้จะต้องได้รับการพิจารณาตัดสินโดยศาลของกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

โปรดอย่าแบ่งปันเนื้อหาของเรากับบุคคลอื่น ๆ ที่มีอายุต่ำกว่าอายุของผู้สามารถบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทั่วไป

Heineken Brouwerijen B.V. ตั้งอยู่ที่ Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Netherlands (“HEINEKEN”) คือผู้ควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้ ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับแบรนด์ Heineken® โดยเฉพาะ (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) HEINEKEN เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

HEINEKEN จะประมวลผลเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ยินดีให้กับ Heineken ทางเว็บไซต์เท่านั้น ข้อมูลนี้อาจรวมถึง ชื่อและนามสกุลของผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล์ วันเกิด ที่อยู่ และประเทศที่อยู่อาศัย จุดประสงค์ของ HEINEKEN ในการรวบรวมและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวคือการนำเสนอบริการที่มีบนเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้ เช่น การเข้าร่วมในแคมเปญการส่งเสริมการขาย เป็นต้น

การถ่ายโอน การเก็บรักษา และการประมวลผลข้อมูล 

การถ่ายโอน การเก็บรักษา และการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้จากทางเว็บไซต์จะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยมาตรการทางเทคนิคตามปกติในปัจจุบัน หากไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเวลา 12 เดือน HEINEKEN จะลบข้อมูลของคุณ

HEINEKEN อาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บริษัทในเครือ HEINEKEN อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามถ้าจำเป็น เพื่อการนำเสนอบริการทางเว็บไซต์ ซึ่งบุคคลที่สามจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำสั่งของ HEINEKEN และภายใต้ความรับผิดชอบของ HEINEKEN HEINEKEN จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามไม่ว่ารายใดๆ นอกจากจะเป็นพันธกรณีตามกฎหมายเท่านั้น

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่า "คุกกี้" คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์เก็บไว้บนอุปกรณ์ผู้ใช้ของคุณ

คุกกี้ที่ใช้กับเว็บไซต์

เว็บไซต์จะใช้เฉพาะคุกกี้ต่อไปนี้และเพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้น:

  • คุกกี้ใช้งาน: คุกกี้ที่ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เว็บไซต์สำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชม เช่น คุกกี้จะถูกวางไว้เพื่อให้จดจำว่า คุณมีอายุผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในหน้าเว็บแล้ว เมื่อคุณมีอายุผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์กำหนดไว้ หากไม่มีคุกกี้นี้ คุณอาจต้องส่งข้อมูลนี้ใหม่ทุกครั้งที่เปิดหน้าเว็บ คุกกี้ใช้งานของเว็บไซต์ที่ HEINEKEN เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณจะใช้ได้ในระหว่างที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น
  • คุกกี้ วิเคราะห์ข้อมูล: HEINEKEN ใช้คุกกี้ Google Analytics เพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ว่าผู้มาเยี่ยมชมใช้เว็บไซต์อย่างไร เพื่อช่วย HEINEKEN ในการปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ Google ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบที่ไม่ระบุชื่อเท่านั้น โปรดไปที่ www.google.com/analytics หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics
  • คุกกี้ของบุคคลที่สาม: เว็บไซต์ให้อนุญาตคุกกี้ของปลั๊กอินเครือข่ายสื่อสังคมของบุคคลที่สามบางราย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันเนื้อหาของเว็บไซต์บนเครือข่ายสังคมนั้นได้ ปลั๊กอินเหล่านี้ยังปรับเว็บไซต์ให้เป็นมิตรกับผู้ใช้ด้วย ข้อมูล (การใช้ข้อมูล) ที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลที่สามเหล่านี้ผ่านปลั๊กอินเครือข่ายสังคมจะกำหนดโดยบุคคลที่สามดังกล่าว เนื่องจาก HEINEKEN ไม่สามารถอ่านคุกกี้เหล่านี้ได้ (บุคคลที่สามเหล่านี้ไม่สามารถอ่านคุกกี้ของHEINEKEN ได้) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ของบุคคลที่สาม โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้

การเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บเบราเซอร์ของคุณให้แจ้งให้ทราบเมื่อมีการจัดเก็บคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าให้เบราเซอร์ไม่ยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์นี้ได้เช่นกัน

ติดต่อ

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ที่แก้ไขแล้วบนเว็บไซต์ ผู้ใช้เว็บไซต์ควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้เป็นประจำเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี

Please fill out the contact form in case you have any questions concerning anything on the use of cookies on the Website.

ติดตามเรา

Facebook Twitter YouTube