การส่งเสริมความรับผิดชอบ

สิ่งที่ทำให้ Heineken เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเบียร์ที่เยี่ยมยอดที่สุดในโลกคือ เรามีทั้งโอกาสและความรับผิดชอบที่จะสร้างค่านิยมการดื่มอย่างพอเหมาะ

ในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรม เราใช้วิธีที่ได้ผลและต่อเนื่องในการส่งเสริมทัศนคติเรื่องความรับผิดชอบต่อแอลกอฮอล์ และต่อต้านการดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ถูกต้องอย่างจริงจัง ด้วยวิธีดังกล่าว เราจึงมีบทบาทสำคัญในการลดปัญหาการดื่มอย่างไร้ความรับผิดชอบ


ทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของเราอย่างรับผิดชอบ
กฎความรับผิดชอบในการสื่อสารทางการค้าของเราแนะนำให้ทุกคนที่ Heineken ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตลาด และขายผลิตภัณฑ์ของเราให้แน่ใจว่าเราไม่ได้สนับสนุนการบริโภคแอลกอฮอล์เกินขนาด หรือใช้ในทางที่ผิด

เรายังปฏิบัติตามกฎหมายภูมิภาคและระหว่างประเทศสำหรับการโฆษณาเบียร์และแอลกอฮอล์ เราจัดวางการสื่อสารทางการค้าในสถานที่ที่ร้อยละ 70 ของผู้ชมมีอายุมากกว่า 18 ปี หรืออายุที่กฎหมายอนุญาตให้ซื้อได้หากมากกว่า 18 ปีในบางประเทศ เราจะนำเสนอเฉพาะบุคคลที่อายุอย่างต่ำ 25 ปีซึ่งมีการกระทำและลักษณะที่ตรงกับอายุเท่านั้น เราจะไม่แนะนำว่าแอลกอฮอล์คือกุญแจในความสำเร็จของการเข้าสังคมหรือเรื่องเพศ

เราให้คำนิยามการสื่อสารทางการค้าเป็นทุกกิจกรรมที่ทำเพื่อทำตลาดแบรนด์ของเรา (แบรนด์แอลกอฮอล์ทั้งแบบมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์) ซึ่งรวมถึง: โฆษณา ชื่อแบรนด์ ตัวบอกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และฉลาก การสื่อสารทางดิจิตอลและโทรศัพท์มือถือ การให้การสนับสนุน การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย (ผู้บริโภคและธุรกิจ) และวัสดุที่จุดขายทั้งหมด


คลิกที่นี่เพื่อดู: กฎความรับผิดชอบในการสื่อสารทางการค้า

พนักงานในฐานะทูต
เราส่งเสริมพนักงานของเราให้เป็นทูตสำหรับความรับผิดชอบในการบริโภคแอลกอฮอล์ และให้พวกเขามีความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการบริโภคแอลกอฮอล์

บริษัท Heineken ทั่วโลกจะนำ Cool@Work มาปรับใช้ Cool@Work คือสถานที่ทำงานของโปรแกรมป้องกันและให้ข้อมูลเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ โดยมีเป้าหมายที่การปรับปรุงความปลอดภัยและสุขภาพในที่ทำงาน ความรับผิดชอบต่อการบริโภคแอลกอฮอล์ และสร้างการตระหนักถึง ความมุ่งมั่น และความเป็นตัวแทนในเหล่าพนักงาน

พนักงานจะถูกแบ่งเป็นสามกลุ่ม และข้อมูลที่เป็นเป้าหมายกับการสนับสนุนจะถูกส่งให้แต่ละกลุ่มดังนี้:
  • สีเขียว: พนักงานส่วนใหญ่ที่บริโภคแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะ และเป็นนักดื่มที่มีความรับผิดชอบ
  • สีอำพัน: ผู้ที่อยู่ในความเสี่ยงที่จะมีปัญหาจากแอลกอฮอล์เนื่องจากกิจกรรมการงาน และลักษณะนิสัย
  • สีแดง: บุคคลที่มีปัญหาในด้านสุขภาพและประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากการบริโภคแอลกอฮอล์

การสื่อสารและการฝึกที่วางเป้าไว้จะถูกนำไปใช้ในรอบปีโดยบริษัทที่ปฏิบัติงานอยู่ ทั่วโลกด้วยเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดต่อความต้องการของตลาด

ทำงานกับอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมสามารถเป็นคู่ค้าสำคัญที่ส่งเสริมความรับผิดชอบในการดื่ม ผลกระทบจากการที่ผู้ผลิตทำงานร่วมกันในการชี้ถึงปัญหานั้นจะมีพลังมากกว่า และในบางกรณีจะมีผลกระทบมากกว่าที่แต่ละบริษัทกระทำการเพียงลำพัง

กลุ่มอุตสาหกรรม รัฐบาล องค์กรที่ทำงานโดยไม่แสวงหากำไร กลุ่มผู้บริโภค หน่วยงานตำรวจ ผู้ออกกฎหมาย ผู้ค้าปลีก เจ้าของบาร์และผับ และกลุ่มชุมชนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการบริโภคด้วยความรับผิดชอบ

เราทำงานกับผู้ผลิตในระดับโลก (Worldwide Brewing Alliance) ระดับภูมิภาค (เช่น Brewers of Europe) และในระดับตลาดบนความร่วมมือเริ่มเพื่อส่งเสริมการบริโภคด้วยความรับผิดชอบ นอกจากนี้ เรายังร่วมมือกับอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ที่กว้างขึ้นในระดับโลก (เช่น ศูนย์ระหว่างประเทศสำหรับนโยบายแอลกอฮอล์) และในอีกหลายๆ ตลาด (เช่น กลุ่ม Portman ในสหราชอาณาจักร)

ทำงานกับหุ้นส่วน
เราจะทำงานกับผู้อื่นเพื่อส่งเสริมทัศนคติเรื่องความรับผิดชอบต่อแอลกอฮอล์ และชี้ถึงภัยที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ องค์การอนามัยโลกได้ตระหนักว่าผู้ผลิตสามารถมีส่วนช่วยลดความเสียหายที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะนี้เรามีหุ้นส่วนซึ่งมีทั้งองค์กรที่ทำงานโดยไม่แสวงหากำไร และบุคคลที่สามที่ทำหน้าที่จัดการกับภัยที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ในด้านต่างๆ

พันธสัญญาของเราคือ เมื่อถึงปี 2015 เราจะมีคู่ค้าที่ช่วยลดภัยที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ในบริษัทส่วนใหญ่ที่เราเป็นเจ้าของทั้งหมด

ติดตามเรา

Facebook Twitter YouTube